Dynasty Warriors 5: Empires
PlayStation 2

More content on:

 

♥ Like it :: Share it

 
 

CodeBreaker 2 & GameShark 2 Codes

by Trigin

"Dynasty Warriors 5: Empires"
CodeBreaker 2 & GameShark 2 Codes (Version 1.7)
_______________________________________________________________________________

Author: Trigin (trigintillion@yahoo.com)

Note: Except for the Converted Codes (credit: Code Master) & 14 Misc. Codes
(Credit: GodShin), the codes housed in this document were all created & tested
by me on the NTSC (North American) version of "Dynasty Warriors 5: Empires,"
using CodeBreaker 2 version 4.0 & CodeBreaker 2 version 8.2 cheat-devices.
Since these codes are all in RAW (hexidecimal) format, any version of Code-
Breaker 2, GameShark 2 version 3 & GameShark 2 version 4 (NTSC) can use them,
as long as the (M) Codes, supplied below, are used. (Please don't mix these
codes with the official codes from CodeBreaker.com, GameShark.com, etc.; you'll
only end up with problems -- blank screen/frozen game -- if you do. Enter these
codes in a new folder/directory on the cheat-device, beginning with the [M]
Code.)
_______________________________________________________________________________

Contents:

1. (M) Codes
2. Misc. Codes
3. Empire Modes' Codes
4. Characters' Codes
5. Weapons' Codes
6. Records' Codes
7. Joker Commands' Codes
8. Converted Codes

_______________________________________________________________________________

1. (M) Codes
_______________________________________________________________________________

(M) Code (CB2v1 ~ v5 & GS2v3 & v4)
F0100008 0000000E

(M) Code (CB2v6+)
90130848 0C04224A

_______________________________________________________________________________

2. Misc. Codes
_______________________________________________________________________________

Created Characters:

Unlock All Appearances
1058D696 0000FFFF
0058D698 000000FF

All Ranks/Points at... (CB2v4+ & GS2v4)
???????? 000A0006
???????? 00000000

4058DC84 = Rank 16/0 Points
00000000
4058DC84 = Rank MAX/60,000 Points
EA600000

All Attributes at... (CB2v4+ & GS2v4)
???????? 000A0006
???????? 00000000
???????? 000A0006
???????? 00000000

4058DC88 = Minimum
00000000
4058DC8C
00000000
4058DC88 = Maximum
C8C80190
4058DC8C
C8C8C8C8
4058DC88 = Default
FFFFFFFF
4058DC8C
FFFFFFFF

All Medals... (CB2v4+ & GS2v4)
???????? 000A0006
???????? 00000000

4058DC90 = Off
FFFF0000
4058DC90 = On
FFFF0001

In-Game Characters:

Unlock All Characters (CB2v4+ & GS2v4)
0058D629 000000FF
1058D62A 0000FFFF
4058D62C 000A0001
FFFFFFFF 00000000
1058D654 0000FFFF

Unlock All Characters (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
0058D629 000000FF
1058D62A 0000FFFF
2058D62C FFFFFFFF
2058D630 FFFFFFFF
2058D634 FFFFFFFF
2058D638 FFFFFFFF
2058D63C FFFFFFFF
2058D640 FFFFFFFF
2058D644 FFFFFFFF
2058D648 FFFFFFFF
2058D64C FFFFFFFF
2058D650 FFFFFFFF
1058D654 0000FFFF

All Ranks/Points at... (CB2v4+ & GS2v4)
???????? 00300006
???????? 00000000
???????? 01390006
???????? 00000000

4058D804 = Rank 16/0 Points
00000000
4058DD74
00000000
4058D804 = Rank MAX/60,000 Points
EA600000
4058DD74
EA600000

All Attributes at... (CB2v4+ & GS2v4)
???????? 00300006
???????? 00000000
???????? 00300006
???????? 00000000
???????? 01390006
???????? 00000000
???????? 01390006
???????? 00000000

4058D808 = Minimum
00000000
4058D80C
00000000
4058DD78
00000000
4058DD7C
00000000
4058D808 = Maximum
C8C80190
4058D80C
C8C8C8C8
4058DD78
C8C80190
4058DD7C
C8C8C8C8
4058D808 = Default
FFFFFFFF
4058D80C
FFFFFFFF
4058DD78
FFFFFFFF
4058DD7C
FFFFFFFF

All Medals... (CB2v4+ & GS2v4)
???????? 00300006
???????? 00000000
???????? 01390006
???????? 00000000

4058D810 = Off
FFFF0000
4058DD80
FFFF0000
4058D810 = On
FFFF0001
4058DD80
FFFF0001

Free Mode:

Unlock All Maps
0058D628 000000FF

All Records... (CB2v4+ & GS2v4)
???????? 001E0003
???????? 00000000
???????? 001E0003
???????? 00000000
???????? 001E0003
???????? 00000000

4058D69C = Bested
270F0000
4058D6A0
0000EA60
4058D6A4
00000000
4058D69C = Reset
FFFFFFFF
4058D6A0
FFFFFFFF
4058D6A4
FFFFFFFF

In-Battle:

Infinite Time (Credit: GodShin)
105E75D2 000000FF

Infinite Force Count - Blue (Credit: GodShin)
206F6404 000F423F

No Force Count - Blue (Credit: GodShin)
206F6404 00000000

Infinite Force Count - Red (Credit: GodShin)
206F6408 000F423F

No Force Count - Red (Credit: GodShin)
206F6408 00000000

Infinite Revival Count - Blue
006F6443 0000000A

No Revival Count - Blue
006F6443 00000000

Infinite Revival Count - Red
006F6444 0000000A

No Revival Count - Red
006F6444 00000000

Battle of Bei Ping Modifier
D05E75C2 00001F08
105E75C2 0000????
Battle of Chai Sang Modifier
D05E75C2 00001F4A
105E75C2 0000????
Battle of Chang An Modifier
D05E75C2 00001F1B
105E75C2 0000????
Battle of Chang Sha Modifier
D05E75C2 00001F42
105E75C2 0000????
Battle of Cheng Du Modifier
D05E75C2 00001F12
105E75C2 0000????
Battle of Chi Bi Modifier
D05E75C2 0000053D
105E75C2 0000????
Battle of Guan Du Modifier
D05E75C2 00000C3A
105E75C2 0000????
Battle of Han Zhong Modifier
D05E75C2 00001F40
105E75C2 0000????
Battle of He Fei Modifier
D05E75C2 00001F3E
105E75C2 0000????
Battle of Hu Lao Gate Modifier
D05E75C2 00000139
105E75C2 0000????
Battle of Hui Ji Modifier
D05E75C2 00001F3C
105E75C2 0000????
Battle of Jian Ning Modifier
D05E75C2 00001F04
105E75C2 0000????
Battle of Jian Ye Modifier
D05E75C2 00001F44
105E75C2 0000????
Battle of Jiang Ling Modifier
D05E75C2 00001F41
105E75C2 0000????
Battle of Jiao Zhi Modifier
D05E75C2 00001F0D
105E75C2 0000????
Battle of Jin Yang Modifier
D05E75C2 00001F02
105E75C2 0000????
Battle of Luo Yang Modifier
D05E75C2 00001F39
105E75C2 0000????
Battle of Nanman Modifier
D05E75C2 00001F43
105E75C2 0000????
Battle of Ping Yuan Modifier
D05E75C2 00001F49
105E75C2 0000????
Battle of Pu Yang Modifier
D05E75C2 00001F06
105E75C2 0000????
Battle of Tian Shui Modifier
D05E75C2 00001F19
105E75C2 0000????
Battle of Wu Ling Modifier
D05E75C2 00001F14
105E75C2 0000????
Battle of Xi Liang Modifier
D05E75C2 00001F00
105E75C2 0000????
Battle of Xia Pi Modifier
D05E75C2 00001F3B
105E75C2 0000????
Battle of Xiang Yang Modifier
D05E75C2 00001F3F
105E75C2 0000????
Battle of Xu Chang Modifier
D05E75C2 00001F1C
105E75C2 0000????
Battle of Ye Modifier
D05E75C2 00001F03
105E75C2 0000????
Battle of Yi Ling Modifier
D05E75C2 00000442
105E75C2 0000????
Battle of Yong An Modifier
D05E75C2 00001F45
105E75C2 0000????
The Yellow Turban Rebellion Modifier
D05E75C2 00000038
105E75C2 0000????

0038 = The Yellow Turban Rebellion
0139 = Battle of Hu Lao Gate
0442 = Battle of Yi Ling
053D = Battle of Chi Bi
0C3A = Battle of Guan Du
1F00 = Battle of Xi Liang
1F02 = Battle of Jin Yang
1F03 = Battle of Ye
1F04 = Battle of Jian Ning
1F06 = Battle of Pu Yang
1F08 = Battle of Bei Ping
1F0D = Battle of Jiao Zhi
1F12 = Battle of Cheng Du
1F14 = Battle of Wu Ling
1F19 = Battle of Tian Shui
1F1B = Battle of Chang An
1F1C = Battle of Xu Chang
1F39 = Battle of Luo Yang
1F3B = Battle of Xia Pi
1F3C = Battle of Hui Ji
1F3E = Battle of He Fei
1F3F = Battle of Xiang Yang
1F40 = Battle of Han Zhong
1F41 = Battle of Jiang Ling
1F42 = Battle of Chang Sha
1F43 = Battle of Nanman
1F44 = Battle of Jian Ye
1F45 = Battle of Yong An
1F49 = Battle of Ping Yuan
1F4A = Battle of Chai Sang

Main General 1 Modifier - Blue
106F6460 0000????
Main General 1 Modifier - Red
106F6470 0000????
Main General 2 Modifier - Blue
106F6462 0000????
Main General 2 Modifier - Red
106F6472 0000????
Main General 3 Modifier - Blue
106F6464 0000????
Main General 3 Modifier - Red
106F6474 0000????
Relief General Modifier - Blue
106F646C 0000????
Relief General Modifier - Red
106F647C 0000????
Main Lieutenant 1 Modifier - Blue
106F6466 0000????
Main Lieutenant 1 Modifier - Red
106F6476 0000????
Main Lieutenant 2 Modifier - Blue
106F6468 0000????
Main Lieutenant 2 Modifier - Red
106F6478 0000????
Main Lieutenant 3 Modifier - Blue
106F646A 0000????
Main Lieutenant 3 Modifier - Red
106F647A 0000????
Relief Lieutenant Modifier - Blue
106F646E 0000????
Relief Lieutenant Modifier - Red
106F647E 0000????

0000 = Zhao Yun
0001 = Guan Yu
0002 = Zhang Fei
0003 = Xiahou Dun
0004 = Dian Wei
0005 = Xu Zhu
0006 = Zhou Yu
0007 = Lu Xun
0008 = Taishi Ci
0009 = Diao Chan
000A = Zhuge Liang
000B = Cao Cao
000C = Lu Bu
000D = Sun Shang Xiang
000E = Liu Bei
000F = Sun Jian
0010 = Sun Quan
0011 = Dong Zhuo
0012 = Yuan Shao
0013 = Ma Chao
0014 = Huang Zhong
0015 = Xiahou Yuan
0016 = Zhang Liao
0017 = Sima Yi
0018 = Lu Meng
0019 = Gan Ning
001A = Jiang Wei
001B = Zhang Jiao
001C = Xu Huang
001D = Zhang He
001E = Zhen Ji
001F = Huang Gai
0020 = Sun Ce
0021 = Wei Yan
0022 = Pang Tong
0023 = Meng Huo
0024 = Zhu Rong
0025 = Da Qiao
0026 = Xiao Qiao
0027 = Cao Ren
0028 = Zhou Tai
0029 = Yue Ying
002A = Cao Pi
002B = Pang De
002C = Ling Tong
002D = Guan Ping
002E = Xing Cai
002F = Zuo Ci
0030 = Created Character 1
0031 = Created Character 2
0032 = Created Character 3
0033 = Created Character 4
0034 = Created Character 5
0035 = Created Character 6
0036 = Created Character 7
0037 = Created Character 8
0038 = Created Character 9
0039 = Created Character 10
003B = Ahui Nan
003C = Yin Shang
003F = Yu Jin
0040 = Yu Du
0042 = Yuan Yin
0043 = Yuan Xi
0044 = Yuan Shu
0045 = Yuan Shang
0046 = Yuan Tan
0048 = Wang Shuang
0049 = Wang Ping
004B = Wang Lang
004C = Kuai Liang
004D = Jia Kui
004E = He Yi
004F = Hua Xin
0050 = Jia Xu
0051 = Guo Jia
0052 = Guo Si
0054 = Hao Zhao
0055 = Yue Jin
0056 = Guo Daxian
0057 = Guo Tu
0058 = Guo Huai
005D = Xiahou Shang
005F = Xiahou Ba
0060 = Xiahou Mao
0062 = Hua Xiong
0063 = Guan Hai
0064 = Guan Xing
0065 = Han Hao
0066 = Guan Suo
0067 = Han Sui
0068 = Han Dang
006C = Jian Yong
006D = Yan Liang
006F = Niu Jin
0071 = Ji Ling
0072 = Jinhuan Sangie
0073 = Yan Yan
0074 = Yan Gang
0075 = Yan Zheng
0076 = Yan Baihu
0077 = Yan Yu
0078 = Gao Gan
007A = Gao Shun
007B = Huang Shao
007C = Gao Sheng
007D = Gao Xiang
007E = Hou Cheng
007F = Hou Xuan
0080 = Huang Zu
0081 = Gongsun Yue
0082 = Gongsun Zan
0084 = Gao Pei
0086 = Gao Lan
0088 = Dong Heng
0089 = Hu Che Er
008B = Wu Tugu
008D = Wu Lan
008E = Cai Mao
008F = Cui Liang
0091 = Sima Zhao
0092 = Sha Moke
0093 = Zhou Xin
0094 = Zhou Cang
0095 = Zhou Fang
0096 = Zhu Huan
0098 = Zhu Ran
0099 = Zhu Zhi
009B = Zhu Ling
009C = Xun Yu
009D = Chunyu Qiong
009F = Xun You
00A0 = Jiang Wan
00A1 = Zhong Hui
00A2 = Jiang Qin
00A3 = Xu Rong
00A4 = Zhuge Luo
00A5 = Zhuge Jin
00A6 = Xu Shu
00A7 = Xu Sheng
00A9 = Shen Pei
00AA = Xin Pi
00AE = Xue Li
00AF = Quan Zong
00B0 = Cao Rui
00B1 = Cao Xiu
00B2 = Song Xian
00B3 = Cao Hong
00B4 = Cao Zhang
00B5 = Cao Zhen
00B6 = Cao Xing
00B7 = Zang Ba
00B8 = Ju Shou
00B9 = Su Fei
00BA = Sun Qian
00BB = Sun Shao
00BC = Dailai Dongzhu
00BD = King Duosi
00BE = Zhang Ying
00BF = Zhang Yan
00C1 = Zhang Hu
00C3 = Zhang Xiu
00C6 = Zhang Ren
00C7 = Jiang Ji
00C8 = Zhang Boa 1
00C9 = Zhang Boa 2
00CA = Zhang Man Cheng
00CB = Zhang Yi
00CC = Zhang Liang
00CD = Zhang Lu
00D0 = Chen Gong
00D2 = Chen Shi
00D4 = Chen Wu
00D5 = Chen Lan
00D6 = Cheng Yu
00D7 = Cheng Yuanzhi
00D9 = Cheng Pu
00DA = Cheng Wu
00DB = Ding Feng
00DC = Tian Feng
00DD = Deng Ai
00DF = Tao Qian
00E0 = Dong Xi
00E1 = Dong Tu Na
00E3 = Deng Mao
00E5 = Pei Yuan Shao
00E6 = Bo Zhang
00E7 = Ma Zun
00E8 = Ma Su
00E9 = Ma Dai
00EA = Ma Zhong
00EB = Ma Teng
00EC = Ma Liang
00ED = Pan Zhang
00EE = Fan Chou
00EF = Fan Neng
00F0 = Fei Yi
00F1 = Fei Guan
00F2 = Mi Zhu
00F3 = Mi Fang
00F4 = Fei Yao
00F5 = Fu Shi Ren
00F6 = Wen Chou
00F7 = Wen Pin
00F8 = Bian Xi
00FA = Feng Ji
00FB = Fa Zheng
00FC = King Mulu
00FD = Man Chong
00FF = Meng Da
0100 = Meng You
0102 = Yong Kai
0103 = Yang Yi
0104 = Yang Qiu
0105 = Yang Xiu
0106 = Yang Feng
0108 = Lei Tong
010A = Li Jue
010C = Li Yan
010D = Li Ru
010F = Li Damu
0110 = Li Dian
0111 = Li Feng
0115 = Liu Qi
0116 = Liu Xun 1
0117 = Liu Xun 2
0118 = Liu Zhang
0119 = Liu Chan
011A = Liu Biao
011B = Liu Pi
011C = Liu Feng
011D = Liu Yong
011E = Liu Ye
0120 = Liao Hua
0122 = Liang Xing
0123 = Liang Xu
0124 = Ling Cao
0125 = Lu Kai
0126 = Lu Gong
0129 = Leng Bao
012A = Lu Su
012B = Sun Li
013F = Wei Kang
0141 = Yan Pu
0146 = Han Xian
014A = Sima Shi
014D = Shen Dan
0150 = Dai Ling
0152 = Zhang Wei
0154 = Zhao Ang
0158 = Du Xi
015B = Yang Song
015C = Yang Ren
015E = Yang Fu
015F = Li Fu
016E = Han Xuan
016F = Jin Xuan
0170 = Gong Zhi
0171 = Zhang Zhao
0172 = Zhang Song

Attack of the Clones 1 (With this code, the defending officers in the Battle of
Xu Chang copy the invading officers. [CB2v6+])
E0021F1C 005E75C2
506F6460 00000010
006F6470 00000000

Attack of the Clones 2 (With this code, the invading officers in the Battle of
Yi Ling copy the defending officers. [CB2v6+])
E0020442 005E75C2
506F6470 00000010
006F6460 00000000

Super Jump P1 (To super jump, press "X." [Credit: GodShin])
D03FC11C 0000BFFF
20548970 42660000

Super Jump P2 (To super jump, press "X." [Credit: GodShin])
D03FC2DC 0000BFFF
20548C20 41A60000

Ultra Jump P1 (To ultra jump, press "L2+X." [Credit: GodShin])
D03FC11C 0000BEFF
20548970 42660000

Ultra Jump P2 (To ultra jump, press "L2+X." [Credit: GodShin])
D03FC2DC 0000BEFF
20548C20 42660000

Uber Jump P1 (To uber jump, press "R2+X." [Credit: GodShin])
D03FC11C 0000BDFF
20548970 43E60000

Uber Jump P2 (To uber jump, press "R2+X." [Credit: GodShin])
D03FC2DC 0000BDFF
20548C20 43E60000

Super Speed/Ultra Speed P1 (For super speed, hold down "Up" [on the left analog
stick]. For ultra speed, hold down "L3+Up" [on the left analog stick]. Never
use the Converted Codes, Always Have Speed Up x2 P1 & Always Have All Powerups
P1 with this code, or else the speed up bonus slows down the character.
[Credit: GodShin])
D03FC11C 0000FFFD
20548968 42660000
D03FC11C 0010FFFD
20548968 42060000

Super Speed/Ultra Speed P2 (For super speed, hold down "Up" [on the left analog
stick]. For ultra speed, hold down "L3+Up" [on the left analog stick]. Never
use the Converted Codes, Always Have Speed Up x2 P2 & Always Have All Powerups
P2 with this code, or else the speed up bonus slows down the character.
[Credit: GodShin])
D03FC2DC 0000FFFD
20548C18 42660000
D03FC2DC 0010FFFD
20548C18 42060000

Slow Motion P1 & P2 (For slow motion, press "L3+Down." For normal speed, press
"L3+Up.")
200C0220 3C080008
200C0224 1D00FFFF
200C0228 2508FFFF
200C022C 03E00008
D03FC11C 0000FFBD
2018F464 08030088
D03FC11C 0000FFED
2018F464 03E00008
D03FC2DC 0000FFBD
2018F464 08030088
D03FC2DC 0000FFED
2018F464 03E00008

Instant Win P1 & P2 (For an instant win, press "Select." [Credit: GodShin])
D03FC11C 0000FFFE
205E75D8 00050005
D03FC2DC 0000FFFE
205E75D8 00050005

_______________________________________________________________________________

3. Empire Modes' Codes
_______________________________________________________________________________

Infinite Orders
0058C74B 00000005

Infinite Officers
0058C71C 000000FF

Unlock All Scenarios
0058D624 000000FF

Unlock Most All Policies, Officer Limit: Few & Max, Annex: Isolate & No & Ex-
perience (To unlock the policies, officer limit, annex & experience, enter Em-
pire Mode -- either by New Game or Load Game -- & save, & then begin a new
game. [CB2v4+ & GS2v4])
0058C71D 000000??
0058D624 000000FF
1058D62A 0000FFFF
4058D64C 00050001
FFFFFFFF 00000000
0058D660 000000FF

7F = Charitable Aid, Philanthrophy & Release
80 = Rob Grave, Depotism & Conscript

Unlock Most All Policies, Officer Limit: Few & Max, Annex: Isolate & No & Ex-
perience (To unlock the policies, officer limit, annex & experience, enter Em-
pire Mode -- either by New Game or Load Game -- & save, & then begin a new
game. [CB2v1 ~ v3 & GS2v3])
0058C71D 000000??
0058D624 000000FF
1058D62A 0000FFFF
2058D64C FFFFFFFF
2058D650 FFFFFFFF
2058D654 FFFFFFFF
2058D658 FFFFFFFF
2058D65C FFFFFFFF
0058D660 000000FF

7F = Charitable Aid, Philanthrophy & Release
80 = Rob Grave, Depotism & Conscript

All Items (CB2v4+ & GS2v4)
4058C720 000A0001
09090909 00000000
1058C748 00000909
0058C74A 00000009

All Items (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058C720 09090909
2058C724 09090909
2058C728 09090909
2058C72C 09090909
2058C730 09090909
2058C734 09090909
2058C738 09090909
2058C73C 09090909
2058C740 09090909
2058C744 09090909
1058C748 00000909
0058C74A 00000009

All Items at Level 20 (If playing a new game, save & load for this code to take
affect. [CB2v4+ & GS2v4])
4056BAC8 00190010
13131313 00000000
4056BACC 00190010
13131313 00000000
4056BAD0 00190010
00001313 00000000
4056EAC8 00190010
13131313 00000000
4056EACC 00190010
13131313 00000000
4056EAD0 00190010
00001313 00000000
40571AC8 00190010
13131313 00000000
40571ACC 00190010
13131313 00000000
40571AD0 00190010
00001313 00000000

4th Weapons (CB2v6+)
4058C7BC 00350010
AB000003 00000004

All Weapons (CB2v6+)
4058C78C 00D40004
AB000000 00000001

All Weapons at Level 5 (If playing a new game, save & load for this code to
take affect. [CB2v6+])
4056BAA4 00190010
00000190 00000000
4056BAA8 00190010
01900190 00000000
4056EAA4 00190010
00000190 00000000
4056EAA8 00190010
01900190 00000000
40571AA4 00190010
00000190 00000000
40571AA8 00190010
01900190 00000000
4058C79C 00350010
00000001 00000004
4058C7AC 00350010
00000002 00000004

Senario Modifier
0058C716 000000??

00 = Yellow Turban Rebellion
01 = Dong Zhuo in Luo Yang
02 = Divided Land
03 = Battle of Guan Du
04 = Flames over Chi Bi
05 = A Gathering of Heroes

Difficulty Modifier
0058C717 000000??

00 = Novice
01 = Easy
02 = Normal
03 = Hard
04 = Chaos

The Yellow Turban Rebellion (To play The Yellow Turban Rebellion, press
"L1+Select," & then enter Proceed.)
D03FC11C 0000FBFE
0058D5A4 00000001

Battle of Hu Lao Gate (To play Battle of Hu Lao Gate, press "L2+Select," & then
enter Proceed.)
D03FC11C 0000FEFE
0058D5A4 00000010

Battle of Guan Du (To play Battle of Guan Du, press "L3+Select," & then enter
Proceed.)
D03FC11C 0000FFFC
0058D5A5 00000001

Battle of Chi Bi (To play Battle of Chi Bi, press "R1+Select," & then enter
Proceed.)
D03FC11C 0000F7FE
0058D5A5 00000040

Battle of Yi Ling (To play Battle Yi Ling, press "R2+Select," & then enter
Proceed.)
D03FC11C 0000FDFE
0058D5A6 00000010

Instant Win - Load File 1 (For an instant win, uniting all of China, press
"R3+Select" before loading file 1. [CB2v4+ & GS2v4])
E002FFFA 003FC11C
405690E0 004A0001
???????? 00000000

Yellow Turban Rebellion
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Jian
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Dong Zhuo
00000500 = Meng Huo
00000600 = Zhang Jiao
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Yan Baihu
00000E00 = Unoccupied Territory 1
00000F00 = Unoccupied Territory 2
00001000 = Unoccupied Territory 3
00001100 = Unoccupied Territory 4
00001200 = Unoccupied Territory 5
00001300 = Unoccupied Territory 6
00001400 = Unoccupied Territory 6
00001500 = Unoccupied Territory 7
00001600 = Unoccupied Territory 8
00001700 = Unoccupied Territory 9
Dong Zhuo in Luo Yang
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Jian
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Dong Zhuo
00000500 = Meng Huo
00000600 = Tao Qian
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Liu Yong
00000E00 = Wang Lang
00000F00 = Yan Baihu
00001000 = Zhang Yan
00001100 = Unoccupied Territory 1
00001200 = Unoccupied Territory 2
00001300 = Unoccupied Territory 3
00001400 = Unoccupied Territory 4
00001500 = Unoccupied Territory 5
00001600 = Unoccupied Territory 6
Divided Land
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Ce
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yan Shao
00000400 = Lu Bu
00000500 = Meng Huo
00000600 = Zhang Xiu
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Liu Yong
00000E00 = Wang Lang
00000F00 = Li Jue
00001000 = Zhang Yan
00001100 = Unoccupied Territory 1
00001200 = Unoccupied Territory 2
00001300 = Unoccupied Territory 3
Battle of Guan Du
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Ce
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Meng Huo
00000500 = Zhang Lu
00000600 = Ma Teng
00000700 = Liu Zhang
00000800 = Liu Biao
00000900 = Unoccupied Territory 1
00000A00 = Unoccupied Territory 2
00000B00 = Unoccupied Territory 3
00000C00 = Unoccupied Territory 4
00000D00 = Unoccupied Territory 5
Flames over Chi Bi
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Quan
00000200 = Liu Bei
00000300 = Meng Huo
00000400 = Zhang Lu
00000500 = Ma Teng
00000600 = Liu Zhang
00000700 = Han Xuan
00000800 = Jin Xuan
00000900 = Unoccupied Territory 1
00000A00 = Unoccupied Territory 2
00000B00 = Unoccupied Territory 3
A Gathering of Heroes
00000000 = Unoccupied Territory 1

Instant Win - Load File 2 (For an instant win, uniting all of China, press
"Square+Select" before loading file 2. [CB2v4+ & GS2v4])
E0027FFE 003FC11C
4056C0E0 004A0001
???????? 00000000

Yellow Turban Rebellion
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Jian
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Dong Zhuo
00000500 = Meng Huo
00000600 = Zhang Jiao
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Yan Baihu
00000E00 = Unoccupied Territory 1
00000F00 = Unoccupied Territory 2
00001000 = Unoccupied Territory 3
00001100 = Unoccupied Territory 4
00001200 = Unoccupied Territory 5
00001300 = Unoccupied Territory 6
00001400 = Unoccupied Territory 6
00001500 = Unoccupied Territory 7
00001600 = Unoccupied Territory 8
00001700 = Unoccupied Territory 9
Dong Zhuo in Luo Yang
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Jian
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Dong Zhuo
00000500 = Meng Huo
00000600 = Tao Qian
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Liu Yong
00000E00 = Wang Lang
00000F00 = Yan Baihu
00001000 = Zhang Yan
00001100 = Unoccupied Territory 1
00001200 = Unoccupied Territory 2
00001300 = Unoccupied Territory 3
00001400 = Unoccupied Territory 4
00001500 = Unoccupied Territory 5
00001600 = Unoccupied Territory 6
Divided Land
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Ce
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yan Shao
00000400 = Lu Bu
00000500 = Meng Huo
00000600 = Zhang Xiu
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Liu Yong
00000E00 = Wang Lang
00000F00 = Li Jue
00001000 = Zhang Yan
00001100 = Unoccupied Territory 1
00001200 = Unoccupied Territory 2
00001300 = Unoccupied Territory 3
Battle of Guan Du
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Ce
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Meng Huo
00000500 = Zhang Lu
00000600 = Ma Teng
00000700 = Liu Zhang
00000800 = Liu Biao
00000900 = Unoccupied Territory 1
00000A00 = Unoccupied Territory 2
00000B00 = Unoccupied Territory 3
00000C00 = Unoccupied Territory 4
00000D00 = Unoccupied Territory 5
Flames over Chi Bi
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Quan
00000200 = Liu Bei
00000300 = Meng Huo
00000400 = Zhang Lu
00000500 = Ma Teng
00000600 = Liu Zhang
00000700 = Han Xuan
00000800 = Jin Xuan
00000900 = Unoccupied Territory 1
00000A00 = Unoccupied Territory 2
00000B00 = Unoccupied Territory 3
A Gathering of Heroes
00000000 = Unoccupied Territory 1

Instant Win - Load File 3 (For an instant win, uniting all of China, press
"Circle+Select" before loading file 3. [CB2v4+ & GS2v4])
E002DFFE 003FC11C
4056F0E0 004A0001
???????? 00000000

Yellow Turban Rebellion
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Jian
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Dong Zhuo
00000500 = Meng Huo
00000600 = Zhang Jiao
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Yan Baihu
00000E00 = Unoccupied Territory 1
00000F00 = Unoccupied Territory 2
00001000 = Unoccupied Territory 3
00001100 = Unoccupied Territory 4
00001200 = Unoccupied Territory 5
00001300 = Unoccupied Territory 6
00001400 = Unoccupied Territory 6
00001500 = Unoccupied Territory 7
00001600 = Unoccupied Territory 8
00001700 = Unoccupied Territory 9
Dong Zhuo in Luo Yang
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Jian
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Dong Zhuo
00000500 = Meng Huo
00000600 = Tao Qian
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Liu Yong
00000E00 = Wang Lang
00000F00 = Yan Baihu
00001000 = Zhang Yan
00001100 = Unoccupied Territory 1
00001200 = Unoccupied Territory 2
00001300 = Unoccupied Territory 3
00001400 = Unoccupied Territory 4
00001500 = Unoccupied Territory 5
00001600 = Unoccupied Territory 6
Divided Land
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Ce
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yan Shao
00000400 = Lu Bu
00000500 = Meng Huo
00000600 = Zhang Xiu
00000700 = Zhang Lu
00000800 = Ma Teng
00000900 = Liu Zhang
00000A00 = Liu Biao
00000B00 = Yuan Shu
00000C00 = Gongsun Zan
00000D00 = Liu Yong
00000E00 = Wang Lang
00000F00 = Li Jue
00001000 = Zhang Yan
00001100 = Unoccupied Territory 1
00001200 = Unoccupied Territory 2
00001300 = Unoccupied Territory 3
Battle of Guan Du
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Ce
00000200 = Liu Bei
00000300 = Yuan Shao
00000400 = Meng Huo
00000500 = Zhang Lu
00000600 = Ma Teng
00000700 = Liu Zhang
00000800 = Liu Biao
00000900 = Unoccupied Territory 1
00000A00 = Unoccupied Territory 2
00000B00 = Unoccupied Territory 3
00000C00 = Unoccupied Territory 4
00000D00 = Unoccupied Territory 5
Flames over Chi Bi
00000000 = Cao Cao
00000100 = Sun Quan
00000200 = Liu Bei
00000300 = Meng Huo
00000400 = Zhang Lu
00000500 = Ma Teng
00000600 = Liu Zhang
00000700 = Han Xuan
00000800 = Jin Xuan
00000900 = Unoccupied Territory 1
00000A00 = Unoccupied Territory 2
00000B00 = Unoccupied Territory 3
A Gathering of Heroes
00000000 = Unoccupied Territory 1

_______________________________________________________________________________

4. Characters' Codes
_______________________________________________________________________________

These codes work in Empire Mode & Free Mode both. However, the codes: Rank/
Points Modifier, Life Modifier, Musou Modifier, Attack Modifier, Defense Modi-
fier & Medal Modifier will not take affect in Empire Mode until a new game is
started.

The code, Medal Modifier, gives or takes away the medal normally won by a char-
acter getting 1,000 KOs in a battle. Once having it, the medal is always vis-
ible at the top-right of a character's profile. It gives a character an extra
item slot in Preperation: Items.

The codes, Item 1 ~ Item 8 Modifiers are only for Free Mode. (Did I hear you
say: "useless"? How about this: Use the Item 1 ~ Item 8 Modifiers to equip
more than 1 of the same item. Ever tried playing with 2 Peacock Amulets, 2
Dragon Amulets, 2 Tiger Amulets & 2 Siberian Collars on a character?)

Created Character 1
---

Name Modifier
2058C2A8 ????????
2058C2AC ????????
2058C2B0 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C2B8 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C2B9 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C2BA 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C2BB 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C2BC 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C2BE 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C2BF 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C2C0 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C2C1 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C2C2 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DC86 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DC88 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DC8A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DC8B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DC8C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DC90 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DC92 000000??
Item 2 Modifier
0058DC93 000000??
Item 3 Modifier
0058DC94 000000??
Item 4 Modifier
0058DC95 000000??
Item 5 Modifier
0058DC96 000000??
Item 6 Modifier
0058DC97 000000??
Item 7 Modifier
0058DC98 000000??
Item 8 Modifier
0058DC99 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 2
---

Name Modifier
2058C320 ????????
2058C324 ????????
2058C328 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C330 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C331 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C332 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C333 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C334 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C336 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C337 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C338 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C339 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C33A 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DC9E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DCA0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DCA2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DCA3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DCA4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DCA8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DCAA 000000??
Item 2 Modifier
0058DCAB 000000??
Item 3 Modifier
0058DCAC 000000??
Item 4 Modifier
0058DCAD 000000??
Item 5 Modifier
0058DCAE 000000??
Item 6 Modifier
0058DCAF 000000??
Item 7 Modifier
0058DCB0 000000??
Item 8 Modifier
0058DCB1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 3
---

Name Modifier
2058C398 ????????
2058C39C ????????
2058C3A0 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C3A8 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C3A9 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C3AA 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C3AB 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C3AC 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C3AE 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C3AF 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C3B0 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C3B1 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C3B2 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DCB6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DCB8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DCBA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DCBB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DCBC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DCC0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DCC2 000000??
Item 2 Modifier
0058DCC3 000000??
Item 3 Modifier
0058DCC4 000000??
Item 4 Modifier
0058DCC5 000000??
Item 5 Modifier
0058DCC6 000000??
Item 6 Modifier
0058DCC7 000000??
Item 7 Modifier
0058DCC8 000000??
Item 8 Modifier
0058DCC9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 4
---

Name Modifier
2058C410 ????????
2058C414 ????????
2058C418 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C420 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C421 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C422 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C423 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C424 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C426 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C427 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C428 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C429 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C42A 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DCCE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DCD0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DCD2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum

Attack Modifier
0058DCD3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum

Defense Modifier
0058DCD4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum

Medal Modifier
0058DCD8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DCDA 000000??
Item 2 Modifier
0058DCDB 000000??
Item 3 Modifier
0058DCDC 000000??
Item 4 Modifier
0058DCDD 000000??
Item 5 Modifier
0058DCDE 000000??
Item 6 Modifier
0058DCDF 000000??
Item 7 Modifier
0058DCE0 000000??
Item 8 Modifier
0058DCE1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 5
---

Name Modifier
2058C488 ????????
2058C48C ????????
2058C490 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C498 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C499 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C49A 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C49B 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C49C 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C49E 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C49F 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C4A0 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C4A1 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C4A2 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DCE6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DCE8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DCEA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DCEB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DCEC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DCF0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DCF2 000000??
Item 2 Modifier
0058DCF3 000000??
Item 3 Modifier
0058DCF4 000000??
Item 4 Modifier
0058DCF5 000000??
Item 5 Modifier
0058DCF6 000000??
Item 6 Modifier
0058DCF7 000000??
Item 7 Modifier
0058DCF8 000000??
Item 8 Modifier
0058DCF9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 6
---

Name Modifier
2058C500 ????????
2058C504 ????????
2058C508 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C510 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C511 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C512 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C513 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C514 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C516 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C517 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C518 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C519 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C51A 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DCFE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DD00 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DD02 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DD03 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DD04 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DD08 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DD0A 000000??
Item 2 Modifier
0058DD0B 000000??
Item 3 Modifier
0058DD0C 000000??
Item 4 Modifier
0058DD0D 000000??
Item 5 Modifier
0058DD0E 000000??
Item 6 Modifier
0058DD0F 000000??
Item 7 Modifier
0058DD10 000000??
Item 8 Modifier
0058DD11 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 7
---

Name Modifier
2058C578 ????????
2058C57C ????????
2058C580 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C588 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C589 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C58A 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C58B 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C58C 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C58E 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C58F 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C590 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C591 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C592 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DD16 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DD18 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DD1A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DD1B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DD1C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DD20 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DD22 000000??
Item 2 Modifier
0058DD23 000000??
Item 3 Modifier
0058DD24 000000??
Item 4 Modifier
0058DD25 000000??
Item 5 Modifier
0058DD26 000000??
Item 6 Modifier
0058DD27 000000??
Item 7 Modifier
0058DD28 000000??
Item 8 Modifier
0058DD29 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 8
---

Name Modifier
2058C5F0 ????????
2058C5F4 ????????
2058C5F8 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C600 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C601 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C602 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C603 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C604 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C606 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C607 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C608 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C609 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C60A 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DD2E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DD30 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DD32 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DD33 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DD34 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DD38 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DD3A 000000??
Item 2 Modifier
0058DD3B 000000??
Item 3 Modifier
0058DD3C 000000??
Item 4 Modifier
0058DD3D 000000??
Item 5 Modifier
0058DD3E 000000??
Item 6 Modifier
0058DD3F 000000??
Item 7 Modifier
0058DD40 000000??
Item 8 Modifier
0058DD41 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 9
---

Name Modifier
2058C668 ????????
2058C66C ????????
2058C670 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C678 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C679 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C67A 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C67B 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C67C 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C67E 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C67F 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C680 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C681 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C682 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DD46 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DD48 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DD4A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DD4B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DD4C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DD50 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DD52 000000??
Item 2 Modifier
0058DD53 000000??
Item 3 Modifier
0058DD54 000000??
Item 4 Modifier
0058DD55 000000??
Item 5 Modifier
0058DD56 000000??
Item 6 Modifier
0058DD57 000000??
Item 7 Modifier
0058DD58 000000??
Item 8 Modifier
0058DD59 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Created Character 10
---

Name Modifier
2058C6E0 ????????
2058C6E4 ????????
2058C6E8 ????????

41 = A
42 = B
43 = C
44 = D
45 = E
46 = F
47 = G
48 = H
49 = I
4A = J
4B = K
4C = L
4D = M
4E = N
4F = O
50 = P
51 = Q
52 = R
53 = S
54 = T
55 = U
56 = V
57 = W
58 = X
59 = Y
5A = Z
61 = a
62 = b
63 = c
64 = d
65 = e
66 = f
67 = g
68 = h
69 = i
6A = j
6B = k
6C = l
6D = m
6E = n
6F = o
70 = p
71 = q
72 = r
73 = s
74 = t
75 = u
76 = v
77 = w
78 = x
79 = y
7A = z
30 = 0
31 = 1
32 = 2
33 = 3
34 = 4
35 = 5
36 = 6
37 = 7
38 = 8
39 = 9
20 = Space
00 = End

Gender Modifier
0058C6F0 000000??

00 = Male
01 = Female

Height Modifier
0058C6F1 000000??

00 = Short
20 = Tall
40 = Tall x2
60 = Tall x3
FF = Uber (distorted)

Width Modifier
0058C6F2 000000??

00 = Thin
20 = Stocky
40 = Stocky x2
60 = Stocky x3
FF = Uber

Hair Modifier
0058C6F3 000000??

00 = Hair 1
01 = Hair 2
02 = Hair 3
03 = Hair 4
04 = Hair 5
05 = Hair 6
06 = Hair 7
07 = Hair 8
08 = Hair 9
09 = Hair 10

Face Modifier
0058C6F4 000000??

00 = Face 1
01 = Face 2
02 = Face 3
03 = Face 4
04 = Face 5
05 = Face 6
06 = Face 7
07 = Face 8
08 = Face 9
09 = Face 10

Motion Modifier
0058C6F6 000000??

00 = Zhao Yun
01 = Guan Yu
02 = Zhang Fei
03 = Xiahou Dun
04 = Dian Wei
05 = Xu Zhu
06 = Zhou Yu
07 = Lu Xun
08 = Taishi Ci
09 = Diao Chan
0A = Zhuge Liang
0B = Cao Cao
0C = Lu Bu
0D = Sun Shang Xiang
0E = Liu Bei
0F = Sun Jian
10 = Sun Quan
11 = Dong Zhuo
12 = Yuan Shao
13 = Ma Chao
14 = Huang Zhong
15 = Xiahou Yuan
16 = Zhang Liao
17 = Sima Yi
18 = Lu Meng
19 = Gan Ning
1A = Jiang Wei
1B = Zhang Jiao
1C = Xu Huang
1D = Zhang He
1E = Zhen Ji
1F = Huang Gai
20 = Sun Ce
21 = Wei Yan
22 = Pang Tong
23 = Meng Huo
24 = Zhu Rong
25 = Da Qiao
26 = Xiao Qiao
27 = Cao Ren
28 = Zhou Tai
29 = Yue Ying
2A = Cao Pi
2B = Pang De
2C = Ling Tong
2D = Guan Ping
2E = Da Qiao
2F = Zuo Ci
30 = Broadsword
31 = Rapier

Skill Modifier
0058C6F7 000000??

00 = Rush
01 = Defend
02 = Rally
03 = Speed
04 = Assualt
05 = Fire
06 = Taunt

Head Modifier
0058C6F8 000000??

Male
00 = Tactical Robe
01 = Strategist Robe
02 = Heavy Armor
03 = Grand Armor
04 = Prime Minister Robe
05 = Demon's Armor
06 = Nothing

Female
00 = Regal Dress
01 = Dancer's Robe
02 = Sacred Gown
03 = Sorceress Gown
04 = Heavy Armor
05 = Maiden Armor
06 = Nothing

Torso Modifier
0058C6F9 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Legs Modifier
0058C6FA 000000??

Male
00 = Jerkin
01 = Light Armor
02 = Leather Jerkin
03 = Heavy Armor
04 = Tactical Robe
05 = Strategist Robe
06 = Fur Skin
07 = Grand Armor
08 = Prime Minister Robe
09 = Demon's Armor
0A = Invisible

Female
00 = Cloth Dress
01 = Light Armor
02 = Combat Dress
03 = Heavy Armor
04 = Dancer's Robe
05 = Regal Dress
06 = Nanman Dress
07 = Maiden Armor
08 = Sacred Gown
09 = Sorceress Gown
0A = Invisible

Rank/Points Modifier
1058DD5E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DD60 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DD62 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DD63 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DD64 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DD68 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DD6A 000000??
Item 2 Modifier
0058DD6B 000000??
Item 3 Modifier
0058DD6C 000000??
Item 4 Modifier
0058DD6D 000000??
Item 5 Modifier
0058DD6E 000000??
Item 6 Modifier
0058DD6F 000000??
Item 7 Modifier
0058DD70 000000??
Item 8 Modifier
0058DD71 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ahui Nan
---

Rank/Points Modifier
1058DD8E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DD90 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DD92 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DD93 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DD94 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DD98 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DD9A 000000??
Item 2 Modifier
0058DD9B 000000??
Item 3 Modifier
0058DD9C 000000??
Item 4 Modifier
0058DD9D 000000??
Item 5 Modifier
0058DD9E 000000??
Item 6 Modifier
0058DD9F 000000??
Item 7 Modifier
0058DDA0 000000??
Item 8 Modifier
0058DDA1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Bian Xi
---

Rank/Points Modifier
1058EF46 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EF48 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EF4A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EF4B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EF4C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EF50 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EF52 000000??
Item 2 Modifier
0058EF53 000000??
Item 3 Modifier
0058EF54 000000??
Item 4 Modifier
0058EF55 000000??
Item 5 Modifier
0058EF56 000000??
Item 6 Modifier
0058EF57 000000??
Item 7 Modifier
0058EF58 000000??
Item 8 Modifier
0058EF59 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Bo Zhang
---

Rank/Points Modifier
1058ED96 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ED98 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ED9A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ED9B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ED9C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EDA0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EDA2 000000??
Item 2 Modifier
0058EDA3 000000??
Item 3 Modifier
0058EDA4 000000??
Item 4 Modifier
0058EDA5 000000??
Item 5 Modifier
0058EDA6 000000??
Item 6 Modifier
0058EDA7 000000??
Item 7 Modifier
0058EDA8 000000??
Item 8 Modifier
0058EDA9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cai Mao
---

Rank/Points Modifier
1058E556 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E558 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E55A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E55B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E55C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E560 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E562 000000??
Item 2 Modifier
0058E563 000000??
Item 3 Modifier
0058E564 000000??
Item 4 Modifier
0058E565 000000??
Item 5 Modifier
0058E566 000000??
Item 6 Modifier
0058E567 000000??
Item 7 Modifier
0058E568 000000??
Item 8 Modifier
0058E569 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Cao
---

Rank/Points Modifier
1058D90E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D910 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D912 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D913 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D914 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D918 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D91A 000000??
Item 2 Modifier
0058D91B 000000??
Item 3 Modifier
0058D91C 000000??
Item 4 Modifier
0058D91D 000000??
Item 5 Modifier
0058D91E 000000??
Item 6 Modifier
0058D91F 000000??
Item 7 Modifier
0058D920 000000??
Item 8 Modifier
0058D921 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Hong
---

Rank/Points Modifier
1058E8CE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E8D0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E8D2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E8D3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E8D4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E8D8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E8DA 000000??
Item 2 Modifier
0058E8DB 000000??
Item 3 Modifier
0058E8DC 000000??
Item 4 Modifier
0058E8DD 000000??
Item 5 Modifier
0058E8DE 000000??
Item 6 Modifier
0058E8DF 000000??
Item 7 Modifier
0058E8E0 000000??
Item 8 Modifier
0058E8E1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Pi
---

Rank/Points Modifier
1058DBF6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DBF8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DBFA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DBFB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DBFC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DC00 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DC02 000000??
Item 2 Modifier
0058DC03 000000??
Item 3 Modifier
0058DC04 000000??
Item 4 Modifier
0058DC05 000000??
Item 5 Modifier
0058DC06 000000??
Item 6 Modifier
0058DC07 000000??
Item 7 Modifier
0058DC08 000000??
Item 8 Modifier
0058DC09 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Ren
---

Rank/Points Modifier
1058DBAE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DBB0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DBB2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DBB3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DBB4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DBB8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DBBA 000000??
Item 2 Modifier
0058DBBB 000000??
Item 3 Modifier
0058DBBC 000000??
Item 4 Modifier
0058DBBD 000000??
Item 5 Modifier
0058DBBE 000000??
Item 6 Modifier
0058DBBF 000000??
Item 7 Modifier
0058DBC0 000000??
Item 8 Modifier
0058DBC1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Rui
---

Rank/Points Modifier
1058E886 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E888 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E88A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E88B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E88C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E890 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E892 000000??
Item 2 Modifier
0058E893 000000??
Item 3 Modifier
0058E894 000000??
Item 4 Modifier
0058E895 000000??
Item 5 Modifier
0058E896 000000??
Item 6 Modifier
0058E897 000000??
Item 7 Modifier
0058E898 000000??
Item 8 Modifier
0058E899 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Xing
---

Rank/Points Modifier
1058E916 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E918 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E91A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E91B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E91C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E920 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E922 000000??
Item 2 Modifier
0058E923 000000??
Item 3 Modifier
0058E924 000000??
Item 4 Modifier
0058E925 000000??
Item 5 Modifier
0058E926 000000??
Item 6 Modifier
0058E927 000000??
Item 7 Modifier
0058E928 000000??
Item 8 Modifier
0058E929 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Xiu
---

Rank/Points Modifier
1058E89E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E8A0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E8A2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E8A3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E8A4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E8A8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E8AA 000000??
Item 2 Modifier
0058E8AB 000000??
Item 3 Modifier
0058E8AC 000000??
Item 4 Modifier
0058E8AD 000000??
Item 5 Modifier
0058E8AE 000000??
Item 6 Modifier
0058E8AF 000000??
Item 7 Modifier
0058E8B0 000000??
Item 8 Modifier
0058E8B1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Zhang
---

Rank/Points Modifier
1058E8E6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E8E8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E8EA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E8EB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E8EC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E8F0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E8F2 000000??
Item 2 Modifier
0058E8F3 000000??
Item 3 Modifier
0058E8F4 000000??
Item 4 Modifier
0058E8F5 000000??
Item 5 Modifier
0058E8F6 000000??
Item 6 Modifier
0058E8F7 000000??
Item 7 Modifier
0058E8F8 000000??
Item 8 Modifier
0058E8F9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cao Zhen
---

Rank/Points Modifier
1058E8FE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E900 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E902 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E903 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E904 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E908 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E90A 000000??
Item 2 Modifier
0058E90B 000000??
Item 3 Modifier
0058E90C 000000??
Item 4 Modifier
0058E90D 000000??
Item 5 Modifier
0058E90E 000000??
Item 6 Modifier
0058E90F 000000??
Item 7 Modifier
0058E910 000000??
Item 8 Modifier
0058E911 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Chen Gong
---

Rank/Points Modifier
1058EB86 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EB88 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EB8A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EB8B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EB8C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EB90 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EB92 000000??
Item 2 Modifier
0058EB93 000000??
Item 3 Modifier
0058EB94 000000??
Item 4 Modifier
0058EB95 000000??
Item 5 Modifier
0058EB96 000000??
Item 6 Modifier
0058EB97 000000??
Item 7 Modifier
0058EB98 000000??
Item 8 Modifier
0058EB99 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Chen Lan
---

Rank/Points Modifier
1058EBFE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EC00 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EC02 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EC03 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EC04 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EC08 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EC0A 000000??
Item 2 Modifier
0058EC0B 000000??
Item 3 Modifier
0058EC0C 000000??
Item 4 Modifier
0058EC0D 000000??
Item 5 Modifier
0058EC0E 000000??
Item 6 Modifier
0058EC0F 000000??
Item 7 Modifier
0058EC10 000000??
Item 8 Modifier
0058EC11 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Chen Shi
---

Rank/Points Modifier
1058EBB6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EBB8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EBBA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EBBB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EBBC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EBC0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EBC2 000000??
Item 2 Modifier
0058EBC3 000000??
Item 3 Modifier
0058EBC4 000000??
Item 4 Modifier
0058EBC5 000000??
Item 5 Modifier
0058EBC6 000000??
Item 6 Modifier
0058EBC7 000000??
Item 7 Modifier
0058EBC8 000000??
Item 8 Modifier
0058EBC9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Chen Wu
---

Rank/Points Modifier
1058EBE6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EBE8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EBEA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EBEB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EBEC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EBF0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EBF2 000000??
Item 2 Modifier
0058EBF3 000000??
Item 3 Modifier
0058EBF4 000000??
Item 4 Modifier
0058EBF5 000000??
Item 5 Modifier
0058EBF6 000000??
Item 6 Modifier
0058EBF7 000000??
Item 7 Modifier
0058EBF8 000000??
Item 8 Modifier
0058EBF9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cheng Pu
---

Rank/Points Modifier
1058EC5E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EC60 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EC62 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EC63 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EC64 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EC68 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EC6A 000000??
Item 2 Modifier
0058EC6B 000000??
Item 3 Modifier
0058EC6C 000000??
Item 4 Modifier
0058EC6D 000000??
Item 5 Modifier
0058EC6E 000000??
Item 6 Modifier
0058EC6F 000000??
Item 7 Modifier
0058EC70 000000??
Item 8 Modifier
0058EC71 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cheng Wu
---

Rank/Points Modifier
1058EC76 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EC78 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EC7A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EC7B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EC7C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EC80 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EC82 000000??
Item 2 Modifier
0058EC83 000000??
Item 3 Modifier
0058EC84 000000??
Item 4 Modifier
0058EC85 000000??
Item 5 Modifier
0058EC86 000000??
Item 6 Modifier
0058EC87 000000??
Item 7 Modifier
0058EC88 000000??
Item 8 Modifier
0058EC89 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cheng Yu
---

Rank/Points Modifier
1058EC16 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EC18 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EC1A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EC1B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EC1C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EC20 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EC22 000000??
Item 2 Modifier
0058EC23 000000??
Item 3 Modifier
0058EC24 000000??
Item 4 Modifier
0058EC25 000000??
Item 5 Modifier
0058EC26 000000??
Item 6 Modifier
0058EC27 000000??
Item 7 Modifier
0058EC28 000000??
Item 8 Modifier
0058EC29 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cheng Yuanzhi
---

Rank/Points Modifier
1058EC2E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EC30 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EC32 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EC33 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EC34 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EC38 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EC3A 000000??
Item 2 Modifier
0058EC3B 000000??
Item 3 Modifier
0058EC3C 000000??
Item 4 Modifier
0058EC3D 000000??
Item 5 Modifier
0058EC3E 000000??
Item 6 Modifier
0058EC3F 000000??
Item 7 Modifier
0058EC40 000000??
Item 8 Modifier
0058EC41 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Chunyu Qiong
---

Rank/Points Modifier
1058E6BE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E6C0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E6C2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E6C3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E6C4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E6C8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E6CA 000000??
Item 2 Modifier
0058E6CB 000000??
Item 3 Modifier
0058E6CC 000000??
Item 4 Modifier
0058E6CD 000000??
Item 5 Modifier
0058E6CE 000000??
Item 6 Modifier
0058E6CF 000000??
Item 7 Modifier
0058E6D0 000000??
Item 8 Modifier
0058E6D1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Cui Liang
---

Rank/Points Modifier
1058E56E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E570 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E572 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E573 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E574 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E578 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E57A 000000??
Item 2 Modifier
0058E57B 000000??
Item 3 Modifier
0058E57C 000000??
Item 4 Modifier
0058E57D 000000??
Item 5 Modifier
0058E57E 000000??
Item 6 Modifier
0058E57F 000000??
Item 7 Modifier
0058E580 000000??
Item 8 Modifier
0058E581 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Da Qiao
---

Rank/Points Modifier
1058DB7E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DB80 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DB82 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DB83 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DB84 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DB88 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DB8A 000000??
Item 2 Modifier
0058DB8B 000000??
Item 3 Modifier
0058DB8C 000000??
Item 4 Modifier
0058DB8D 000000??
Item 5 Modifier
0058DB8E 000000??
Item 6 Modifier
0058DB8F 000000??
Item 7 Modifier
0058DB90 000000??
Item 8 Modifier
0058DB91 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Dai Ling
---

Rank/Points Modifier
1058F786 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F788 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F78A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F78B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F78C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F790 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F792 000000??
Item 2 Modifier
0058F793 000000??
Item 3 Modifier
0058F794 000000??
Item 4 Modifier
0058F795 000000??
Item 5 Modifier
0058F796 000000??
Item 6 Modifier
0058F797 000000??
Item 7 Modifier
0058F798 000000??
Item 8 Modifier
0058F799 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Dailai Dongzhu
---

Rank/Points Modifier
1058E9A6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E9A8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E9AA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E9AB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E9AC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E9B0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E9B2 000000??
Item 2 Modifier
0058E9B3 000000??
Item 3 Modifier
0058E9B4 000000??
Item 4 Modifier
0058E9B5 000000??
Item 5 Modifier
0058E9B6 000000??
Item 6 Modifier
0058E9B7 000000??
Item 7 Modifier
0058E9B8 000000??
Item 8 Modifier
0058E9B9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Deng Ai
---

Rank/Points Modifier
1058ECBE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ECC0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ECC2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ECC3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ECC4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058ECC8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058ECCA 000000??
Item 2 Modifier
0058ECCB 000000??
Item 3 Modifier
0058ECCC 000000??
Item 4 Modifier
0058ECCD 000000??
Item 5 Modifier
0058ECCE 000000??
Item 6 Modifier
0058ECCF 000000??
Item 7 Modifier
0058ECD0 000000??
Item 8 Modifier
0058ECD1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Deng Mao
---

Rank/Points Modifier
1058ED4E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ED50 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ED52 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ED53 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ED54 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058ED58 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058ED5A 000000??
Item 2 Modifier
0058ED5B 000000??
Item 3 Modifier
0058ED5C 000000??
Item 4 Modifier
0058ED5D 000000??
Item 5 Modifier
0058ED5E 000000??
Item 6 Modifier
0058ED5F 000000??
Item 7 Modifier
0058ED60 000000??
Item 8 Modifier
0058ED61 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Dian Wei
---

Rank/Points Modifier
1058D866 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D868 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D86A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D86B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D86C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D870 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D872 000000??
Item 2 Modifier
0058D873 000000??
Item 3 Modifier
0058D874 000000??
Item 4 Modifier
0058D875 000000??
Item 5 Modifier
0058D876 000000??
Item 6 Modifier
0058D877 000000??
Item 7 Modifier
0058D878 000000??
Item 8 Modifier
0058D879 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Diao Chan
---

Rank/Points Modifier
1058D8DE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D8E0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D8E2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D8E3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D8E4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D8E8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D8EA 000000??
Item 2 Modifier
0058D8EB 000000??
Item 3 Modifier
0058D8EC 000000??
Item 4 Modifier
0058D8ED 000000??
Item 5 Modifier
0058D8EE 000000??
Item 6 Modifier
0058D8EF 000000??
Item 7 Modifier
0058D8F0 000000??
Item 8 Modifier
0058D8F1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ding Feng
---

Rank/Points Modifier
1058EC8E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EC90 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EC92 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EC93 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EC94 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EC98 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EC9A 000000??
Item 2 Modifier
0058EC9B 000000??
Item 3 Modifier
0058EC9C 000000??
Item 4 Modifier
0058EC9D 000000??
Item 5 Modifier
0058EC9E 000000??
Item 6 Modifier
0058EC9F 000000??
Item 7 Modifier
0058ECA0 000000??
Item 8 Modifier
0058ECA1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Dong Heng
---

Rank/Points Modifier
1058E4C6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E4C8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E4CA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E4CB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E4CC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E4D0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E4D2 000000??
Item 2 Modifier
0058E4D3 000000??
Item 3 Modifier
0058E4D4 000000??
Item 4 Modifier
0058E4D5 000000??
Item 5 Modifier
0058E4D6 000000??
Item 6 Modifier
0058E4D7 000000??
Item 7 Modifier
0058E4D8 000000??
Item 8 Modifier
0058E4D9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Dong Tu Na
---

Rank/Points Modifier
1058ED1E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ED20 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ED22 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ED23 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ED24 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058ED28 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058ED2A 000000??
Item 2 Modifier
0058ED2B 000000??
Item 3 Modifier
0058ED2C 000000??
Item 4 Modifier
0058ED2D 000000??
Item 5 Modifier
0058ED2E 000000??
Item 6 Modifier
0058ED2F 000000??
Item 7 Modifier
0058ED30 000000??
Item 8 Modifier
0058ED31 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Dong Xi
---

Rank/Points Modifier
1058ED06 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ED08 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ED0A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ED0B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ED0C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058ED10 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058ED12 000000??
Item 2 Modifier
0058ED13 000000??
Item 3 Modifier
0058ED14 000000??
Item 4 Modifier
0058ED15 000000??
Item 5 Modifier
0058ED16 000000??
Item 6 Modifier
0058ED17 000000??
Item 7 Modifier
0058ED18 000000??
Item 8 Modifier
0058ED19 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Dong Zhuo
---

Rank/Points Modifier
1058D99E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D9A0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D9A2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D9A3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D9A4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D9A8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D9AA 000000??
Item 2 Modifier
0058D9AB 000000??
Item 3 Modifier
0058D9AC 000000??
Item 4 Modifier
0058D9AD 000000??
Item 5 Modifier
0058D9AE 000000??
Item 6 Modifier
0058D9AF 000000??
Item 7 Modifier
0058D9B0 000000??
Item 8 Modifier
0058D9B1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Du Xi
---

Rank/Points Modifier
1058F846 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F848 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F84A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F84B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F84C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F850 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F852 000000??
Item 2 Modifier
0058F853 000000??
Item 3 Modifier
0058F854 000000??
Item 4 Modifier
0058F855 000000??
Item 5 Modifier
0058F856 000000??
Item 6 Modifier
0058F857 000000??
Item 7 Modifier
0058F858 000000??
Item 8 Modifier
0058F859 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Fa Zheng
---

Rank/Points Modifier
1058EF8E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EF90 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EF92 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EF93 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EF94 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EF98 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EF9A 000000??
Item 2 Modifier
0058EF9B 000000??
Item 3 Modifier
0058EF9C 000000??
Item 4 Modifier
0058EF9D 000000??
Item 5 Modifier
0058EF9E 000000??
Item 6 Modifier
0058EF9F 000000??
Item 7 Modifier
0058EFA0 000000??
Item 8 Modifier
0058EFA1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Fan Chou
---

Rank/Points Modifier
1058EE56 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EE58 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EE5A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EE5B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EE5C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EE60 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EE62 000000??
Item 2 Modifier
0058EE63 000000??
Item 3 Modifier
0058EE64 000000??
Item 4 Modifier
0058EE65 000000??
Item 5 Modifier
0058EE66 000000??
Item 6 Modifier
0058EE67 000000??
Item 7 Modifier
0058EE68 000000??
Item 8 Modifier
0058EE69 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Fan Neng
---

Rank/Points Modifier
1058EE6E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EE70 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EE72 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EE73 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EE74 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EE78 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EE7A 000000??
Item 2 Modifier
0058EE7B 000000??
Item 3 Modifier
0058EE7C 000000??
Item 4 Modifier
0058EE7D 000000??
Item 5 Modifier
0058EE7E 000000??
Item 6 Modifier
0058EE7F 000000??
Item 7 Modifier
0058EE80 000000??
Item 8 Modifier
0058EE81 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Fei Guan
---

Rank/Points Modifier
1058EE9E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EEA0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EEA2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EEA3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EEA4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EEA8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EEAA 000000??
Item 2 Modifier
0058EEAB 000000??
Item 3 Modifier
0058EEAC 000000??
Item 4 Modifier
0058EEAD 000000??
Item 5 Modifier
0058EEAE 000000??
Item 6 Modifier
0058EEAF 000000??
Item 7 Modifier
0058EEB0 000000??
Item 8 Modifier
0058EEB1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Fei Yao
---

Rank/Points Modifier
1058EEE6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EEE8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EEEA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EEEB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EEEC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EEF0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EEF2 000000??
Item 2 Modifier
0058EEF3 000000??
Item 3 Modifier
0058EEF4 000000??
Item 4 Modifier
0058EEF5 000000??
Item 5 Modifier
0058EEF6 000000??
Item 6 Modifier
0058EEF7 000000??
Item 7 Modifier
0058EEF8 000000??
Item 8 Modifier
0058EEF9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Fei Yi
---

Rank/Points Modifier
1058EE86 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EE88 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EE8A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EE8B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EE8C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EE90 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EE92 000000??
Item 2 Modifier
0058EE93 000000??
Item 3 Modifier
0058EE94 000000??
Item 4 Modifier
0058EE95 000000??
Item 5 Modifier
0058EE96 000000??
Item 6 Modifier
0058EE97 000000??
Item 7 Modifier
0058EE98 000000??
Item 8 Modifier
0058EE99 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Feng Ji
---

Rank/Points Modifier
1058EF76 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EF78 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EF7A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EF7B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EF7C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EF80 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EF82 000000??
Item 2 Modifier
0058EF83 000000??
Item 3 Modifier
0058EF84 000000??
Item 4 Modifier
0058EF85 000000??
Item 5 Modifier
0058EF86 000000??
Item 6 Modifier
0058EF87 000000??
Item 7 Modifier
0058EF88 000000??
Item 8 Modifier
0058EF89 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Fu Shi Ren
---

Rank/Points Modifier
1058EEFE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EF00 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EF02 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EF03 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EF04 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EF08 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EF0A 000000??
Item 2 Modifier
0058EF0B 000000??
Item 3 Modifier
0058EF0C 000000??
Item 4 Modifier
0058EF0D 000000??
Item 5 Modifier
0058EF0E 000000??
Item 6 Modifier
0058EF0F 000000??
Item 7 Modifier
0058EF10 000000??
Item 8 Modifier
0058EF11 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gan Ning
---

Rank/Points Modifier
1058DA5E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DA60 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DA62 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DA63 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DA64 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DA68 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DA6A 000000??
Item 2 Modifier
0058DA6B 000000??
Item 3 Modifier
0058DA6C 000000??
Item 4 Modifier
0058DA6D 000000??
Item 5 Modifier
0058DA6E 000000??
Item 6 Modifier
0058DA6F 000000??
Item 7 Modifier
0058DA70 000000??
Item 8 Modifier
0058DA71 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gao Gan
---

Rank/Points Modifier
1058E346 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E348 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E34A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E34B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E34C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E350 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E352 000000??
Item 2 Modifier
0058E353 000000??
Item 3 Modifier
0058E354 000000??
Item 4 Modifier
0058E355 000000??
Item 5 Modifier
0058E356 000000??
Item 6 Modifier
0058E357 000000??
Item 7 Modifier
0058E358 000000??
Item 8 Modifier
0058E359 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gao Lan
---

Rank/Points Modifier
1058E496 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E498 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E49A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E49B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E49C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E4A0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E4A2 000000??
Item 2 Modifier
0058E4A3 000000??
Item 3 Modifier
0058E4A4 000000??
Item 4 Modifier
0058E4A5 000000??
Item 5 Modifier
0058E4A6 000000??
Item 6 Modifier
0058E4A7 000000??
Item 7 Modifier
0058E4A8 000000??
Item 8 Modifier
0058E4A9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gao Pei
---

Rank/Points Modifier
1058E466 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E468 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E46A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E46B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E46C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E470 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E472 000000??
Item 2 Modifier
0058E473 000000??
Item 3 Modifier
0058E474 000000??
Item 4 Modifier
0058E475 000000??
Item 5 Modifier
0058E476 000000??
Item 6 Modifier
0058E477 000000??
Item 7 Modifier
0058E478 000000??
Item 8 Modifier
0058E479 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gao Sheng
---

Rank/Points Modifier
1058E3A6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E3A8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E3AA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E3AB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E3AC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E3B0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E3B2 000000??
Item 2 Modifier
0058E3B3 000000??
Item 3 Modifier
0058E3B4 000000??
Item 4 Modifier
0058E3B5 000000??
Item 5 Modifier
0058E3B6 000000??
Item 6 Modifier
0058E3B7 000000??
Item 7 Modifier
0058E3B8 000000??
Item 8 Modifier
0058E3B9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gao Shun
---

Rank/Points Modifier
1058E376 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E378 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E37A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E37B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E37C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E380 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E382 000000??
Item 2 Modifier
0058E383 000000??
Item 3 Modifier
0058E384 000000??
Item 4 Modifier
0058E385 000000??
Item 5 Modifier
0058E386 000000??
Item 6 Modifier
0058E387 000000??
Item 7 Modifier
0058E388 000000??
Item 8 Modifier
0058E389 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gao Xiang
---

Rank/Points Modifier
1058E3BE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E3C0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E3C2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E3C3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E3C4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E3C8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E3CA 000000??
Item 2 Modifier
0058E3CB 000000??
Item 3 Modifier
0058E3CC 000000??
Item 4 Modifier
0058E3CD 000000??
Item 5 Modifier
0058E3CE 000000??
Item 6 Modifier
0058E3CF 000000??
Item 7 Modifier
0058E3D0 000000??
Item 8 Modifier
0058E3D1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gong Zhi
---

Rank/Points Modifier
1058FA86 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058FA88 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058FA8A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058FA8B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058FA8C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058FA90 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058FA92 000000??
Item 2 Modifier
0058FA93 000000??
Item 3 Modifier
0058FA94 000000??
Item 4 Modifier
0058FA95 000000??
Item 5 Modifier
0058FA96 000000??
Item 6 Modifier
0058FA97 000000??
Item 7 Modifier
0058FA98 000000??
Item 8 Modifier
0058FA99 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gongsun Yue
---

Rank/Points Modifier
1058E41E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E420 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E422 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E423 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E424 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E428 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E42A 000000??
Item 2 Modifier
0058E42B 000000??
Item 3 Modifier
0058E42C 000000??
Item 4 Modifier
0058E42D 000000??
Item 5 Modifier
0058E42E 000000??
Item 6 Modifier
0058E42F 000000??
Item 7 Modifier
0058E430 000000??
Item 8 Modifier
0058E431 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Gongsun Zan
---

Rank/Points Modifier
1058E436 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E438 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E43A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E43B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E43C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E440 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E442 000000??
Item 2 Modifier
0058E443 000000??
Item 3 Modifier
0058E444 000000??
Item 4 Modifier
0058E445 000000??
Item 5 Modifier
0058E446 000000??
Item 6 Modifier
0058E447 000000??
Item 7 Modifier
0058E448 000000??
Item 8 Modifier
0058E449 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guan Hai
---

Rank/Points Modifier
1058E14E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E150 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E152 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E153 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E154 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E158 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E15A 000000??
Item 2 Modifier
0058E15B 000000??
Item 3 Modifier
0058E15C 000000??
Item 4 Modifier
0058E15D 000000??
Item 5 Modifier
0058E15E 000000??
Item 6 Modifier
0058E15F 000000??
Item 7 Modifier
0058E160 000000??
Item 8 Modifier
0058E161 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guan Ping
---

Rank/Points Modifier
1058DC3E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DC40 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DC42 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DC43 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DC44 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DC48 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DC4A 000000??
Item 2 Modifier
0058DC4B 000000??
Item 3 Modifier
0058DC4C 000000??
Item 4 Modifier
0058DC4D 000000??
Item 5 Modifier
0058DC4E 000000??
Item 6 Modifier
0058DC4F 000000??
Item 7 Modifier
0058DC50 000000??
Item 8 Modifier
0058DC51 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guan Suo
---

Rank/Points Modifier
1058E196 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E198 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E19A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E19B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E19C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E1A0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E1A2 000000??
Item 2 Modifier
0058E1A3 000000??
Item 3 Modifier
0058E1A4 000000??
Item 4 Modifier
0058E1A5 000000??
Item 5 Modifier
0058E1A6 000000??
Item 6 Modifier
0058E1A7 000000??
Item 7 Modifier
0058E1A8 000000??
Item 8 Modifier
0058E1A9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guan Xing
---

Rank/Points Modifier
1058E166 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E168 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E16A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E16B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E16C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E170 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E172 000000??
Item 2 Modifier
0058E173 000000??
Item 3 Modifier
0058E174 000000??
Item 4 Modifier
0058E175 000000??
Item 5 Modifier
0058E176 000000??
Item 6 Modifier
0058E177 000000??
Item 7 Modifier
0058E178 000000??
Item 8 Modifier
0058E179 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guan Yu
---

Rank/Points Modifier
1058D81E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D820 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D822 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D823 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D824 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D828 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D82A 000000??
Item 2 Modifier
0058D82B 000000??
Item 3 Modifier
0058D82C 000000??
Item 4 Modifier
0058D82D 000000??
Item 5 Modifier
0058D82E 000000??
Item 6 Modifier
0058D82F 000000??
Item 7 Modifier
0058D830 000000??
Item 8 Modifier
0058D831 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guo Daxian
---

Rank/Points Modifier
1058E016 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E018 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E01A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E01B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E01C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E020 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E022 000000??
Item 2 Modifier
0058E023 000000??
Item 3 Modifier
0058E024 000000??
Item 4 Modifier
0058E025 000000??
Item 5 Modifier
0058E026 000000??
Item 6 Modifier
0058E027 000000??
Item 7 Modifier
0058E028 000000??
Item 8 Modifier
0058E029 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guo Huai
---

Rank/Points Modifier
1058E046 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E048 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E04A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E04B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E04C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E050 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E052 000000??
Item 2 Modifier
0058E053 000000??
Item 3 Modifier
0058E054 000000??
Item 4 Modifier
0058E055 000000??
Item 5 Modifier
0058E056 000000??
Item 6 Modifier
0058E057 000000??
Item 7 Modifier
0058E058 000000??
Item 8 Modifier
0058E059 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guo Jia
---

Rank/Points Modifier
1058DF9E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DFA0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DFA2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DFA3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DFA4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DFA8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DFAA 000000??
Item 2 Modifier
0058DFAB 000000??
Item 3 Modifier
0058DFAC 000000??
Item 4 Modifier
0058DFAD 000000??
Item 5 Modifier
0058DFAE 000000??
Item 6 Modifier
0058DFAF 000000??
Item 7 Modifier
0058DFB0 000000??
Item 8 Modifier
0058DFB1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guo Si
---

Rank/Points Modifier
1058DFB6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DFB8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DFBA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DFBB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DFBC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DFC0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DFC2 000000??
Item 2 Modifier
0058DFC3 000000??
Item 3 Modifier
0058DFC4 000000??
Item 4 Modifier
0058DFC5 000000??
Item 5 Modifier
0058DFC6 000000??
Item 6 Modifier
0058DFC7 000000??
Item 7 Modifier
0058DFC8 000000??
Item 8 Modifier
0058DFC9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Guo Tu
---

Rank/Points Modifier
1058E02E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E030 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E032 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E033 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E034 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E038 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E03A 000000??
Item 2 Modifier
0058E03B 000000??
Item 3 Modifier
0058E03C 000000??
Item 4 Modifier
0058E03D 000000??
Item 5 Modifier
0058E03E 000000??
Item 6 Modifier
0058E03F 000000??
Item 7 Modifier
0058E040 000000??
Item 8 Modifier
0058E041 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Han Dang
---

Rank/Points Modifier
1058E1C6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E1C8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E1CA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E1CB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E1CC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E1D0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E1D2 000000??
Item 2 Modifier
0058E1D3 000000??
Item 3 Modifier
0058E1D4 000000??
Item 4 Modifier
0058E1D5 000000??
Item 5 Modifier
0058E1D6 000000??
Item 6 Modifier
0058E1D7 000000??
Item 7 Modifier
0058E1D8 000000??
Item 8 Modifier
0058E1D9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Han Hao
---

Rank/Points Modifier
1058E17E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E180 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E182 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E183 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E184 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E188 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E18A 000000??
Item 2 Modifier
0058E18B 000000??
Item 3 Modifier
0058E18C 000000??
Item 4 Modifier
0058E18D 000000??
Item 5 Modifier
0058E18E 000000??
Item 6 Modifier
0058E18F 000000??
Item 7 Modifier
0058E190 000000??
Item 8 Modifier
0058E191 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Han Sui
---

Rank/Points Modifier
1058E1AE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E1B0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E1B2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E1B3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E1B4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E1B8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E1BA 000000??
Item 2 Modifier
0058E1BB 000000??
Item 3 Modifier
0058E1BC 000000??
Item 4 Modifier
0058E1BD 000000??
Item 5 Modifier
0058E1BE 000000??
Item 6 Modifier
0058E1BF 000000??
Item 7 Modifier
0058E1C0 000000??
Item 8 Modifier
0058E1C1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Han Xian
---

Rank/Points Modifier
1058F696 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F698 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F69A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F69B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F69C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F6A0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F6A2 000000??
Item 2 Modifier
0058F6A3 000000??
Item 3 Modifier
0058F6A4 000000??
Item 4 Modifier
0058F6A5 000000??
Item 5 Modifier
0058F6A6 000000??
Item 6 Modifier
0058F6A7 000000??
Item 7 Modifier
0058F6A8 000000??
Item 8 Modifier
0058F6A9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Han Xuan
---

Rank/Points Modifier
1058FA56 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058FA58 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058FA5A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058FA5B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058FA5C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058FA60 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058FA62 000000??
Item 2 Modifier
0058FA63 000000??
Item 3 Modifier
0058FA64 000000??
Item 4 Modifier
0058FA65 000000??
Item 5 Modifier
0058FA66 000000??
Item 6 Modifier
0058FA67 000000??
Item 7 Modifier
0058FA68 000000??
Item 8 Modifier
0058FA69 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Hao Zhao
---

Rank/Points Modifier
1058DFE6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DFE8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DFEA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DFEB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DFEC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DFF0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DFF2 000000??
Item 2 Modifier
0058DFF3 000000??
Item 3 Modifier
0058DFF4 000000??
Item 4 Modifier
0058DFF5 000000??
Item 5 Modifier
0058DFF6 000000??
Item 6 Modifier
0058DFF7 000000??
Item 7 Modifier
0058DFF8 000000??
Item 8 Modifier
0058DFF9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

He Yi
---

Rank/Points Modifier
1058DF56 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DF58 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DF5A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DF5B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DF5C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DF60 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DF62 000000??
Item 2 Modifier
0058DF63 000000??
Item 3 Modifier
0058DF64 000000??
Item 4 Modifier
0058DF65 000000??
Item 5 Modifier
0058DF66 000000??
Item 6 Modifier
0058DF67 000000??
Item 7 Modifier
0058DF68 000000??
Item 8 Modifier
0058DF69 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Hou Cheng
---

Rank/Points Modifier
1058E3D6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E3D8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E3DA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E3DB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E3DC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E3E0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E3E2 000000??
Item 2 Modifier
0058E3E3 000000??
Item 3 Modifier
0058E3E4 000000??
Item 4 Modifier
0058E3E5 000000??
Item 5 Modifier
0058E3E6 000000??
Item 6 Modifier
0058E3E7 000000??
Item 7 Modifier
0058E3E8 000000??
Item 8 Modifier
0058E3E9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Hou Xuan
---

Rank/Points Modifier
1058E3EE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E3F0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E3F2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E3F3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E3F4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E3F8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E3FA 000000??
Item 2 Modifier
0058E3FB 000000??
Item 3 Modifier
0058E3FC 000000??
Item 4 Modifier
0058E3FD 000000??
Item 5 Modifier
0058E3FE 000000??
Item 6 Modifier
0058E3FF 000000??
Item 7 Modifier
0058E400 000000??
Item 8 Modifier
0058E401 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Hu Che Er
---

Rank/Points Modifier
1058E4DE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E4E0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E4E2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E4E3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E4E4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E4E8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E4EA 000000??
Item 2 Modifier
0058E4EB 000000??
Item 3 Modifier
0058E4EC 000000??
Item 4 Modifier
0058E4ED 000000??
Item 5 Modifier
0058E4EE 000000??
Item 6 Modifier
0058E4EF 000000??
Item 7 Modifier
0058E4F0 000000??
Item 8 Modifier
0058E4F1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Hua Xin
---

Rank/Points Modifier
1058DF6E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DF70 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DF72 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DF73 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DF74 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DF78 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DF7A 000000??
Item 2 Modifier
0058DF7B 000000??
Item 3 Modifier
0058DF7C 000000??
Item 4 Modifier
0058DF7D 000000??
Item 5 Modifier
0058DF7E 000000??
Item 6 Modifier
0058DF7F 000000??
Item 7 Modifier
0058DF80 000000??
Item 8 Modifier
0058DF81 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Hua Xiong
---

Rank/Points Modifier
1058E136 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E138 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E13A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E13B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E13C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E140 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E142 000000??
Item 2 Modifier
0058E143 000000??
Item 3 Modifier
0058E144 000000??
Item 4 Modifier
0058E145 000000??
Item 5 Modifier
0058E146 000000??
Item 6 Modifier
0058E147 000000??
Item 7 Modifier
0058E148 000000??
Item 8 Modifier
0058E149 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Huang Gai
---

Rank/Points Modifier
1058DAEE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DAF0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DAF2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DAF3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DAF4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DAF8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DAFA 000000??
Item 2 Modifier
0058DAFB 000000??
Item 3 Modifier
0058DAFC 000000??
Item 4 Modifier
0058DAFD 000000??
Item 5 Modifier
0058DAFE 000000??
Item 6 Modifier
0058DAFF 000000??
Item 7 Modifier
0058DB00 000000??
Item 8 Modifier
0058DB01 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Huang Shao
---

Rank/Points Modifier
1058E38E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E390 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E392 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E393 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E394 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E398 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E39A 000000??
Item 2 Modifier
0058E39B 000000??
Item 3 Modifier
0058E39C 000000??
Item 4 Modifier
0058E39D 000000??
Item 5 Modifier
0058E39E 000000??
Item 6 Modifier
0058E39F 000000??
Item 7 Modifier
0058E3A0 000000??
Item 8 Modifier
0058E3A1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Huang Zhong
---

Rank/Points Modifier
1058D9E6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D9E8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D9EA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D9EB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D9EC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D9F0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D9F2 000000??
Item 2 Modifier
0058D9F3 000000??
Item 3 Modifier
0058D9F4 000000??
Item 4 Modifier
0058D9F5 000000??
Item 5 Modifier
0058D9F6 000000??
Item 6 Modifier
0058D9F7 000000??
Item 7 Modifier
0058D9F8 000000??
Item 8 Modifier
0058D9F9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Huang Zu
---

Rank/Points Modifier
1058E406 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E408 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E40A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E40B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E40C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E410 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E412 000000??
Item 2 Modifier
0058E413 000000??
Item 3 Modifier
0058E414 000000??
Item 4 Modifier
0058E415 000000??
Item 5 Modifier
0058E416 000000??
Item 6 Modifier
0058E417 000000??
Item 7 Modifier
0058E418 000000??
Item 8 Modifier
0058E419 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ji Ling
---

Rank/Points Modifier
1058E29E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E2A0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E2A2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E2A3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E2A4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E2A8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E2AA 000000??
Item 2 Modifier
0058E2AB 000000??
Item 3 Modifier
0058E2AC 000000??
Item 4 Modifier
0058E2AD 000000??
Item 5 Modifier
0058E2AE 000000??
Item 6 Modifier
0058E2AF 000000??
Item 7 Modifier
0058E2B0 000000??
Item 8 Modifier
0058E2B1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jia Kui
---

Rank/Points Modifier
1058DF3E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DF40 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DF42 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DF43 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DF44 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DF48 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DF4A 000000??
Item 2 Modifier
0058DF4B 000000??
Item 3 Modifier
0058DF4C 000000??
Item 4 Modifier
0058DF4D 000000??
Item 5 Modifier
0058DF4E 000000??
Item 6 Modifier
0058DF4F 000000??
Item 7 Modifier
0058DF50 000000??
Item 8 Modifier
0058DF51 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jia Xu
---

Rank/Points Modifier
1058DF86 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DF88 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DF8A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DF8B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DF8C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DF90 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DF92 000000??
Item 2 Modifier
0058DF93 000000??
Item 3 Modifier
0058DF94 000000??
Item 4 Modifier
0058DF95 000000??
Item 5 Modifier
0058DF96 000000??
Item 6 Modifier
0058DF97 000000??
Item 7 Modifier
0058DF98 000000??
Item 8 Modifier
0058DF99 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jian Yong
---

Rank/Points Modifier
1058E226 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E228 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E22A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E22B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E22C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E230 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E232 000000??
Item 2 Modifier
0058E233 000000??
Item 3 Modifier
0058E234 000000??
Item 4 Modifier
0058E235 000000??
Item 5 Modifier
0058E236 000000??
Item 6 Modifier
0058E237 000000??
Item 7 Modifier
0058E238 000000??
Item 8 Modifier
0058E239 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jiang Ji
---

Rank/Points Modifier
1058EAAE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EAB0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EAB2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EAB3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EAB4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EAB8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EABA 000000??
Item 2 Modifier
0058EABB 000000??
Item 3 Modifier
0058EABC 000000??
Item 4 Modifier
0058EABD 000000??
Item 5 Modifier
0058EABE 000000??
Item 6 Modifier
0058EABF 000000??
Item 7 Modifier
0058EAC0 000000??
Item 8 Modifier
0058EAC1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jiang Qin
---

Rank/Points Modifier
1058E736 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E738 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E73A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E73B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E73C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E740 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E742 000000??
Item 2 Modifier
0058E743 000000??
Item 3 Modifier
0058E744 000000??
Item 4 Modifier
0058E745 000000??
Item 5 Modifier
0058E746 000000??
Item 6 Modifier
0058E747 000000??
Item 7 Modifier
0058E748 000000??
Item 8 Modifier
0058E749 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jiang Wan
---

Rank/Points Modifier
1058E706 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E708 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E70A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E70B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E70C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E710 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E712 000000??
Item 2 Modifier
0058E713 000000??
Item 3 Modifier
0058E714 000000??
Item 4 Modifier
0058E715 000000??
Item 5 Modifier
0058E716 000000??
Item 6 Modifier
0058E717 000000??
Item 7 Modifier
0058E718 000000??
Item 8 Modifier
0058E719 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jiang Wei
---

Rank/Points Modifier
1058DA76 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DA78 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DA7A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DA7B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DA7C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DA80 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DA82 000000??
Item 2 Modifier
0058DA83 000000??
Item 3 Modifier
0058DA84 000000??
Item 4 Modifier
0058DA85 000000??
Item 5 Modifier
0058DA86 000000??
Item 6 Modifier
0058DA87 000000??
Item 7 Modifier
0058DA88 000000??
Item 8 Modifier
0058DA89 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jin Xuan
---

Rank/Points Modifier
1058FA6E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058FA70 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058FA72 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058FA73 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058FA74 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058FA78 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058FA7A 000000??
Item 2 Modifier
0058FA7B 000000??
Item 3 Modifier
0058FA7C 000000??
Item 4 Modifier
0058FA7D 000000??
Item 5 Modifier
0058FA7E 000000??
Item 6 Modifier
0058FA7F 000000??
Item 7 Modifier
0058FA80 000000??
Item 8 Modifier
0058FA81 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Jinhuan Sangie
---

Rank/Points Modifier
1058E2B6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E2B8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E2BA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E2BB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E2BC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E2C0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E2C2 000000??
Item 2 Modifier
0058E2C3 000000??
Item 3 Modifier
0058E2C4 000000??
Item 4 Modifier
0058E2C5 000000??
Item 5 Modifier
0058E2C6 000000??
Item 6 Modifier
0058E2C7 000000??
Item 7 Modifier
0058E2C8 000000??
Item 8 Modifier
0058E2C9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ju Shou
---

Rank/Points Modifier
1058E946 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E948 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E94A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E94B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E94C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E950 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E952 000000??
Item 2 Modifier
0058E953 000000??
Item 3 Modifier
0058E954 000000??
Item 4 Modifier
0058E955 000000??
Item 5 Modifier
0058E956 000000??
Item 6 Modifier
0058E957 000000??
Item 7 Modifier
0058E958 000000??
Item 8 Modifier
0058E959 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

King Duosi
---

Rank/Points Modifier
1058E9BE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E9C0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E9C2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E9C3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E9C4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E9C8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E9CA 000000??
Item 2 Modifier
0058E9CB 000000??
Item 3 Modifier
0058E9CC 000000??
Item 4 Modifier
0058E9CD 000000??
Item 5 Modifier
0058E9CE 000000??
Item 6 Modifier
0058E9CF 000000??
Item 7 Modifier
0058E9D0 000000??
Item 8 Modifier
0058E9D1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

King Mulu
---

Rank/Points Modifier
1058EFA6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EFA8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EFAA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EFAB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EFAC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EFB0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EFB2 000000??
Item 2 Modifier
0058EFB3 000000??
Item 3 Modifier
0058EFB4 000000??
Item 4 Modifier
0058EFB5 000000??
Item 5 Modifier
0058EFB6 000000??
Item 6 Modifier
0058EFB7 000000??
Item 7 Modifier
0058EFB8 000000??
Item 8 Modifier
0058EFB9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Kuai Liang
---

Rank/Points Modifier
1058DF26 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DF28 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DF2A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DF2B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DF2C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DF30 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DF32 000000??
Item 2 Modifier
0058DF33 000000??
Item 3 Modifier
0058DF34 000000??
Item 4 Modifier
0058DF35 000000??
Item 5 Modifier
0058DF36 000000??
Item 6 Modifier
0058DF37 000000??
Item 7 Modifier
0058DF38 000000??
Item 8 Modifier
0058DF39 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Lei Tong
---

Rank/Points Modifier
1058F0C6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F0C8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F0CA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F0CB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F0CC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F0D0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F0D2 000000??
Item 2 Modifier
0058F0D3 000000??
Item 3 Modifier
0058F0D4 000000??
Item 4 Modifier
0058F0D5 000000??
Item 5 Modifier
0058F0D6 000000??
Item 6 Modifier
0058F0D7 000000??
Item 7 Modifier
0058F0D8 000000??
Item 8 Modifier
0058F0D9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Leng Bao
---

Rank/Points Modifier
1058F3DE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F3E0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F3E2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F3E3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F3E4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F3E8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F3EA 000000??
Item 2 Modifier
0058F3EB 000000??
Item 3 Modifier
0058F3EC 000000??
Item 4 Modifier
0058F3ED 000000??
Item 5 Modifier
0058F3EE 000000??
Item 6 Modifier
0058F3EF 000000??
Item 7 Modifier
0058F3F0 000000??
Item 8 Modifier
0058F3F1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Li Damu
---

Rank/Points Modifier
1058F16E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F170 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F172 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F173 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F174 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F178 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F17A 000000??
Item 2 Modifier
0058F17B 000000??
Item 3 Modifier
0058F17C 000000??
Item 4 Modifier
0058F17D 000000??
Item 5 Modifier
0058F17E 000000??
Item 6 Modifier
0058F17F 000000??
Item 7 Modifier
0058F180 000000??
Item 8 Modifier
0058F181 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Li Dian
---

Rank/Points Modifier
1058F186 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F188 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F18A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F18B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F18C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F190 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F192 000000??
Item 2 Modifier
0058F193 000000??
Item 3 Modifier
0058F194 000000??
Item 4 Modifier
0058F195 000000??
Item 5 Modifier
0058F196 000000??
Item 6 Modifier
0058F197 000000??
Item 7 Modifier
0058F198 000000??
Item 8 Modifier
0058F199 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Li Feng
---

Rank/Points Modifier
1058F19E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F1A0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F1A2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F1A3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F1A4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F1A8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F1AA 000000??
Item 2 Modifier
0058F1AB 000000??
Item 3 Modifier
0058F1AC 000000??
Item 4 Modifier
0058F1AD 000000??
Item 5 Modifier
0058F1AE 000000??
Item 6 Modifier
0058F1AF 000000??
Item 7 Modifier
0058F1B0 000000??
Item 8 Modifier
0058F1B1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Li Fu
---

Rank/Points Modifier
1058F8EE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F8F0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F8F2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F8F3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F8F4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F8F8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F8FA 000000??
Item 2 Modifier
0058F8FB 000000??
Item 3 Modifier
0058F8FC 000000??
Item 4 Modifier
0058F8FD 000000??
Item 5 Modifier
0058F8FE 000000??
Item 6 Modifier
0058F8FF 000000??
Item 7 Modifier
0058F900 000000??
Item 8 Modifier
0058F901 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Li Jue
---

Rank/Points Modifier
1058F0F6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F0F8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F0FA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F0FB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F0FC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F100 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F102 000000??
Item 2 Modifier
0058F103 000000??
Item 3 Modifier
0058F104 000000??
Item 4 Modifier
0058F105 000000??
Item 5 Modifier
0058F106 000000??
Item 6 Modifier
0058F107 000000??
Item 7 Modifier
0058F108 000000??
Item 8 Modifier
0058F109 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Li Ru
---

Rank/Points Modifier
1058F13E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F140 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F142 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F143 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F144 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F148 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F14A 000000??
Item 2 Modifier
0058F14B 000000??
Item 3 Modifier
0058F14C 000000??
Item 4 Modifier
0058F14D 000000??
Item 5 Modifier
0058F14E 000000??
Item 6 Modifier
0058F14F 000000??
Item 7 Modifier
0058F150 000000??
Item 8 Modifier
0058F151 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Li Yan
---

Rank/Points Modifier
1058F126 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F128 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F12A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F12B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F12C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F130 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F132 000000??
Item 2 Modifier
0058F133 000000??
Item 3 Modifier
0058F134 000000??
Item 4 Modifier
0058F135 000000??
Item 5 Modifier
0058F136 000000??
Item 6 Modifier
0058F137 000000??
Item 7 Modifier
0058F138 000000??
Item 8 Modifier
0058F139 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liang Xing
---

Rank/Points Modifier
1058F336 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F338 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F33A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F33B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F33C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F340 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F342 000000??
Item 2 Modifier
0058F343 000000??
Item 3 Modifier
0058F344 000000??
Item 4 Modifier
0058F345 000000??
Item 5 Modifier
0058F346 000000??
Item 6 Modifier
0058F347 000000??
Item 7 Modifier
0058F348 000000??
Item 8 Modifier
0058F349 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liang Xu
---

Rank/Points Modifier
1058F34E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F350 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F352 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F353 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F354 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F358 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F35A 000000??
Item 2 Modifier
0058F35B 000000??
Item 3 Modifier
0058F35C 000000??
Item 4 Modifier
0058F35D 000000??
Item 5 Modifier
0058F35E 000000??
Item 6 Modifier
0058F35F 000000??
Item 7 Modifier
0058F360 000000??
Item 8 Modifier
0058F361 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liao Hua
---

Rank/Points Modifier
1058F306 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F308 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F30A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F30B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F30C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F310 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F312 000000??
Item 2 Modifier
0058F313 000000??
Item 3 Modifier
0058F314 000000??
Item 4 Modifier
0058F315 000000??
Item 5 Modifier
0058F316 000000??
Item 6 Modifier
0058F317 000000??
Item 7 Modifier
0058F318 000000??
Item 8 Modifier
0058F319 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ling Cao
---

Rank/Points Modifier
1058F366 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F368 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F36A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F36B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F36C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F370 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F372 000000??
Item 2 Modifier
0058F373 000000??
Item 3 Modifier
0058F374 000000??
Item 4 Modifier
0058F375 000000??
Item 5 Modifier
0058F376 000000??
Item 6 Modifier
0058F377 000000??
Item 7 Modifier
0058F378 000000??
Item 8 Modifier
0058F379 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ling Tong
---

Rank/Points Modifier
1058DC26 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DC28 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DC2A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DC2B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DC2C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DC30 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DC32 000000??
Item 2 Modifier
0058DC33 000000??
Item 3 Modifier
0058DC34 000000??
Item 4 Modifier
0058DC35 000000??
Item 5 Modifier
0058DC36 000000??
Item 6 Modifier
0058DC37 000000??
Item 7 Modifier
0058DC38 000000??
Item 8 Modifier
0058DC39 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Bei
---

Rank/Points Modifier
1058D956 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D958 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D95A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D95B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D95C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D960 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D962 000000??
Item 2 Modifier
0058D963 000000??
Item 3 Modifier
0058D964 000000??
Item 4 Modifier
0058D965 000000??
Item 5 Modifier
0058D966 000000??
Item 6 Modifier
0058D967 000000??
Item 7 Modifier
0058D968 000000??
Item 8 Modifier
0058D969 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Biao
---

Rank/Points Modifier
1058F276 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F278 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F27A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F27B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F27C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F280 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F282 000000??
Item 2 Modifier
0058F283 000000??
Item 3 Modifier
0058F284 000000??
Item 4 Modifier
0058F285 000000??
Item 5 Modifier
0058F286 000000??
Item 6 Modifier
0058F287 000000??
Item 7 Modifier
0058F288 000000??
Item 8 Modifier
0058F289 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Chan
---

Rank/Points Modifier
1058F25E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F260 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F262 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F263 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F264 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F268 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F26A 000000??
Item 2 Modifier
0058F26B 000000??
Item 3 Modifier
0058F26C 000000??
Item 4 Modifier
0058F26D 000000??
Item 5 Modifier
0058F26E 000000??
Item 6 Modifier
0058F26F 000000??
Item 7 Modifier
0058F270 000000??
Item 8 Modifier
0058F271 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Feng
---

Rank/Points Modifier
1058F2A6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F2A8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F2AA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F2AB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F2AC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F2B0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F2B2 000000??
Item 2 Modifier
0058F2B3 000000??
Item 3 Modifier
0058F2B4 000000??
Item 4 Modifier
0058F2B5 000000??
Item 5 Modifier
0058F2B6 000000??
Item 6 Modifier
0058F2B7 000000??
Item 7 Modifier
0058F2B8 000000??
Item 8 Modifier
0058F2B9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Pi
---

Rank/Points Modifier
1058F28E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F290 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F292 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F293 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F294 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F298 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F29A 000000??
Item 2 Modifier
0058F29B 000000??
Item 3 Modifier
0058F29C 000000??
Item 4 Modifier
0058F29D 000000??
Item 5 Modifier
0058F29E 000000??
Item 6 Modifier
0058F29F 000000??
Item 7 Modifier
0058F2A0 000000??
Item 8 Modifier
0058F2A1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Qi
---

Rank/Points Modifier
1058F1FE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F200 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F202 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F203 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F204 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F208 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F20A 000000??
Item 2 Modifier
0058F20B 000000??
Item 3 Modifier
0058F20C 000000??
Item 4 Modifier
0058F20D 000000??
Item 5 Modifier
0058F20E 000000??
Item 6 Modifier
0058F20F 000000??
Item 7 Modifier
0058F210 000000??
Item 8 Modifier
0058F211 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Xun 1
---

Rank/Points Modifier
1058F216 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F218 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F21A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F21B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F21C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F220 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F222 000000??
Item 2 Modifier
0058F223 000000??
Item 3 Modifier
0058F224 000000??
Item 4 Modifier
0058F225 000000??
Item 5 Modifier
0058F226 000000??
Item 6 Modifier
0058F227 000000??
Item 7 Modifier
0058F228 000000??
Item 8 Modifier
0058F229 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Xun 2
---

Rank/Points Modifier
1058F22E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F230 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F232 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F233 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F234 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F238 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F23A 000000??
Item 2 Modifier
0058F23B 000000??
Item 3 Modifier
0058F23C 000000??
Item 4 Modifier
0058F23D 000000??
Item 5 Modifier
0058F23E 000000??
Item 6 Modifier
0058F23F 000000??
Item 7 Modifier
0058F240 000000??
Item 8 Modifier
0058F241 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Ye
---

Rank/Points Modifier
1058F2D6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F2D8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F2DA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F2DB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F2DC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F2E0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F2E2 000000??
Item 2 Modifier
0058F2E3 000000??
Item 3 Modifier
0058F2E4 000000??
Item 4 Modifier
0058F2E5 000000??
Item 5 Modifier
0058F2E6 000000??
Item 6 Modifier
0058F2E7 000000??
Item 7 Modifier
0058F2E8 000000??
Item 8 Modifier
0058F2E9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Yong
---

Rank/Points Modifier
1058F2BE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F2C0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F2C2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F2C3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F2C4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F2C8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F2CA 000000??
Item 2 Modifier
0058F2CB 000000??
Item 3 Modifier
0058F2CC 000000??
Item 4 Modifier
0058F2CD 000000??
Item 5 Modifier
0058F2CE 000000??
Item 6 Modifier
0058F2CF 000000??
Item 7 Modifier
0058F2D0 000000??
Item 8 Modifier
0058F2D1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Liu Zhang
---

Rank/Points Modifier
1058F246 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F248 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F24A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F24B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F24C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F250 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F252 000000??
Item 2 Modifier
0058F253 000000??
Item 3 Modifier
0058F254 000000??
Item 4 Modifier
0058F255 000000??
Item 5 Modifier
0058F256 000000??
Item 6 Modifier
0058F257 000000??
Item 7 Modifier
0058F258 000000??
Item 8 Modifier
0058F259 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Lu Bu
---

Rank/Points Modifier
1058D926 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D928 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D92A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D92B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D92C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D930 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D932 000000??
Item 2 Modifier
0058D933 000000??
Item 3 Modifier
0058D934 000000??
Item 4 Modifier
0058D935 000000??
Item 5 Modifier
0058D936 000000??
Item 6 Modifier
0058D937 000000??
Item 7 Modifier
0058D938 000000??
Item 8 Modifier
0058D939 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Lu Gong
---

Rank/Points Modifier
1058F396 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F398 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F39A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F39B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F39C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F3A0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F3A2 000000??
Item 2 Modifier
0058F3A3 000000??
Item 3 Modifier
0058F3A4 000000??
Item 4 Modifier
0058F3A5 000000??
Item 5 Modifier
0058F3A6 000000??
Item 6 Modifier
0058F3A7 000000??
Item 7 Modifier
0058F3A8 000000??
Item 8 Modifier
0058F3A9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Lu Kai
---

Rank/Points Modifier
1058F37E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F380 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F382 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F383 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F384 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F388 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F38A 000000??
Item 2 Modifier
0058F38B 000000??
Item 3 Modifier
0058F38C 000000??
Item 4 Modifier
0058F38D 000000??
Item 5 Modifier
0058F38E 000000??
Item 6 Modifier
0058F38F 000000??
Item 7 Modifier
0058F390 000000??
Item 8 Modifier
0058F391 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Lu Meng
---

Rank/Points Modifier
1058DA46 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DA48 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DA4A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DA4B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DA4C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DA50 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DA52 000000??
Item 2 Modifier
0058DA53 000000??
Item 3 Modifier
0058DA54 000000??
Item 4 Modifier
0058DA55 000000??
Item 5 Modifier
0058DA56 000000??
Item 6 Modifier
0058DA57 000000??
Item 7 Modifier
0058DA58 000000??
Item 8 Modifier
0058DA59 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Lu Su
---

Rank/Points Modifier
1058F3F6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F3F8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F3FA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F3FB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F3FC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F400 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F402 000000??
Item 2 Modifier
0058F403 000000??
Item 3 Modifier
0058F404 000000??
Item 4 Modifier
0058F405 000000??
Item 5 Modifier
0058F406 000000??
Item 6 Modifier
0058F407 000000??
Item 7 Modifier
0058F408 000000??
Item 8 Modifier
0058F409 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Lu Xun
---

Rank/Points Modifier
1058D8AE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D8B0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D8B2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D8B3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D8B4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D8B8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D8BA 000000??
Item 2 Modifier
0058D8BB 000000??
Item 3 Modifier
0058D8BC 000000??
Item 4 Modifier
0058D8BD 000000??
Item 5 Modifier
0058D8BE 000000??
Item 6 Modifier
0058D8BF 000000??
Item 7 Modifier
0058D8C0 000000??
Item 8 Modifier
0058D8C1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ma Chao
---

Rank/Points Modifier
1058D9CE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D9D0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D9D2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D9D3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D9D4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D9D8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D9DA 000000??
Item 2 Modifier
0058D9DB 000000??
Item 3 Modifier
0058D9DC 000000??
Item 4 Modifier
0058D9DD 000000??
Item 5 Modifier
0058D9DE 000000??
Item 6 Modifier
0058D9DF 000000??
Item 7 Modifier
0058D9E0 000000??
Item 8 Modifier
0058D9E1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ma Dai
---

Rank/Points Modifier
1058EDDE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EDE0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EDE2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EDE3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EDE4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EDE8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EDEA 000000??
Item 2 Modifier
0058EDEB 000000??
Item 3 Modifier
0058EDEC 000000??
Item 4 Modifier
0058EDED 000000??
Item 5 Modifier
0058EDEE 000000??
Item 6 Modifier
0058EDEF 000000??
Item 7 Modifier
0058EDF0 000000??
Item 8 Modifier
0058EDF1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ma Liang
---

Rank/Points Modifier
1058EE26 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EE28 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EE2A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EE2B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EE2C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EE30 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EE32 000000??
Item 2 Modifier
0058EE33 000000??
Item 3 Modifier
0058EE34 000000??
Item 4 Modifier
0058EE35 000000??
Item 5 Modifier
0058EE36 000000??
Item 6 Modifier
0058EE37 000000??
Item 7 Modifier
0058EE38 000000??
Item 8 Modifier
0058EE39 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ma Su
---

Rank/Points Modifier
1058EDC6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EDC8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EDCA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EDCB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EDCC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EDD0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EDD2 000000??
Item 2 Modifier
0058EDD3 000000??
Item 3 Modifier
0058EDD4 000000??
Item 4 Modifier
0058EDD5 000000??
Item 5 Modifier
0058EDD6 000000??
Item 6 Modifier
0058EDD7 000000??
Item 7 Modifier
0058EDD8 000000??
Item 8 Modifier
0058EDD9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ma Teng
---

Rank/Points Modifier
1058EE0E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EE10 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EE12 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EE13 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EE14 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EE18 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EE1A 000000??
Item 2 Modifier
0058EE1B 000000??
Item 3 Modifier
0058EE1C 000000??
Item 4 Modifier
0058EE1D 000000??
Item 5 Modifier
0058EE1E 000000??
Item 6 Modifier
0058EE1F 000000??
Item 7 Modifier
0058EE20 000000??
Item 8 Modifier
0058EE21 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ma Zhong
---

Rank/Points Modifier
1058EDF6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EDF8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EDFA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EDFB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EDFC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EE00 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EE02 000000??
Item 2 Modifier
0058EE03 000000??
Item 3 Modifier
0058EE04 000000??
Item 4 Modifier
0058EE05 000000??
Item 5 Modifier
0058EE06 000000??
Item 6 Modifier
0058EE07 000000??
Item 7 Modifier
0058EE08 000000??
Item 8 Modifier
0058EE09 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Ma Zun
---

Rank/Points Modifier
1058EDAE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EDB0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EDB2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EDB3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EDB4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EDB8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EDBA 000000??
Item 2 Modifier
0058EDBB 000000??
Item 3 Modifier
0058EDBC 000000??
Item 4 Modifier
0058EDBD 000000??
Item 5 Modifier
0058EDBE 000000??
Item 6 Modifier
0058EDBF 000000??
Item 7 Modifier
0058EDC0 000000??
Item 8 Modifier
0058EDC1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Man Chong
---

Rank/Points Modifier
1058EFBE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EFC0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EFC2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EFC3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EFC4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EFC8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EFCA 000000??
Item 2 Modifier
0058EFCB 000000??
Item 3 Modifier
0058EFCC 000000??
Item 4 Modifier
0058EFCD 000000??
Item 5 Modifier
0058EFCE 000000??
Item 6 Modifier
0058EFCF 000000??
Item 7 Modifier
0058EFD0 000000??
Item 8 Modifier
0058EFD1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Meng Da
---

Rank/Points Modifier
1058EFEE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EFF0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EFF2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EFF3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EFF4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EFF8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EFFA 000000??
Item 2 Modifier
0058EFFB 000000??
Item 3 Modifier
0058EFFC 000000??
Item 4 Modifier
0058EFFD 000000??
Item 5 Modifier
0058EFFE 000000??
Item 6 Modifier
0058EFFF 000000??
Item 7 Modifier
0058F000 000000??
Item 8 Modifier
0058F001 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Meng Huo
---

Rank/Points Modifier
1058DB4E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DB50 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DB52 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DB53 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DB54 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DB58 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DB5A 000000??
Item 2 Modifier
0058DB5B 000000??
Item 3 Modifier
0058DB5C 000000??
Item 4 Modifier
0058DB5D 000000??
Item 5 Modifier
0058DB5E 000000??
Item 6 Modifier
0058DB5F 000000??
Item 7 Modifier
0058DB60 000000??
Item 8 Modifier
0058DB61 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Meng You
---

Rank/Points Modifier
1058F006 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F008 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F00A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F00B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F00C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F010 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F012 000000??
Item 2 Modifier
0058F013 000000??
Item 3 Modifier
0058F014 000000??
Item 4 Modifier
0058F015 000000??
Item 5 Modifier
0058F016 000000??
Item 6 Modifier
0058F017 000000??
Item 7 Modifier
0058F018 000000??
Item 8 Modifier
0058F019 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Mi Fang
---

Rank/Points Modifier
1058EECE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EED0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EED2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EED3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EED4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EED8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EEDA 000000??
Item 2 Modifier
0058EEDB 000000??
Item 3 Modifier
0058EEDC 000000??
Item 4 Modifier
0058EEDD 000000??
Item 5 Modifier
0058EEDE 000000??
Item 6 Modifier
0058EEDF 000000??
Item 7 Modifier
0058EEE0 000000??
Item 8 Modifier
0058EEE1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Mi Zhu
---

Rank/Points Modifier
1058EEB6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EEB8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EEBA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EEBB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EEBC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EEC0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EEC2 000000??
Item 2 Modifier
0058EEC3 000000??
Item 3 Modifier
0058EEC4 000000??
Item 4 Modifier
0058EEC5 000000??
Item 5 Modifier
0058EEC6 000000??
Item 6 Modifier
0058EEC7 000000??
Item 7 Modifier
0058EEC8 000000??
Item 8 Modifier
0058EEC9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Niu Jin
---

Rank/Points Modifier
1058E26E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E270 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E272 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E273 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E274 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E278 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E27A 000000??
Item 2 Modifier
0058E27B 000000??
Item 3 Modifier
0058E27C 000000??
Item 4 Modifier
0058E27D 000000??
Item 5 Modifier
0058E27E 000000??
Item 6 Modifier
0058E27F 000000??
Item 7 Modifier
0058E280 000000??
Item 8 Modifier
0058E281 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Pan Zhang
---

Rank/Points Modifier
1058EE3E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EE40 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EE42 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EE43 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EE44 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EE48 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EE4A 000000??
Item 2 Modifier
0058EE4B 000000??
Item 3 Modifier
0058EE4C 000000??
Item 4 Modifier
0058EE4D 000000??
Item 5 Modifier
0058EE4E 000000??
Item 6 Modifier
0058EE4F 000000??
Item 7 Modifier
0058EE50 000000??
Item 8 Modifier
0058EE51 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Pang De
---

Rank/Points Modifier
1058DC0E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DC10 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DC12 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DC13 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DC14 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DC18 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DC1A 000000??
Item 2 Modifier
0058DC1B 000000??
Item 3 Modifier
0058DC1C 000000??
Item 4 Modifier
0058DC1D 000000??
Item 5 Modifier
0058DC1E 000000??
Item 6 Modifier
0058DC1F 000000??
Item 7 Modifier
0058DC20 000000??
Item 8 Modifier
0058DC21 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Pang Tong
---

Rank/Points Modifier
1058DB36 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DB38 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DB3A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DB3B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DB3C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DB40 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DB42 000000??
Item 2 Modifier
0058DB43 000000??
Item 3 Modifier
0058DB44 000000??
Item 4 Modifier
0058DB45 000000??
Item 5 Modifier
0058DB46 000000??
Item 6 Modifier
0058DB47 000000??
Item 7 Modifier
0058DB48 000000??
Item 8 Modifier
0058DB49 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Pei Yuan Shao
---

Rank/Points Modifier
1058ED7E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ED80 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ED82 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ED83 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ED84 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058ED88 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058ED8A 000000??
Item 2 Modifier
0058ED8B 000000??
Item 3 Modifier
0058ED8C 000000??
Item 4 Modifier
0058ED8D 000000??
Item 5 Modifier
0058ED8E 000000??
Item 6 Modifier
0058ED8F 000000??
Item 7 Modifier
0058ED90 000000??
Item 8 Modifier
0058ED91 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Quan Zong
---

Rank/Points Modifier
1058E86E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E870 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E872 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E873 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E874 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E878 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E87A 000000??
Item 2 Modifier
0058E87B 000000??
Item 3 Modifier
0058E87C 000000??
Item 4 Modifier
0058E87D 000000??
Item 5 Modifier
0058E87E 000000??
Item 6 Modifier
0058E87F 000000??
Item 7 Modifier
0058E880 000000??
Item 8 Modifier
0058E881 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sha Moke
---

Rank/Points Modifier
1058E5B6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E5B8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E5BA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E5BB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E5BC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E5C0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E5C2 000000??
Item 2 Modifier
0058E5C3 000000??
Item 3 Modifier
0058E5C4 000000??
Item 4 Modifier
0058E5C5 000000??
Item 5 Modifier
0058E5C6 000000??
Item 6 Modifier
0058E5C7 000000??
Item 7 Modifier
0058E5C8 000000??
Item 8 Modifier
0058E5C9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Shen Dan
---

Rank/Points Modifier
1058F73E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F740 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F742 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F743 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F744 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F748 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F74A 000000??
Item 2 Modifier
0058F74B 000000??
Item 3 Modifier
0058F74C 000000??
Item 4 Modifier
0058F74D 000000??
Item 5 Modifier
0058F74E 000000??
Item 6 Modifier
0058F74F 000000??
Item 7 Modifier
0058F750 000000??
Item 8 Modifier
0058F751 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Shen Pei
---

Rank/Points Modifier
1058E7DE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E7E0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E7E2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E7E3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E7E4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E7E8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E7EA 000000??
Item 2 Modifier
0058E7EB 000000??
Item 3 Modifier
0058E7EC 000000??
Item 4 Modifier
0058E7ED 000000??
Item 5 Modifier
0058E7EE 000000??
Item 6 Modifier
0058E7EF 000000??
Item 7 Modifier
0058E7F0 000000??
Item 8 Modifier
0058E7F1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sima Shi
---

Rank/Points Modifier
1058F6F6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F6F8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F6FA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F6FB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F6FC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F700 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F702 000000??
Item 2 Modifier
0058F703 000000??
Item 3 Modifier
0058F704 000000??
Item 4 Modifier
0058F705 000000??
Item 5 Modifier
0058F706 000000??
Item 6 Modifier
0058F707 000000??
Item 7 Modifier
0058F708 000000??
Item 8 Modifier
0058F709 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sima Yi
---

Rank/Points Modifier
1058DA2E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DA30 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DA32 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DA33 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DA34 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DA38 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DA3A 000000??
Item 2 Modifier
0058DA3B 000000??
Item 3 Modifier
0058DA3C 000000??
Item 4 Modifier
0058DA3D 000000??
Item 5 Modifier
0058DA3E 000000??
Item 6 Modifier
0058DA3F 000000??
Item 7 Modifier
0058DA40 000000??
Item 8 Modifier
0058DA41 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sima Zhao
---

Rank/Points Modifier
1058E59E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E5A0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E5A2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E5A3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E5A4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E5A8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E5AA 000000??
Item 2 Modifier
0058E5AB 000000??
Item 3 Modifier
0058E5AC 000000??
Item 4 Modifier
0058E5AD 000000??
Item 5 Modifier
0058E5AE 000000??
Item 6 Modifier
0058E5AF 000000??
Item 7 Modifier
0058E5B0 000000??
Item 8 Modifier
0058E5B1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Song Xian
---

Rank/Points Modifier
1058E8B6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E8B8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E8BA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E8BB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E8BC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E8C0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E8C2 000000??
Item 2 Modifier
0058E8C3 000000??
Item 3 Modifier
0058E8C4 000000??
Item 4 Modifier
0058E8C5 000000??
Item 5 Modifier
0058E8C6 000000??
Item 6 Modifier
0058E8C7 000000??
Item 7 Modifier
0058E8C8 000000??
Item 8 Modifier
0058E8C9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Su Fei
---

Rank/Points Modifier
1058E95E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E960 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E962 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E963 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E964 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E968 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E96A 000000??
Item 2 Modifier
0058E96B 000000??
Item 3 Modifier
0058E96C 000000??
Item 4 Modifier
0058E96D 000000??
Item 5 Modifier
0058E96E 000000??
Item 6 Modifier
0058E96F 000000??
Item 7 Modifier
0058E970 000000??
Item 8 Modifier
0058E971 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sun Ce
---

Rank/Points Modifier
1058DB06 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DB08 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DB0A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DB0B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DB0C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DB10 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DB12 000000??
Item 2 Modifier
0058DB13 000000??
Item 3 Modifier
0058DB14 000000??
Item 4 Modifier
0058DB15 000000??
Item 5 Modifier
0058DB16 000000??
Item 6 Modifier
0058DB17 000000??
Item 7 Modifier
0058DB18 000000??
Item 8 Modifier
0058DB19 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sun Jian
---

Rank/Points Modifier
1058D96E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D970 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D972 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D973 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D974 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D978 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D97A 000000??
Item 2 Modifier
0058D97B 000000??
Item 3 Modifier
0058D97C 000000??
Item 4 Modifier
0058D97D 000000??
Item 5 Modifier
0058D97E 000000??
Item 6 Modifier
0058D97F 000000??
Item 7 Modifier
0058D980 000000??
Item 8 Modifier
0058D981 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sun Li
---

Rank/Points Modifier
1058F40E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F410 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F412 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F413 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F414 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F418 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F41A 000000??
Item 2 Modifier
0058F41B 000000??
Item 3 Modifier
0058F41C 000000??
Item 4 Modifier
0058F41D 000000??
Item 5 Modifier
0058F41E 000000??
Item 6 Modifier
0058F41F 000000??
Item 7 Modifier
0058F420 000000??
Item 8 Modifier
0058F421 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sun Qian
---

Rank/Points Modifier
1058E976 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E978 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E97A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E97B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E97C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E980 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E982 000000??
Item 2 Modifier
0058E983 000000??
Item 3 Modifier
0058E984 000000??
Item 4 Modifier
0058E985 000000??
Item 5 Modifier
0058E986 000000??
Item 6 Modifier
0058E987 000000??
Item 7 Modifier
0058E988 000000??
Item 8 Modifier
0058E989 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sun Quan
---

Rank/Points Modifier
1058D986 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D988 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D98A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D98B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D98C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D990 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D992 000000??
Item 2 Modifier
0058D993 000000??
Item 3 Modifier
0058D994 000000??
Item 4 Modifier
0058D995 000000??
Item 5 Modifier
0058D996 000000??
Item 6 Modifier
0058D997 000000??
Item 7 Modifier
0058D998 000000??
Item 8 Modifier
0058D999 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sun Shang Xiang
---

Rank/Points Modifier
1058D93E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D940 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D942 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D943 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D944 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D948 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D94A 000000??
Item 2 Modifier
0058D94B 000000??
Item 3 Modifier
0058D94C 000000??
Item 4 Modifier
0058D94D 000000??
Item 5 Modifier
0058D94E 000000??
Item 6 Modifier
0058D94F 000000??
Item 7 Modifier
0058D950 000000??
Item 8 Modifier
0058D951 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Sun Shao
---

Rank/Points Modifier
1058E98E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E990 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E992 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E993 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E994 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E998 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E99A 000000??
Item 2 Modifier
0058E99B 000000??
Item 3 Modifier
0058E99C 000000??
Item 4 Modifier
0058E99D 000000??
Item 5 Modifier
0058E99E 000000??
Item 6 Modifier
0058E99F 000000??
Item 7 Modifier
0058E9A0 000000??
Item 8 Modifier
0058E9A1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Taishi Ci
---

Rank/Points Modifier
1058D8C6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D8C8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D8CA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D8CB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D8CC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D8D0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D8D2 000000??
Item 2 Modifier
0058D8D3 000000??
Item 3 Modifier
0058D8D4 000000??
Item 4 Modifier
0058D8D5 000000??
Item 5 Modifier
0058D8D6 000000??
Item 6 Modifier
0058D8D7 000000??
Item 7 Modifier
0058D8D8 000000??
Item 8 Modifier
0058D8D9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Tao Qian
---

Rank/Points Modifier
1058ECEE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ECF0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ECF2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ECF3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ECF4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058ECF8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058ECFA 000000??
Item 2 Modifier
0058ECFB 000000??
Item 3 Modifier
0058ECFC 000000??
Item 4 Modifier
0058ECFD 000000??
Item 5 Modifier
0058ECFE 000000??
Item 6 Modifier
0058ECFF 000000??
Item 7 Modifier
0058ED00 000000??
Item 8 Modifier
0058ED01 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Tian Feng
---

Rank/Points Modifier
1058ECA6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058ECA8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058ECAA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058ECAB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058ECAC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058ECB0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058ECB2 000000??
Item 2 Modifier
0058ECB3 000000??
Item 3 Modifier
0058ECB4 000000??
Item 4 Modifier
0058ECB5 000000??
Item 5 Modifier
0058ECB6 000000??
Item 6 Modifier
0058ECB7 000000??
Item 7 Modifier
0058ECB8 000000??
Item 8 Modifier
0058ECB9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wang Lang
---

Rank/Points Modifier
1058DF0E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DF10 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DF12 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DF13 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DF14 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DF18 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DF1A 000000??
Item 2 Modifier
0058DF1B 000000??
Item 3 Modifier
0058DF1C 000000??
Item 4 Modifier
0058DF1D 000000??
Item 5 Modifier
0058DF1E 000000??
Item 6 Modifier
0058DF1F 000000??
Item 7 Modifier
0058DF20 000000??
Item 8 Modifier
0058DF21 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wang Ping
---

Rank/Points Modifier
1058DEDE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DEE0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DEE2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DEE3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DEE4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DEE8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DEEA 000000??
Item 2 Modifier
0058DEEB 000000??
Item 3 Modifier
0058DEEC 000000??
Item 4 Modifier
0058DEED 000000??
Item 5 Modifier
0058DEEE 000000??
Item 6 Modifier
0058DEEF 000000??
Item 7 Modifier
0058DEF0 000000??
Item 8 Modifier
0058DEF1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wang Shuang
---

Rank/Points Modifier
1058DEC6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DEC8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DECA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DECB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DECC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DED0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DED2 000000??
Item 2 Modifier
0058DED3 000000??
Item 3 Modifier
0058DED4 000000??
Item 4 Modifier
0058DED5 000000??
Item 5 Modifier
0058DED6 000000??
Item 6 Modifier
0058DED7 000000??
Item 7 Modifier
0058DED8 000000??
Item 8 Modifier
0058DED9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wei Yan
---

Rank/Points Modifier
1058DB1E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DB20 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DB22 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DB23 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DB24 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DB28 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DB2A 000000??
Item 2 Modifier
0058DB2B 000000??
Item 3 Modifier
0058DB2C 000000??
Item 4 Modifier
0058DB2D 000000??
Item 5 Modifier
0058DB2E 000000??
Item 6 Modifier
0058DB2F 000000??
Item 7 Modifier
0058DB30 000000??
Item 8 Modifier
0058DB31 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wei Kang
---

Rank/Points Modifier
1058F5EE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F5F0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F5F2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F5F3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F5F4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F5F8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F5FA 000000??
Item 2 Modifier
0058F5FB 000000??
Item 3 Modifier
0058F5FC 000000??
Item 4 Modifier
0058F5FD 000000??
Item 5 Modifier
0058F5FE 000000??
Item 6 Modifier
0058F5FF 000000??
Item 7 Modifier
0058F600 000000??
Item 8 Modifier
0058F601 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wen Chou
---

Rank/Points Modifier
1058EF16 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EF18 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EF1A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EF1B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EF1C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EF20 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EF22 000000??
Item 2 Modifier
0058EF23 000000??
Item 3 Modifier
0058EF24 000000??
Item 4 Modifier
0058EF25 000000??
Item 5 Modifier
0058EF26 000000??
Item 6 Modifier
0058EF27 000000??
Item 7 Modifier
0058EF28 000000??
Item 8 Modifier
0058EF29 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wen Pin
---

Rank/Points Modifier
1058EF2E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EF30 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EF32 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EF33 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EF34 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EF38 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EF3A 000000??
Item 2 Modifier
0058EF3B 000000??
Item 3 Modifier
0058EF3C 000000??
Item 4 Modifier
0058EF3D 000000??
Item 5 Modifier
0058EF3E 000000??
Item 6 Modifier
0058EF3F 000000??
Item 7 Modifier
0058EF40 000000??
Item 8 Modifier
0058EF41 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wu Lan
---

Rank/Points Modifier
1058E53E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E540 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E542 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E543 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E544 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E548 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E54A 000000??
Item 2 Modifier
0058E54B 000000??
Item 3 Modifier
0058E54C 000000??
Item 4 Modifier
0058E54D 000000??
Item 5 Modifier
0058E54E 000000??
Item 6 Modifier
0058E54F 000000??
Item 7 Modifier
0058E550 000000??
Item 8 Modifier
0058E551 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Wu Tugu
---

Rank/Points Modifier
1058E50E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E510 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E512 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E513 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E514 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E518 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E51A 000000??
Item 2 Modifier
0058E51B 000000??
Item 3 Modifier
0058E51C 000000??
Item 4 Modifier
0058E51D 000000??
Item 5 Modifier
0058E51E 000000??
Item 6 Modifier
0058E51F 000000??
Item 7 Modifier
0058E520 000000??
Item 8 Modifier
0058E521 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xiahou Ba
---

Rank/Points Modifier
1058E0EE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E0F0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E0F2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E0F3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E0F4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E0F8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E0FA 000000??
Item 2 Modifier
0058E0FB 000000??
Item 3 Modifier
0058E0FC 000000??
Item 4 Modifier
0058E0FD 000000??
Item 5 Modifier
0058E0FE 000000??
Item 6 Modifier
0058E0FF 000000??
Item 7 Modifier
0058E100 000000??
Item 8 Modifier
0058E101 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xiahou Dun
---

Rank/Points Modifier
1058D84E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D850 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D852 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D853 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D854 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D858 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D85A 000000??
Item 2 Modifier
0058D85B 000000??
Item 3 Modifier
0058D85C 000000??
Item 4 Modifier
0058D85D 000000??
Item 5 Modifier
0058D85E 000000??
Item 6 Modifier
0058D85F 000000??
Item 7 Modifier
0058D860 000000??
Item 8 Modifier
0058D861 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xiahou Mao
---

Rank/Points Modifier
1058E106 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E108 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E10A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E10B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E10C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E110 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E112 000000??
Item 2 Modifier
0058E113 000000??
Item 3 Modifier
0058E114 000000??
Item 4 Modifier
0058E115 000000??
Item 5 Modifier
0058E116 000000??
Item 6 Modifier
0058E117 000000??
Item 7 Modifier
0058E118 000000??
Item 8 Modifier
0058E119 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xiahou Shang
---

Rank/Points Modifier
1058E0BE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E0C0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E0C2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E0C3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E0C4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E0C8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E0CA 000000??
Item 2 Modifier
0058E0CB 000000??
Item 3 Modifier
0058E0CC 000000??
Item 4 Modifier
0058E0CD 000000??
Item 5 Modifier
0058E0CE 000000??
Item 6 Modifier
0058E0CF 000000??
Item 7 Modifier
0058E0D0 000000??
Item 8 Modifier
0058E0D1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xiahou Yuan
---

Rank/Points Modifier
1058D9FE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DA00 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DA02 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DA03 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DA04 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DA08 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DA0A 000000??
Item 2 Modifier
0058DA0B 000000??
Item 3 Modifier
0058DA0C 000000??
Item 4 Modifier
0058DA0D 000000??
Item 5 Modifier
0058DA0E 000000??
Item 6 Modifier
0058DA0F 000000??
Item 7 Modifier
0058DA10 000000??
Item 8 Modifier
0058DA11 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xiao Qiao
---

Rank/Points Modifier
1058DB96 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DB98 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DB9A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DB9B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DB9C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DBA0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DBA2 000000??
Item 2 Modifier
0058DBA3 000000??
Item 3 Modifier
0058DBA4 000000??
Item 4 Modifier
0058DBA5 000000??
Item 5 Modifier
0058DBA6 000000??
Item 6 Modifier
0058DBA7 000000??
Item 7 Modifier
0058DBA8 000000??
Item 8 Modifier
0058DBA9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xin Pi
---

Rank/Points Modifier
1058E7F6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E7F8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E7FA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E7FB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E7FC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E800 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E802 000000??
Item 2 Modifier
0058E803 000000??
Item 3 Modifier
0058E804 000000??
Item 4 Modifier
0058E805 000000??
Item 5 Modifier
0058E806 000000??
Item 6 Modifier
0058E807 000000??
Item 7 Modifier
0058E808 000000??
Item 8 Modifier
0058E809 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xing Cai
---

Rank/Points Modifier
1058DC56 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DC58 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DC5A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DC5B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DC5C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DC60 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DC62 000000??
Item 2 Modifier
0058DC63 000000??
Item 3 Modifier
0058DC64 000000??
Item 4 Modifier
0058DC65 000000??
Item 5 Modifier
0058DC66 000000??
Item 6 Modifier
0058DC67 000000??
Item 7 Modifier
0058DC68 000000??
Item 8 Modifier
0058DC69 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xu Huang
---

Rank/Points Modifier
1058DAA6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DAA8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DAAA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DAAB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DAAC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DAB0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DAB2 000000??
Item 2 Modifier
0058DAB3 000000??
Item 3 Modifier
0058DAB4 000000??
Item 4 Modifier
0058DAB5 000000??
Item 5 Modifier
0058DAB6 000000??
Item 6 Modifier
0058DAB7 000000??
Item 7 Modifier
0058DAB8 000000??
Item 8 Modifier
0058DAB9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xu Rong
---

Rank/Points Modifier
1058E74E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E750 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E752 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E753 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E754 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E758 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E75A 000000??
Item 2 Modifier
0058E75B 000000??
Item 3 Modifier
0058E75C 000000??
Item 4 Modifier
0058E75D 000000??
Item 5 Modifier
0058E75E 000000??
Item 6 Modifier
0058E75F 000000??
Item 7 Modifier
0058E760 000000??
Item 8 Modifier
0058E761 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xu Sheng
---

Rank/Points Modifier
1058E7AE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E7B0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E7B2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E7B3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E7B4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E7B8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E7BA 000000??
Item 2 Modifier
0058E7BB 000000??
Item 3 Modifier
0058E7BC 000000??
Item 4 Modifier
0058E7BD 000000??
Item 5 Modifier
0058E7BE 000000??
Item 6 Modifier
0058E7BF 000000??
Item 7 Modifier
0058E7C0 000000??
Item 8 Modifier
0058E7C1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xu Shu
---

Rank/Points Modifier
1058E796 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E798 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E79A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E79B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E79C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E7A0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E7A2 000000??
Item 2 Modifier
0058E7A3 000000??
Item 3 Modifier
0058E7A4 000000??
Item 4 Modifier
0058E7A5 000000??
Item 5 Modifier
0058E7A6 000000??
Item 6 Modifier
0058E7A7 000000??
Item 7 Modifier
0058E7A8 000000??
Item 8 Modifier
0058E7A9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xu Zhu
---

Rank/Points Modifier
1058D87E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D880 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D882 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D883 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D884 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D888 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D88A 000000??
Item 2 Modifier
0058D88B 000000??
Item 3 Modifier
0058D88C 000000??
Item 4 Modifier
0058D88D 000000??
Item 5 Modifier
0058D88E 000000??
Item 6 Modifier
0058D88F 000000??
Item 7 Modifier
0058D890 000000??
Item 8 Modifier
0058D891 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xue Li
---

Rank/Points Modifier
1058E856 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E858 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E85A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E85B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E85C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E860 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E862 000000??
Item 2 Modifier
0058E863 000000??
Item 3 Modifier
0058E864 000000??
Item 4 Modifier
0058E865 000000??
Item 5 Modifier
0058E866 000000??
Item 6 Modifier
0058E867 000000??
Item 7 Modifier
0058E868 000000??
Item 8 Modifier
0058E869 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xun You
---

Rank/Points Modifier
1058E6EE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E6F0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E6F2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E6F3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E6F4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E6F8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E6FA 000000??
Item 2 Modifier
0058E6FB 000000??
Item 3 Modifier
0058E6FC 000000??
Item 4 Modifier
0058E6FD 000000??
Item 5 Modifier
0058E6FE 000000??
Item 6 Modifier
0058E6FF 000000??
Item 7 Modifier
0058E700 000000??
Item 8 Modifier
0058E701 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Xun Yu
---

Rank/Points Modifier
1058E6A6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E6A8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E6AA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E6AB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E6AC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E6B0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E6B2 000000??
Item 2 Modifier
0058E6B3 000000??
Item 3 Modifier
0058E6B4 000000??
Item 4 Modifier
0058E6B5 000000??
Item 5 Modifier
0058E6B6 000000??
Item 6 Modifier
0058E6B7 000000??
Item 7 Modifier
0058E6B8 000000??
Item 8 Modifier
0058E6B9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yan Baihu
---

Rank/Points Modifier
1058E316 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E318 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E31A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E31B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E31C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E320 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E322 000000??
Item 2 Modifier
0058E323 000000??
Item 3 Modifier
0058E324 000000??
Item 4 Modifier
0058E325 000000??
Item 5 Modifier
0058E326 000000??
Item 6 Modifier
0058E327 000000??
Item 7 Modifier
0058E328 000000??
Item 8 Modifier
0058E329 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yan Gang
---

Rank/Points Modifier
1058E2E6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E2E8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E2EA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E2EB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E2EC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E2F0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E2F2 000000??
Item 2 Modifier
0058E2F3 000000??
Item 3 Modifier
0058E2F4 000000??
Item 4 Modifier
0058E2F5 000000??
Item 5 Modifier
0058E2F6 000000??
Item 6 Modifier
0058E2F7 000000??
Item 7 Modifier
0058E2F8 000000??
Item 8 Modifier
0058E2F9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yan Liang
---

Rank/Points Modifier
1058E23E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E240 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E242 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E243 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E244 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E248 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E24A 000000??
Item 2 Modifier
0058E24B 000000??
Item 3 Modifier
0058E24C 000000??
Item 4 Modifier
0058E24D 000000??
Item 5 Modifier
0058E24E 000000??
Item 6 Modifier
0058E24F 000000??
Item 7 Modifier
0058E250 000000??
Item 8 Modifier
0058E251 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yan Pu
---

Rank/Points Modifier
1058F61E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F620 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F622 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F623 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F624 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F628 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F62A 000000??
Item 2 Modifier
0058F62B 000000??
Item 3 Modifier
0058F62C 000000??
Item 4 Modifier
0058F62D 000000??
Item 5 Modifier
0058F62E 000000??
Item 6 Modifier
0058F62F 000000??
Item 7 Modifier
0058F630 000000??
Item 8 Modifier
0058F631 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yan Yan
---

Rank/Points Modifier
1058E2CE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E2D0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E2D2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E2D3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E2D4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E2D8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E2DA 000000??
Item 2 Modifier
0058E2DB 000000??
Item 3 Modifier
0058E2DC 000000??
Item 4 Modifier
0058E2DD 000000??
Item 5 Modifier
0058E2DE 000000??
Item 6 Modifier
0058E2DF 000000??
Item 7 Modifier
0058E2E0 000000??
Item 8 Modifier
0058E2E1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yan Yu
---

Rank/Points Modifier
1058E32E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E330 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E332 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E333 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E334 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E338 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E33A 000000??
Item 2 Modifier
0058E33B 000000??
Item 3 Modifier
0058E33C 000000??
Item 4 Modifier
0058E33D 000000??
Item 5 Modifier
0058E33E 000000??
Item 6 Modifier
0058E33F 000000??
Item 7 Modifier
0058E340 000000??
Item 8 Modifier
0058E341 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yan Zheng
---

Rank/Points Modifier
1058E2FE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E300 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E302 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E303 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E304 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E308 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E30A 000000??
Item 2 Modifier
0058E30B 000000??
Item 3 Modifier
0058E30C 000000??
Item 4 Modifier
0058E30D 000000??
Item 5 Modifier
0058E30E 000000??
Item 6 Modifier
0058E30F 000000??
Item 7 Modifier
0058E310 000000??
Item 8 Modifier
0058E311 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yang Feng
---

Rank/Points Modifier
1058F096 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F098 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F09A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F09B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F09C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F0A0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F0A2 000000??
Item 2 Modifier
0058F0A3 000000??
Item 3 Modifier
0058F0A4 000000??
Item 4 Modifier
0058F0A5 000000??
Item 5 Modifier
0058F0A6 000000??
Item 6 Modifier
0058F0A7 000000??
Item 7 Modifier
0058F0A8 000000??
Item 8 Modifier
0058F0A9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yang Fu
---

Rank/Points Modifier
1058F8D6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F8D8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F8DA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F8DB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F8DC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F8E0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F8E2 000000??
Item 2 Modifier
0058F8E3 000000??
Item 3 Modifier
0058F8E4 000000??
Item 4 Modifier
0058F8E5 000000??
Item 5 Modifier
0058F8E6 000000??
Item 6 Modifier
0058F8E7 000000??
Item 7 Modifier
0058F8E8 000000??
Item 8 Modifier
0058F8E9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yang Qiu
---

Rank/Points Modifier
1058F066 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F068 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F06A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F06B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F06C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F070 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F072 000000??
Item 2 Modifier
0058F073 000000??
Item 3 Modifier
0058F074 000000??
Item 4 Modifier
0058F075 000000??
Item 5 Modifier
0058F076 000000??
Item 6 Modifier
0058F077 000000??
Item 7 Modifier
0058F078 000000??
Item 8 Modifier
0058F079 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yang Ren
---

Rank/Points Modifier
1058F8A6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F8A8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F8AA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F8AB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F8AC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F8B0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F8B2 000000??
Item 2 Modifier
0058F8B3 000000??
Item 3 Modifier
0058F8B4 000000??
Item 4 Modifier
0058F8B5 000000??
Item 5 Modifier
0058F8B6 000000??
Item 6 Modifier
0058F8B7 000000??
Item 7 Modifier
0058F8B8 000000??
Item 8 Modifier
0058F8B9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yang Song
---

Rank/Points Modifier
1058F88E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F890 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F892 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F893 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F894 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F898 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F89A 000000??
Item 2 Modifier
0058F89B 000000??
Item 3 Modifier
0058F89C 000000??
Item 4 Modifier
0058F89D 000000??
Item 5 Modifier
0058F89E 000000??
Item 6 Modifier
0058F89F 000000??
Item 7 Modifier
0058F8A0 000000??
Item 8 Modifier
0058F8A1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yang Xiu
---

Rank/Points Modifier
1058F07E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F080 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F082 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F083 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F084 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F088 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F08A 000000??
Item 2 Modifier
0058F08B 000000??
Item 3 Modifier
0058F08C 000000??
Item 4 Modifier
0058F08D 000000??
Item 5 Modifier
0058F08E 000000??
Item 6 Modifier
0058F08F 000000??
Item 7 Modifier
0058F090 000000??
Item 8 Modifier
0058F091 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yang Yi
---

Rank/Points Modifier
1058F04E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F050 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F052 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F053 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F054 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F058 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F05A 000000??
Item 2 Modifier
0058F05B 000000??
Item 3 Modifier
0058F05C 000000??
Item 4 Modifier
0058F05D 000000??
Item 5 Modifier
0058F05E 000000??
Item 6 Modifier
0058F05F 000000??
Item 7 Modifier
0058F060 000000??
Item 8 Modifier
0058F061 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yin Shang
---

Rank/Points Modifier
1058DDA6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DDA8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DDAA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DDAB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DDAC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DDB0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DDB2 000000??
Item 2 Modifier
0058DDB3 000000??
Item 3 Modifier
0058DDB4 000000??
Item 4 Modifier
0058DDB5 000000??
Item 5 Modifier
0058DDB6 000000??
Item 6 Modifier
0058DDB7 000000??
Item 7 Modifier
0058DDB8 000000??
Item 8 Modifier
0058DDB9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yong Kai
---

Rank/Points Modifier
1058F036 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F038 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F03A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F03B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F03C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F040 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F042 000000??
Item 2 Modifier
0058F043 000000??
Item 3 Modifier
0058F044 000000??
Item 4 Modifier
0058F045 000000??
Item 5 Modifier
0058F046 000000??
Item 6 Modifier
0058F047 000000??
Item 7 Modifier
0058F048 000000??
Item 8 Modifier
0058F049 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yu Du
---

Rank/Points Modifier
1058DE06 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DE08 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DE0A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DE0B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DE0C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DE10 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DE12 000000??
Item 2 Modifier
0058DE13 000000??
Item 3 Modifier
0058DE14 000000??
Item 4 Modifier
0058DE15 000000??
Item 5 Modifier
0058DE16 000000??
Item 6 Modifier
0058DE17 000000??
Item 7 Modifier
0058DE18 000000??
Item 8 Modifier
0058DE19 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yu Jin
---

Rank/Points Modifier
1058DDEE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DDF0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DDF2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DDF3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DDF4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DDF8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DDFA 000000??
Item 2 Modifier
0058DDFB 000000??
Item 3 Modifier
0058DDFC 000000??
Item 4 Modifier
0058DDFD 000000??
Item 5 Modifier
0058DDFE 000000??
Item 6 Modifier
0058DDFF 000000??
Item 7 Modifier
0058DE00 000000??
Item 8 Modifier
0058DE01 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yuan Shang
---

Rank/Points Modifier
1058DE7E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DE80 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DE82 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DE83 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DE84 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DE88 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DE8A 000000??
Item 2 Modifier
0058DE8B 000000??
Item 3 Modifier
0058DE8C 000000??
Item 4 Modifier
0058DE8D 000000??
Item 5 Modifier
0058DE8E 000000??
Item 6 Modifier
0058DE8F 000000??
Item 7 Modifier
0058DE90 000000??
Item 8 Modifier
0058DE91 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yuan Shao
---

Rank/Points Modifier
1058D9B6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D9B8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D9BA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D9BB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D9BC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D9C0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D9C2 000000??
Item 2 Modifier
0058D9C3 000000??
Item 3 Modifier
0058D9C4 000000??
Item 4 Modifier
0058D9C5 000000??
Item 5 Modifier
0058D9C6 000000??
Item 6 Modifier
0058D9C7 000000??
Item 7 Modifier
0058D9C8 000000??
Item 8 Modifier
0058D9C9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yuan Shu
---

Rank/Points Modifier
1058DE66 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DE68 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DE6A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DE6B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DE6C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DE70 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DE72 000000??
Item 2 Modifier
0058DE73 000000??
Item 3 Modifier
0058DE74 000000??
Item 4 Modifier
0058DE75 000000??
Item 5 Modifier
0058DE76 000000??
Item 6 Modifier
0058DE77 000000??
Item 7 Modifier
0058DE78 000000??
Item 8 Modifier
0058DE79 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yuan Tan
---

Rank/Points Modifier
1058DE96 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DE98 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DE9A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DE9B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DE9C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DEA0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DEA2 000000??
Item 2 Modifier
0058DEA3 000000??
Item 3 Modifier
0058DEA4 000000??
Item 4 Modifier
0058DEA5 000000??
Item 5 Modifier
0058DEA6 000000??
Item 6 Modifier
0058DEA7 000000??
Item 7 Modifier
0058DEA8 000000??
Item 8 Modifier
0058DEA9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yuan Xi
---

Rank/Points Modifier
1058DE4E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DE50 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DE52 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DE53 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DE54 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DE58 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DE5A 000000??
Item 2 Modifier
0058DE5B 000000??
Item 3 Modifier
0058DE5C 000000??
Item 4 Modifier
0058DE5D 000000??
Item 5 Modifier
0058DE5E 000000??
Item 6 Modifier
0058DE5F 000000??
Item 7 Modifier
0058DE60 000000??
Item 8 Modifier
0058DE61 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yuan Yin
---

Rank/Points Modifier
1058DE36 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DE38 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DE3A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DE3B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DE3C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DE40 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DE42 000000??
Item 2 Modifier
0058DE43 000000??
Item 3 Modifier
0058DE44 000000??
Item 4 Modifier
0058DE45 000000??
Item 5 Modifier
0058DE46 000000??
Item 6 Modifier
0058DE47 000000??
Item 7 Modifier
0058DE48 000000??
Item 8 Modifier
0058DE49 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yue Jin
---

Rank/Points Modifier
1058DFFE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E000 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E002 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E003 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E004 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E008 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E00A 000000??
Item 2 Modifier
0058E00B 000000??
Item 3 Modifier
0058E00C 000000??
Item 4 Modifier
0058E00D 000000??
Item 5 Modifier
0058E00E 000000??
Item 6 Modifier
0058E00F 000000??
Item 7 Modifier
0058E010 000000??
Item 8 Modifier
0058E011 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Yue Ying
---

Rank/Points Modifier
1058DBDE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DBE0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DBE2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DBE3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DBE4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DBE8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DBEA 000000??
Item 2 Modifier
0058DBEB 000000??
Item 3 Modifier
0058DBEC 000000??
Item 4 Modifier
0058DBED 000000??
Item 5 Modifier
0058DBEE 000000??
Item 6 Modifier
0058DBEF 000000??
Item 7 Modifier
0058DBF0 000000??
Item 8 Modifier
0058DBF1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zang Ba
---

Rank/Points Modifier
1058E92E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E930 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E932 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E933 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E934 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E938 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E93A 000000??
Item 2 Modifier
0058E93B 000000??
Item 3 Modifier
0058E93C 000000??
Item 4 Modifier
0058E93D 000000??
Item 5 Modifier
0058E93E 000000??
Item 6 Modifier
0058E93F 000000??
Item 7 Modifier
0058E940 000000??
Item 8 Modifier
0058E941 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Bao 1
---

Rank/Points Modifier
1058EAC6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EAC8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EACA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EACB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EACC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EAD0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EAD2 000000??
Item 2 Modifier
0058EAD3 000000??
Item 3 Modifier
0058EAD4 000000??
Item 4 Modifier
0058EAD5 000000??
Item 5 Modifier
0058EAD6 000000??
Item 6 Modifier
0058EAD7 000000??
Item 7 Modifier
0058EAD8 000000??
Item 8 Modifier
0058EAD9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Bao 2
---

Rank/Points Modifier
1058EADE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EAE0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EAE2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EAE3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EAE4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EAE8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EAEA 000000??
Item 2 Modifier
0058EAEB 000000??
Item 3 Modifier
0058EAEC 000000??
Item 4 Modifier
0058EAED 000000??
Item 5 Modifier
0058EAEE 000000??
Item 6 Modifier
0058EAEF 000000??
Item 7 Modifier
0058EAF0 000000??
Item 8 Modifier
0058EAF1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Fei
---

Rank/Points Modifier
1058D836 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D838 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D83A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D83B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D83C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D840 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D842 000000??
Item 2 Modifier
0058D843 000000??
Item 3 Modifier
0058D844 000000??
Item 4 Modifier
0058D845 000000??
Item 5 Modifier
0058D846 000000??
Item 6 Modifier
0058D847 000000??
Item 7 Modifier
0058D848 000000??
Item 8 Modifier
0058D849 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang He
---

Rank/Points Modifier
1058DABE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DAC0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DAC2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DAC3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DAC4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DAC8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DACA 000000??
Item 2 Modifier
0058DACB 000000??
Item 3 Modifier
0058DACC 000000??
Item 4 Modifier
0058DACD 000000??
Item 5 Modifier
0058DACE 000000??
Item 6 Modifier
0058DACF 000000??
Item 7 Modifier
0058DAD0 000000??
Item 8 Modifier
0058DAD1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Hu
---

Rank/Points Modifier
1058EA1E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EA20 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EA22 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EA23 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EA24 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EA28 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EA2A 000000??
Item 2 Modifier
0058EA2B 000000??
Item 3 Modifier
0058EA2C 000000??
Item 4 Modifier
0058EA2D 000000??
Item 5 Modifier
0058EA2E 000000??
Item 6 Modifier
0058EA2F 000000??
Item 7 Modifier
0058EA30 000000??
Item 8 Modifier
0058EA31 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Jiao
---

Rank/Points Modifier
1058DA8E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DA90 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DA92 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DA93 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DA94 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DA98 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DA9A 000000??
Item 2 Modifier
0058DA9B 000000??
Item 3 Modifier
0058DA9C 000000??
Item 4 Modifier
0058DA9D 000000??
Item 5 Modifier
0058DA9E 000000??
Item 6 Modifier
0058DA9F 000000??
Item 7 Modifier
0058DAA0 000000??
Item 8 Modifier
0058DAA1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Liang
---

Rank/Points Modifier
1058EB26 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EB28 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EB2A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EB2B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EB2C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EB30 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EB32 000000??
Item 2 Modifier
0058EB33 000000??
Item 3 Modifier
0058EB34 000000??
Item 4 Modifier
0058EB35 000000??
Item 5 Modifier
0058EB36 000000??
Item 6 Modifier
0058EB37 000000??
Item 7 Modifier
0058EB38 000000??
Item 8 Modifier
0058EB39 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Liao
---

Rank/Points Modifier
1058DA16 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DA18 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DA1A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DA1B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DA1C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DA20 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DA22 000000??
Item 2 Modifier
0058DA23 000000??
Item 3 Modifier
0058DA24 000000??
Item 4 Modifier
0058DA25 000000??
Item 5 Modifier
0058DA26 000000??
Item 6 Modifier
0058DA27 000000??
Item 7 Modifier
0058DA28 000000??
Item 8 Modifier
0058DA29 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Lu
---

Rank/Points Modifier
1058EB3E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EB40 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EB42 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EB43 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EB44 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EB48 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EB4A 000000??
Item 2 Modifier
0058EB4B 000000??
Item 3 Modifier
0058EB4C 000000??
Item 4 Modifier
0058EB4D 000000??
Item 5 Modifier
0058EB4E 000000??
Item 6 Modifier
0058EB4F 000000??
Item 7 Modifier
0058EB50 000000??
Item 8 Modifier
0058EB51 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Man Cheng
---

Rank/Points Modifier
1058EAF6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EAF8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EAFA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EAFB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EAFC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EB00 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EB02 000000??
Item 2 Modifier
0058EB03 000000??
Item 3 Modifier
0058EB04 000000??
Item 4 Modifier
0058EB05 000000??
Item 5 Modifier
0058EB06 000000??
Item 6 Modifier
0058EB07 000000??
Item 7 Modifier
0058EB08 000000??
Item 8 Modifier
0058EB09 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Ren
---

Rank/Points Modifier
1058EA96 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EA98 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EA9A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EA9B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EA9C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EAA0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EAA2 000000??
Item 2 Modifier
0058EAA3 000000??
Item 3 Modifier
0058EAA4 000000??
Item 4 Modifier
0058EAA5 000000??
Item 5 Modifier
0058EAA6 000000??
Item 6 Modifier
0058EAA7 000000??
Item 7 Modifier
0058EAA8 000000??
Item 8 Modifier
0058EAA9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Song
---

Rank/Points Modifier
1058FAB6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058FAB8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058FABA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058FABB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058FABC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058FAC0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058FAC2 000000??
Item 2 Modifier
0058FAC3 000000??
Item 3 Modifier
0058FAC4 000000??
Item 4 Modifier
0058FAC5 000000??
Item 5 Modifier
0058FAC6 000000??
Item 6 Modifier
0058FAC7 000000??
Item 7 Modifier
0058FAC8 000000??
Item 8 Modifier
0058FAC9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Wei
---

Rank/Points Modifier
1058F7B6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F7B8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F7BA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F7BB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F7BC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F7C0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F7C2 000000??
Item 2 Modifier
0058F7C3 000000??
Item 3 Modifier
0058F7C4 000000??
Item 4 Modifier
0058F7C5 000000??
Item 5 Modifier
0058F7C6 000000??
Item 6 Modifier
0058F7C7 000000??
Item 7 Modifier
0058F7C8 000000??
Item 8 Modifier
0058F7C9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Xiu
---

Rank/Points Modifier
1058EA4E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EA50 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EA52 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EA53 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EA54 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EA58 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EA5A 000000??
Item 2 Modifier
0058EA5B 000000??
Item 3 Modifier
0058EA5C 000000??
Item 4 Modifier
0058EA5D 000000??
Item 5 Modifier
0058EA5E 000000??
Item 6 Modifier
0058EA5F 000000??
Item 7 Modifier
0058EA60 000000??
Item 8 Modifier
0058EA61 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Yan
---

Rank/Points Modifier
1058E9EE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E9F0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E9F2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E9F3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E9F4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E9F8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E9FA 000000??
Item 2 Modifier
0058E9FB 000000??
Item 3 Modifier
0058E9FC 000000??
Item 4 Modifier
0058E9FD 000000??
Item 5 Modifier
0058E9FE 000000??
Item 6 Modifier
0058E9FF 000000??
Item 7 Modifier
0058EA00 000000??
Item 8 Modifier
0058EA01 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Yi
---

Rank/Points Modifier
1058EB0E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058EB10 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058EB12 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058EB13 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058EB14 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058EB18 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058EB1A 000000??
Item 2 Modifier
0058EB1B 000000??
Item 3 Modifier
0058EB1C 000000??
Item 4 Modifier
0058EB1D 000000??
Item 5 Modifier
0058EB1E 000000??
Item 6 Modifier
0058EB1F 000000??
Item 7 Modifier
0058EB20 000000??
Item 8 Modifier
0058EB21 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Ying
---

Rank/Points Modifier
1058E9D6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E9D8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E9DA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E9DB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E9DC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E9E0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E9E2 000000??
Item 2 Modifier
0058E9E3 000000??
Item 3 Modifier
0058E9E4 000000??
Item 4 Modifier
0058E9E5 000000??
Item 5 Modifier
0058E9E6 000000??
Item 6 Modifier
0058E9E7 000000??
Item 7 Modifier
0058E9E8 000000??
Item 8 Modifier
0058E9E9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhang Zhao
---

Rank/Points Modifier
1058FA9E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058FAA0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058FAA2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058FAA3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058FAA4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058FAA8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058FAAA 000000??
Item 2 Modifier
0058FAAB 000000??
Item 3 Modifier
0058FAAC 000000??
Item 4 Modifier
0058FAAD 000000??
Item 5 Modifier
0058FAAE 000000??
Item 6 Modifier
0058FAAF 000000??
Item 7 Modifier
0058FAB0 000000??
Item 8 Modifier
0058FAB1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhao Ang
---

Rank/Points Modifier
1058F7E6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058F7E8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058F7EA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058F7EB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058F7EC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058F7F0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058F7F2 000000??
Item 2 Modifier
0058F7F3 000000??
Item 3 Modifier
0058F7F4 000000??
Item 4 Modifier
0058F7F5 000000??
Item 5 Modifier
0058F7F6 000000??
Item 6 Modifier
0058F7F7 000000??
Item 7 Modifier
0058F7F8 000000??
Item 8 Modifier
0058F7F9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhao Yun
---

Rank/Points Modifier
1058D806 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D808 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D80A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D80B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D80C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D810 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D812 000000??
Item 2 Modifier
0058D813 000000??
Item 3 Modifier
0058D814 000000??
Item 4 Modifier
0058D815 000000??
Item 5 Modifier
0058D816 000000??
Item 6 Modifier
0058D817 000000??
Item 7 Modifier
0058D818 000000??
Item 8 Modifier
0058D819 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhen Ji
---

Rank/Points Modifier
1058DAD6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DAD8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DADA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DADB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DADC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DAE0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DAE2 000000??
Item 2 Modifier
0058DAE3 000000??
Item 3 Modifier
0058DAE4 000000??
Item 4 Modifier
0058DAE5 000000??
Item 5 Modifier
0058DAE6 000000??
Item 6 Modifier
0058DAE7 000000??
Item 7 Modifier
0058DAE8 000000??
Item 8 Modifier
0058DAE9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhong Hui
---

Rank/Points Modifier
1058E71E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E720 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E722 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E723 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E724 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E728 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E72A 000000??
Item 2 Modifier
0058E72B 000000??
Item 3 Modifier
0058E72C 000000??
Item 4 Modifier
0058E72D 000000??
Item 5 Modifier
0058E72E 000000??
Item 6 Modifier
0058E72F 000000??
Item 7 Modifier
0058E730 000000??
Item 8 Modifier
0058E731 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhou Cang
---

Rank/Points Modifier
1058E5E6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E5E8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E5EA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E5EB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E5EC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E5F0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E5F2 000000??
Item 2 Modifier
0058E5F3 000000??
Item 3 Modifier
0058E5F4 000000??
Item 4 Modifier
0058E5F5 000000??
Item 5 Modifier
0058E5F6 000000??
Item 6 Modifier
0058E5F7 000000??
Item 7 Modifier
0058E5F8 000000??
Item 8 Modifier
0058E5F9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhou Fang
---

Rank/Points Modifier
1058E5FE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E600 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E602 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E603 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E604 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E608 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E60A 000000??
Item 2 Modifier
0058E60B 000000??
Item 3 Modifier
0058E60C 000000??
Item 4 Modifier
0058E60D 000000??
Item 5 Modifier
0058E60E 000000??
Item 6 Modifier
0058E60F 000000??
Item 7 Modifier
0058E610 000000??
Item 8 Modifier
0058E611 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhou Tai
---

Rank/Points Modifier
1058DBC6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DBC8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DBCA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DBCB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DBCC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DBD0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DBD2 000000??
Item 2 Modifier
0058DBD3 000000??
Item 3 Modifier
0058DBD4 000000??
Item 4 Modifier
0058DBD5 000000??
Item 5 Modifier
0058DBD6 000000??
Item 6 Modifier
0058DBD7 000000??
Item 7 Modifier
0058DBD8 000000??
Item 8 Modifier
0058DBD9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhou Xin
---

Rank/Points Modifier
1058E5CE 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E5D0 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E5D2 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E5D3 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E5D4 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E5D8 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E5DA 000000??
Item 2 Modifier
0058E5DB 000000??
Item 3 Modifier
0058E5DC 000000??
Item 4 Modifier
0058E5DD 000000??
Item 5 Modifier
0058E5DE 000000??
Item 6 Modifier
0058E5DF 000000??
Item 7 Modifier
0058E5E0 000000??
Item 8 Modifier
0058E5E1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhou Yu
---

Rank/Points Modifier
1058D896 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D898 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D89A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D89B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D89C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D8A0 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D8A2 000000??
Item 2 Modifier
0058D8A3 000000??
Item 3 Modifier
0058D8A4 000000??
Item 4 Modifier
0058D8A5 000000??
Item 5 Modifier
0058D8A6 000000??
Item 6 Modifier
0058D8A7 000000??
Item 7 Modifier
0058D8A8 000000??
Item 8 Modifier
0058D8A9 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhu Huan
---

Rank/Points Modifier
1058E616 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E618 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E61A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E61B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E61C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E620 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E622 000000??
Item 2 Modifier
0058E623 000000??
Item 3 Modifier
0058E624 000000??
Item 4 Modifier
0058E625 000000??
Item 5 Modifier
0058E626 000000??
Item 6 Modifier
0058E627 000000??
Item 7 Modifier
0058E628 000000??
Item 8 Modifier
0058E629 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhu Ling
---

Rank/Points Modifier
1058E68E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E690 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E692 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E693 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E694 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E698 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E69A 000000??
Item 2 Modifier
0058E69B 000000??
Item 3 Modifier
0058E69C 000000??
Item 4 Modifier
0058E69D 000000??
Item 5 Modifier
0058E69E 000000??
Item 6 Modifier
0058E69F 000000??
Item 7 Modifier
0058E6A0 000000??
Item 8 Modifier
0058E6A1 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhu Ran
---

Rank/Points Modifier
1058E646 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E648 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E64A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E64B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E64C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E650 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E652 000000??
Item 2 Modifier
0058E653 000000??
Item 3 Modifier
0058E654 000000??
Item 4 Modifier
0058E655 000000??
Item 5 Modifier
0058E656 000000??
Item 6 Modifier
0058E657 000000??
Item 7 Modifier
0058E658 000000??
Item 8 Modifier
0058E659 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhu Rong
---

Rank/Points Modifier
1058DB66 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DB68 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DB6A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DB6B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DB6C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DB70 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DB72 000000??
Item 2 Modifier
0058DB73 000000??
Item 3 Modifier
0058DB74 000000??
Item 4 Modifier
0058DB75 000000??
Item 5 Modifier
0058DB76 000000??
Item 6 Modifier
0058DB77 000000??
Item 7 Modifier
0058DB78 000000??
Item 8 Modifier
0058DB79 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhu Zhi
---

Rank/Points Modifier
1058E65E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E660 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E662 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E663 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E664 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E668 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E66A 000000??
Item 2 Modifier
0058E66B 000000??
Item 3 Modifier
0058E66C 000000??
Item 4 Modifier
0058E66D 000000??
Item 5 Modifier
0058E66E 000000??
Item 6 Modifier
0058E66F 000000??
Item 7 Modifier
0058E670 000000??
Item 8 Modifier
0058E671 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhuge Jin
---

Rank/Points Modifier
1058E77E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E780 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E782 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E783 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E784 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E788 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E78A 000000??
Item 2 Modifier
0058E78B 000000??
Item 3 Modifier
0058E78C 000000??
Item 4 Modifier
0058E78D 000000??
Item 5 Modifier
0058E78E 000000??
Item 6 Modifier
0058E78F 000000??
Item 7 Modifier
0058E790 000000??
Item 8 Modifier
0058E791 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhuge Liang
---

Rank/Points Modifier
1058D8F6 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058D8F8 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058D8FA 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058D8FB 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058D8FC 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058D900 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058D902 000000??
Item 2 Modifier
0058D903 000000??
Item 3 Modifier
0058D904 000000??
Item 4 Modifier
0058D905 000000??
Item 5 Modifier
0058D906 000000??
Item 6 Modifier
0058D907 000000??
Item 7 Modifier
0058D908 000000??
Item 8 Modifier
0058D909 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zhuge Luo
---

Rank/Points Modifier
1058E766 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058E768 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058E76A 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058E76B 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058E76C 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058E770 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058E772 000000??
Item 2 Modifier
0058E773 000000??
Item 3 Modifier
0058E774 000000??
Item 4 Modifier
0058E775 000000??
Item 5 Modifier
0058E776 000000??
Item 6 Modifier
0058E777 000000??
Item 7 Modifier
0058E778 000000??
Item 8 Modifier
0058E779 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

Zuo Ci
---

Rank/Points Modifier
1058DC6E 0000????

0000 = Rank 16/0 Points
EA60 = Rank MAX/60,000 Points

Life Modifier
1058DC70 0000????

0000 = Minimum
0190 = Maximum
FFFF = Default

Musou Modifier
0058DC72 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Attack Modifier
0058DC73 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Defense Modifier
0058DC74 000000??

00 = Minimum
C8 = Maximum
FF = Default

Medal Modifier
0058DC78 000000??

00 = Off
01 = On

Item 1 Modifier
0058DC7A 000000??
Item 2 Modifier
0058DC7B 000000??
Item 3 Modifier
0058DC7C 000000??
Item 4 Modifier
0058DC7D 000000??
Item 5 Modifier
0058DC7E 000000??
Item 6 Modifier
0058DC7F 000000??
Item 7 Modifier
0058DC80 000000??
Item 8 Modifier
0058DC81 000000??

00 = Peacock Amulet
01 = Dragon Amulet
02 = Tiger Amulet
03 = Tortoise Amulet
04 = Speed Scroll
05 = Huang's Bow
06 = Horned Helm
07 = Seven Star Sash
08 = Ginseng
09 = Herbal Remedy
0A = Fire Orb
0B = Ice Orb
0C = Shadow Orb
0D = Light Orb
0E = Red Hare Harness
0F = Hex Mark Harness
10 = Storm Harness
11 = Shadow Harness
12 = Elephant Harness
13 = Art of War
14 = Survival Guide
15 = Bodyguard Manual
16 = Demon Band
17 = Way of Musou
18 = Wind Scroll
19 = Fire Arrows
1A = Arm Guards
1B = Tiger Collar
1C = Green Scroll
1D = Musou Armor
1E = Tribal Remedy
1F = Serpent Earrings
20 = Naga Earrings
21 = Dragon Arms
22 = True Way of Musou
23 = Ice Arrows
24 = Vampire Arms
25 = Meat Bun Sack
26 = Kirin Hoof
27 = Mammoth Harness
28 = Unicorn Hoof
29 = Parry Scroll
2A = Siberian Collar

_______________________________________________________________________________

5. Weapons' Codes
_______________________________________________________________________________

For these codes to work, use them & play in Empire Mode. After a battle, when
the game asks to save the weapon data, select "yes," & the codes' modifications
will be saved both to Empire Mode & Free Mode.

If an Identity Modifier is being used on a weapon, its data will NOT be saved
to Free Mode. The data will however be saved in Empire Mode.

The data for a set's 4th weapon cannot be saved to Free Mode, since the weapon
itself cannot access the weapon data's save menu (since this weapon is not sup-
posed to be changed in the game.) The data will however be saved in Empire Mode
for the 4th weapon if any codes are used on it & the 1st, 2nd or 3rd weapon's
data is saved after a battle.

Identity Values
0000 = Bronze Spear
0001 = Great Spear
0002 = Dragon Spear
0003 = Fierce Spear
0004 = Crescent Blade
0005 = Moon Blade
0006 = Blue Dragon
0007 = Blue Moon Dragon
0008 = Bronze Pike
0009 = Iron Pike
000A = Serpent Blade
000B = Viper Blade
000C = Scimitar
000D = Great Scimitar
000E = Kirin Blade
000F = Kirin Fang
0010 = Hand Axe
0011 = Strike Axe
0012 = Bull
0013 = Mad Bull
0014 = Club
0015 = Spiked Club
0016 = Bone Crusher
0017 = Stone Crusher
0018 = Bronze Sword
0019 = Iron Sword
001A = Elder Sword
001B = Ancients Sword
001C = Twin Sabers
001D = Wing Sabers
001E = Eagle
001F = Falcon
0020 = Twin Rods
0021 = Spiral Rods
0022 = Wolf Slayer
0023 = Tiger Slayer
0024 = Mace
0025 = Great Mace
0026 = Enchantress
0027 = Diva
0028 = War Fan
0029 = Warlord Fan
002A = White Feather
002B = Peacock Feather
002C = Broad Sword
002D = General's Sword
002E = Sword of Heaven
002F = Wrath of Heaven
0030 = Halberd
0031 = Great Halberd
0032 = Sky Piercer
0033 = Sky Scorcher
0034 = Chakram
0035 = Moon Chakram
0036 = Luna Chakram
0037 = Sol Chakram
0038 = Long Sword
0039 = Imperial Sword
003A = Gold Dragon
003B = Gold Moon Dragon
003C = Tiger Sword
003D = Tiger Claw
003E = Lone Tiger
003F = Savage Tiger
0040 = Wolf Sword
0041 = Wolf Claw
0042 = King Wolf
0043 = Master Wolf
0044 = Tyrant Sword
0045 = Great Tyrant
0046 = Fear
0047 = Horror
0048 = Noble Sword
0049 = Regal Sword
004A = Sword of Honor
004B = Sword of Kings
004C = Iron Spear
004D = Stallion Spear
004E = Silver Stallion
004F = Stallion Fury
0050 = War Sword
0051 = Veteran Sword
0052 = Sage Sword
0053 = Oracle Sword
0054 = Battle Rod
0055 = Strike Rod
0056 = Power Rod
0057 = Enforcer Rod
0058 = Pole Blade
0059 = Great Blade
005A = Blue Wyvern
005B = Gold Wyvern
005C = Strategist's Fan
005D = Command Feather
005E = Black Feather
005F = Dark Feather
0060 = Glaive
0061 = Great Glaive
0062 = Tiger Hook
0063 = White Tiger
0064 = Pirate Sword
0065 = River Sword
0066 = River Master
0067 = Sea Master
0068 = Trident
0069 = Great Trident
006A = Vapor
006B = Blink
006C = Magic Staff
006D = Mystic Staff
006E = Fire Staff
006F = Volcano Staff
0070 = Battle Axe
0071 = Great Axe
0072 = Destroyer
0073 = Marauder
0074 = Iron Claw
0075 = Strike Claw
0076 = Peacock Talon
0077 = Phoenix Talon
0078 = Flute
0079 = Iron Flute
007A = Moon Flute
007B = Dark Moon Flute
007C = Iron Rod
007D = Great Rod
007E = Shadow Rod
007F = Dark Shadow
0080 = Tonfa
0081 = Studded Tonfa
0082 = Conqueror
0083 = Overlord
0084 = Double Voulge
0085 = Strike Voulge
0086 = Double Star
0087 = Comet Strike
0088 = Vision Staff
0089 = Mirage Staff
008A = Wind Staff
008B = Tornado Staff
008C = Nanman Gauntlet
008D = Beast Gauntlet
008E = Beast Master
008F = King of Beasts
0090 = Boomerang
0091 = Spitfire
0092 = Magma Wheel
0093 = Inferno
0094 = Twin Fans
0095 = Violet Fans
0096 = True Beauty
0097 = Qiao Beauty
0098 = Double Fans
0099 = Peach Fans
009A = True Grace
009B = Qiao Grace
009C = Buckler Blade
009D = Strike Buckler
009E = Crane
009F = Roc
00A0 = Eastern Sword
00A1 = Katana
00A2 = Dawn
00A3 = Dusk
00A4 = War Spear
00A5 = Martial Spear
00A6 = Horizon
00A7 = Oblivion
00A8 = Twin Blade
00A9 = Dual Fang
00AA = Pure Havoc
00AB = Chaos
00AC = War Pick
00AD = Sturdy Halberd
00AE = Pole Axe
00AF = Heavenly Halberd
00B0 = Wood Nunchaku
00B1 = Iron Nunchaku
00B2 = Rising Phoenix
00B3 = Dragon Fury
00B4 = Iron Blade
00B5 = Giant Blade
00B6 = Flying Dragon
00B7 = Young Dragon
00B8 = Long Fork
00B9 = Cobra Fork
00BA = Sacred Light
00BB = Ambition
00BC = Cursed Deck
00BD = Mystic Deck
00BE = Crane Deck
00BF = Trump Deck
00C0 = Great Sword
00C1 = Crusher Sword
00C2 = Holy Avenger
00C3 = Fu Xi's Sword
00C4 = Rapier
00C5 = Swift Rapier
00C6 = Celestial Blade
00C7 = Nu Wa's Rapier
00C8 = Sword
00C9 = High Sword
00CA = Phoenix Sword
00CB = Phoenix Tail
00CC = Spear
00CD = Force Spear
00CE = Sonic Spear
00CF = Typhoon
00D0 = Pike
00D1 = War Pike
00D2 = Star Pike
00D3 = Eclipse
0F0F = Xtreme Credits

Weight Values
00 = Light
01 = Medium
02 = Heavy

Evo Values
00 = Off
AB = On

Attributes 1 ~ 5 Values
0000 = LIFE 1
0100 = LIFE 2
0200 = LIFE 3
0300 = LIFE 4
0400 = LIFE 5
0500 = LIFE 6
0600 = LIFE 7
0700 = LIFE 8
0800 = LIFE 9
0900 = LIFE 10
0A00 = LIFE 11
0B00 = LIFE 12
0C00 = LIFE 13
0D00 = LIFE 14
0E00 = LIFE 15
0F00 = LIFE 16
1000 = LIFE 17
1100 = LIFE 18
1200 = LIFE 19
1300 = LIFE 20
0001 = MUSOU 1
0101 = MUSOU 2
0201 = MUSOU 3
0301 = MUSOU 4
0401 = MUSOU 5
0501 = MUSOU 6
0601 = MUSOU 7
0701 = MUSOU 8
0801 = MUSOU 9
0901 = MUSOU 10
0A01 = MUSOU 11
0B01 = MUSOU 12
0C01 = MUSOU 13
0D01 = MUSOU 14
0E01 = MUSOU 15
0F01 = MUSOU 16
1001 = MUSOU 17
1101 = MUSOU 18
1201 = MUSOU 19
1301 = MUSOU 20
0002 = ATK 1
0102 = ATK 2
0202 = ATK 3
0302 = ATK 4
0402 = ATK 5
0502 = ATK 6
0602 = ATK 7
0702 = ATK 8
0802 = ATK 9
0902 = ATK 10
0A02 = ATK 11
0B02 = ATK 12
0C02 = ATK 13
0D02 = ATK 14
0E02 = ATK 15
0F02 = ATK 16
1002 = ATK 17
1102 = ATK 18
1202 = ATK 19
1302 = ATK 20
0003 = DEF 1
0103 = DEF 2
0203 = DEF 3
0303 = DEF 4
0403 = DEF 5
0503 = DEF 6
0603 = DEF 7
0703 = DEF 8
0803 = DEF 9
0903 = DEF 10
0A03 = DEF 11
0B03 = DEF 12
0C03 = DEF 13
0D03 = DEF 14
0E03 = DEF 15
0F03 = DEF 16
1003 = DEF 17
1103 = DEF 18
1203 = DEF 19
1303 = DEF 20
0004 = SPD 1
0104 = SPD 2
0204 = SPD 3
0304 = SPD 4
0404 = SPD 5
0504 = SPD 6
0604 = SPD 7
0704 = SPD 8
0804 = SPD 9
0904 = SPD 10
0A04 = SPD 11
0B04 = SPD 12
0C04 = SPD 13
0D04 = SPD 14
0E04 = SPD 15
0F04 = SPD 16
1004 = SPD 17
1104 = SPD 18
1204 = SPD 19
1304 = SPD 20
0005 = BOW 1
0105 = BOW 2
0205 = BOW 3
0305 = BOW 4
0405 = BOW 5
0505 = BOW 6
0605 = BOW 7
0705 = BOW 8
0805 = BOW 9
0905 = BOW 10
0A05 = BOW 11
0B05 = BOW 12
0C05 = BOW 13
0D05 = BOW 14
0E05 = BOW 15
0F05 = BOW 16
1005 = BOW 17
1105 = BOW 18
1205 = BOW 19
1305 = BOW 20
0006 = HORSE 1
0106 = HORSE 2
0206 = HORSE 3
0306 = HORSE 4
0406 = HORSE 5
0506 = HORSE 6
0606 = HORSE 7
0706 = HORSE 8
0806 = HORSE 9
0906 = HORSE 10
0A06 = HORSE 11
0B06 = HORSE 12
0C06 = HORSE 13
0D06 = HORSE 14
0E06 = HORSE 15
0F06 = HORSE 16
1006 = HORSE 17
1106 = HORSE 18
1206 = HORSE 19
1306 = HORSE 20
0007 = LUCK 1
0107 = LUCK 2
0207 = LUCK 3
0307 = LUCK 4
0407 = LUCK 5
0507 = LUCK 6
0607 = LUCK 7
0707 = LUCK 8
0807 = LUCK 9
0907 = LUCK 10
0A07 = LUCK 11
0B07 = LUCK 12
0C07 = LUCK 13
0D07 = LUCK 14
0E07 = LUCK 15
0F07 = LUCK 16
1007 = LUCK 17
1107 = LUCK 18
1207 = LUCK 19
1307 = LUCK 20
0008 = FILL 1
0108 = FILL 2
0208 = FILL 3
0308 = FILL 4
0408 = FILL 5
0508 = FILL 6
0608 = FILL 7
0708 = FILL 8
0808 = FILL 9
0908 = FILL 10
0A08 = FILL 11
0B08 = FILL 12
0C08 = FILL 13
0D08 = FILL 14
0E08 = FILL 15
0F08 = FILL 16
1008 = FILL 17
1108 = FILL 18
1208 = FILL 19
1308 = FILL 20
0009 = CHARGE 1
0109 = CHARGE 2
0209 = CHARGE 3
0309 = CHARGE 4
0409 = CHARGE 5
0509 = CHARGE 6
0609 = CHARGE 7
0709 = CHARGE 8
0809 = CHARGE 9
0909 = CHARGE 10
0A09 = CHARGE 11
0B09 = CHARGE 12
0C09 = CHARGE 13
0D09 = CHARGE 14
0E09 = CHARGE 15
0F09 = CHARGE 16
1009 = CHARGE 17
1109 = CHARGE 18
1209 = CHARGE 19
1309 = CHARGE 20
00FF = Nothing

Power Values
00 = Minimum
7F = Maximum (40)

Broadsword
---

Great Sword:

Identity Modifier
1058D38C 0000????
Weight Modifier
0058D38E 000000??
Evo Modifier
0058D38F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D398 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D394 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D390 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D396 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D392 0000????
Power Modifier
0058D39A 000000??

Crusher Sword:

Identity Modifier
1058D39C 0000????
Weight Modifier
0058D39E 000000??
Evo Modifier
0058D39F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D3A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D3A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D3A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D3A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D3A2 0000????
Power Modifier
0058D3AA 000000??

Holy Avenger:

Identity Modifier
1058D3AC 0000????
Weight Modifier
0058D3AE 000000??
Evo Modifier
0058D3AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D3B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D3B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D3B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D3B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D3B2 0000????
Power Modifier
0058D3BA 000000??

Fu Xi's Sword:

Identity Modifier
1058D3BC 0000????
Weight Modifier
0058D3BE 000000??
Evo Modifier
0058D3BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D3C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D3C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D3C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D3C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D3C2 0000????
Power Modifier
0058D3CA 000000??

Cao Cao
---

Broad Sword:

Identity Modifier
1058CA4C 0000????
Weight Modifier
0058CA4E 000000??
Evo Modifier
0058CA4F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA58 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA54 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA50 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA56 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA52 0000????
Power Modifier
0058CA5A 000000??

General's Sword:

Identity Modifier
1058CA5C 0000????
Weight Modifier
0058CA5E 000000??
Evo Modifier
0058CA5F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA68 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA64 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA60 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA66 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA62 0000????
Power Modifier
0058CA6A 000000??

Sword of Heaven:

Identity Modifier
1058CA6C 0000????
Weight Modifier
0058CA6E 000000??
Evo Modifier
0058CA6F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA78 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA74 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA70 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA76 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA72 0000????
Power Modifier
0058CA7A 000000??

Wrath of Heaven:

Identity Modifier
1058CA7C 0000????
Weight Modifier
0058CA7E 000000??
Evo Modifier
0058CA7F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA88 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA84 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA80 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA86 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA82 0000????
Power Modifier
0058CA8A 000000??

Cao Pi
---

Twin Blade:

Identity Modifier
1058D20C 0000????
Weight Modifier
0058D20E 000000??
Evo Modifier
0058D20F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D218 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D214 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D210 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D216 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D212 0000????
Power Modifier
0058D21A 000000??

Dual Fang:

Identity Modifier
1058D21C 0000????
Weight Modifier
0058D21E 000000??
Evo Modifier
0058D21F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D228 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D224 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D220 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D226 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D222 0000????
Power Modifier
0058D22A 000000??

Pure Havoc:

Identity Modifier
1058D22C 0000????
Weight Modifier
0058D22E 000000??
Evo Modifier
0058D22F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D238 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D234 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D230 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D236 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D232 0000????
Power Modifier
0058D23A 000000??

Chaos:

Identity Modifier
1058D23C 0000????
Weight Modifier
0058D23E 000000??
Evo Modifier
0058D23F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D248 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D244 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D240 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D246 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D242 0000????
Power Modifier
0058D24A 000000??

Cao Ren
---

Buckler Blade:

Identity Modifier
1058D14C 0000????
Weight Modifier
0058D14E 000000??
Evo Modifier
0058D14F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D158 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D154 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D150 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D156 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D152 0000????
Power Modifier
0058D15A 000000??

Strike Buckler:

Identity Modifier
1058D15C 0000????
Weight Modifier
0058D15E 000000??
Evo Modifier
0058D15F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D168 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D164 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D160 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D166 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D162 0000????
Power Modifier
0058D16A 000000??

Crane:

Identity Modifier
1058D16C 0000????
Weight Modifier
0058D16E 000000??
Evo Modifier
0058D16F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D178 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D174 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D170 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D176 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D172 0000????
Power Modifier
0058D17A 000000??

Roc:

Identity Modifier
1058D17C 0000????
Weight Modifier
0058D17E 000000??
Evo Modifier
0058D17F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D188 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D184 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D180 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D186 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D182 0000????
Power Modifier
0058D18A 000000??

Da Qiao
---

Twin Fans:

Identity Modifier
1058D0CC 0000????
Weight Modifier
0058D0CE 000000??
Evo Modifier
0058D0CF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D0D8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D0D4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D0D0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D0D6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D0D2 0000????
Power Modifier
0058D0DA 000000??

Violet Fans:

Identity Modifier
1058D0DC 0000????
Weight Modifier
0058D0DE 000000??
Evo Modifier
0058D0DF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D0E8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D0E4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D0E0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D0E6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D0E2 0000????
Power Modifier
0058D0EA 000000??

True Beauty:

Identity Modifier
1058D0EC 0000????
Weight Modifier
0058D0EE 000000??
Evo Modifier
0058D0EF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D0F8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D0F4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D0F0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D0F6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D0F2 0000????
Power Modifier
0058D0FA 000000??

Qiao Beauty:

Identity Modifier
1058D0FC 0000????
Weight Modifier
0058D0FE 000000??
Evo Modifier
0058D0FF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D108 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D104 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D100 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D106 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D102 0000????
Power Modifier
0058D10A 000000??

Dian Wei
---

Hand Axe:

Identity Modifier
1058C88C 0000????
Weight Modifier
0058C88E 000000??
Evo Modifier
0058C88F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C898 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C894 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C890 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C896 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C892 0000????
Power Modifier
0058C89A 000000??

Strike Axe:

Identity Modifier
1058C89C 0000????
Weight Modifier
0058C89E 000000??
Evo Modifier
0058C89F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C8A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C8A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C8A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C8A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C8A2 0000????
Power Modifier
0058C8AA 000000??

Bull:

Identity Modifier
1058C8AC 0000????
Weight Modifier
0058C8AE 000000??
Evo Modifier
0058C8AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C8B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C8B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C8B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C8B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C8B2 0000????
Power Modifier
0058C8BA 000000??

Mad Bull:

Identity Modifier
1058C8BC 0000????
Weight Modifier
0058C8BE 000000??
Evo Modifier
0058C8BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C8C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C8C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C8C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C8C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C8C2 0000????
Power Modifier
0058C8CA 000000??

Diao Chan
---

Mace:

Identity Modifier
1058C9CC 0000????
Weight Modifier
0058C9CE 000000??
Evo Modifier
0058C9CF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C9D8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C9D4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C9D0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C9D6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C9D2 0000????
Power Modifier
0058C9DA 000000??

Great Mace:

Identity Modifier
1058C9DC 0000????
Weight Modifier
0058C9DE 000000??
Evo Modifier
0058C9DF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C9E8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C9E4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C9E0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C9E6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C9E2 0000????
Power Modifier
0058C9EA 000000??

Enchantress:

Identity Modifier
1058C9EC 0000????
Weight Modifier
0058C9EE 000000??
Evo Modifier
0058C9EF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C9F8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C9F4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C9F0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C9F6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C9F2 0000????
Power Modifier
0058C9FA 000000??

Diva:

Identity Modifier
1058C9FC 0000????
Weight Modifier
0058C9FE 000000??
Evo Modifier
0058C9FF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA08 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA04 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA00 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA06 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA02 0000????
Power Modifier
0058CA0A 000000??

Dong Zhuo
---

Tyrant Sword:

Identity Modifier
1058CBCC 0000????
Weight Modifier
0058CBCE 000000??
Evo Modifier
0058CBCF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CBD8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CBD4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CBD0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CBD6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CBD2 0000????
Power Modifier
0058CBDA 000000??

Great Tyrant:

Identity Modifier
1058CBDC 0000????
Weight Modifier
0058CBDE 000000??
Evo Modifier
0058CBDF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CBE8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CBE4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CBE0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CBE6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CBE2 0000????
Power Modifier
0058CBEA 000000??

Fear:

Identity Modifier
1058CBEC 0000????
Weight Modifier
0058CBEE 000000??
Evo Modifier
0058CBEF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CBF8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CBF4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CBF0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CBF6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CBF2 0000????
Power Modifier
0058CBFA 000000??

Horror:

Identity Modifier
1058CBFC 0000????
Weight Modifier
0058CBFE 000000??
Evo Modifier
0058CBFF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC08 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC04 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC00 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC06 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC02 0000????
Power Modifier
0058CC0A 000000??

Gan Ning
---

Pirate Sword:

Identity Modifier
1058CDCC 0000????
Weight Modifier
0058CDCE 000000??
Evo Modifier
0058CDCF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CDD8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CDD4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CDD0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CDD6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CDD2 0000????
Power Modifier
0058CDDA 000000??

River Sword:

Identity Modifier
1058CDDC 0000????
Weight Modifier
0058CDDE 000000??
Evo Modifier
0058CDDF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CDE8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CDE4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CDE0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CDE6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CDE2 0000????
Power Modifier
0058CDEA 000000??

River Master:

Identity Modifier
1058CDEC 0000????
Weight Modifier
0058CDEE 000000??
Evo Modifier
0058CDEF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CDF8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CDF4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CDF0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CDF6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CDF2 0000????
Power Modifier
0058CDFA 000000??

Sea Master:

Identity Modifier
1058CDFC 0000????
Weight Modifier
0058CDFE 000000??
Evo Modifier
0058CDFF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE08 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE04 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE00 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE06 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE02 0000????
Power Modifier
0058CE0A 000000??

Guan Ping
---

Iron Blade:

Identity Modifier
1058D2CC 0000????
Weight Modifier
0058D2CE 000000??
Evo Modifier
0058D2CF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D2D8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D2D4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D2D0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D2D6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D2D2 0000????
Power Modifier
0058D2DA 000000??

Giant Blade:

Identity Modifier
1058D2DC 0000????
Weight Modifier
0058D2DE 000000??
Evo Modifier
0058D2DF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D2E8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D2E4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D2E0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D2E6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D2E2 0000????
Power Modifier
0058D2EA 000000??

Flying Dragon:

Identity Modifier
1058D2EC 0000????
Weight Modifier
0058D2EE 000000??
Evo Modifier
0058D2EF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D2F8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D2F4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D2F0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D2F6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D2F2 0000????
Power Modifier
0058D2FA 000000??

Young Dragon:

Identity Modifier
1058D2FC 0000????
Weight Modifier
0058D2FE 000000??
Evo Modifier
0058D2FF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D308 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D304 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D300 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D306 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D302 0000????
Power Modifier
0058D30A 000000??

Guan Yu
---

Crescent Blade:

Identity Modifier
1058C7CC 0000????
Weight Modifier
0058C7CE 000000??
Evo Modifier
0058C7CF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C7D8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C7D4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C7D0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C7D6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C7D2 0000????
Power Modifier
0058C7DA 000000??

Moon Blade:

Identity Modifier
1058C7DC 0000????
Weight Modifier
0058C7DE 000000??
Evo Modifier
0058C7DF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C7E8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C7E4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C7E0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C7E6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C7E2 0000????
Power Modifier
0058C7EA 000000??

Blue Dragon:

Identity Modifier
1058C7EC 0000????
Weight Modifier
0058C7EE 000000??
Evo Modifier
0058C7EF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C7F8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C7F4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C7F0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C7F6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C7F2 0000????
Power Modifier
0058C7FA 000000??

Blue Moon Dragon:

Identity Modifier
1058C7FC 0000????
Weight Modifier
0058C7FE 000000??
Evo Modifier
0058C7FF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C808 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C804 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C800 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C806 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C802 0000????
Power Modifier
0058C80A 000000??

Huang Gai
---

Iron Rod:

Identity Modifier
1058CF4C 0000????
Weight Modifier
0058CF4E 000000??
Evo Modifier
0058CF4F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF58 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF54 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF50 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF56 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF52 0000????
Power Modifier
0058CF5A 000000??

Great Rod:

Identity Modifier
1058CF5C 0000????
Weight Modifier
0058CF5E 000000??
Evo Modifier
0058CF5F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF68 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF64 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF60 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF66 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF62 0000????
Power Modifier
0058CF6A 000000??

Shadow Rod:

Identity Modifier
1058CF6C 0000????
Weight Modifier
0058CF6E 000000??
Evo Modifier
0058CF6F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF78 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF74 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF70 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF76 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF72 0000????
Power Modifier
0058CF7A 000000??

Dark Shadow:

Identity Modifier
1058CF7C 0000????
Weight Modifier
0058CF7E 000000??
Evo Modifier
0058CF7F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF88 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF84 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF80 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF86 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF82 0000????
Power Modifier
0058CF8A 000000??

Huang Zhong
---

War Sword:

Identity Modifier
1058CC8C 0000????
Weight Modifier
0058CC8E 000000??
Evo Modifier
0058CC8F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC98 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC94 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC90 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC96 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC92 0000????
Power Modifier
0058CC9A 000000??

Veteran Sword:

Identity Modifier
1058CC9C 0000????
Weight Modifier
0058CC9E 000000??
Evo Modifier
0058CC9F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CCA8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CCA4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CCA0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CCA6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CCA2 0000????
Power Modifier
0058CCAA 000000??

Sage Sword:

Identity Modifier
1058CCAC 0000????
Weight Modifier
0058CCAE 000000??
Evo Modifier
0058CCAF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CCB8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CCB4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CCB0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CCB6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CCB2 0000????
Power Modifier
0058CCBA 000000??

Oracle Sword:

Identity Modifier
1058CCBC 0000????
Weight Modifier
0058CCBE 000000??
Evo Modifier
0058CCBF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CCC8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CCC4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CCC0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CCC6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CCC2 0000????
Power Modifier
0058CCCA 000000??

Jiang Wei
---

Trident:

Identity Modifier
1058CE0C 0000????
Weight Modifier
0058CE0E 000000??
Evo Modifier
0058CE0F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE18 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE14 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE10 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE16 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE12 0000????
Power Modifier
0058CE1A 000000??

Great Trident:

Identity Modifier
1058CE1C 0000????
Weight Modifier
0058CE1E 000000??
Evo Modifier
0058CE1F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE28 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE24 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE20 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE26 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE22 0000????
Power Modifier
0058CE2A 000000??

Vapor:

Identity Modifier
1058CE2C 0000????
Weight Modifier
0058CE2E 000000??
Evo Modifier
0058CE2F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE38 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE34 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE30 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE36 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE32 0000????
Power Modifier
0058CE3A 000000??

Blink:

Identity Modifier
1058CE3C 0000????
Weight Modifier
0058CE3E 000000??
Evo Modifier
0058CE3F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE48 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE44 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE40 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE46 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE42 0000????
Power Modifier
0058CE4A 000000??

Ling Tong
---

Wood Nunchaku:

Identity Modifier
1058D28C 0000????
Weight Modifier
0058D28E 000000??
Evo Modifier
0058D28F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D298 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D294 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D290 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D296 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D292 0000????
Power Modifier
0058D29A 000000??

Iron Nunchaku:

Identity Modifier
1058D29C 0000????
Weight Modifier
0058D29E 000000??
Evo Modifier
0058D29F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D2A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D2A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D2A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D2A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D2A2 0000????
Power Modifier
0058D2AA 000000??

Rising Phoenix:

Identity Modifier
1058D2AC 0000????
Weight Modifier
0058D2AE 000000??
Evo Modifier
0058D2AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D2B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D2B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D2B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D2B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D2B2 0000????
Power Modifier
0058D2BA 000000??

Dragon Fury:

Identity Modifier
1058D2BC 0000????
Weight Modifier
0058D2BE 000000??
Evo Modifier
0058D2BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D2C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D2C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D2C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D2C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D2C2 0000????
Power Modifier
0058D2CA 000000??

Liu Bei
---

Long Sword:

Identity Modifier
1058CB0C 0000????
Weight Modifier
0058CB0E 000000??
Evo Modifier
0058CB0F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB18 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB14 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB10 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB16 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB12 0000????
Power Modifier
0058CB1A 000000??

Imperial Sword:

Identity Modifier
1058CB1C 0000????
Weight Modifier
0058CB1E 000000??
Evo Modifier
0058CB1F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB28 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB24 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB20 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB26 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB22 0000????
Power Modifier
0058CB2A 000000??

Gold Dragon:

Identity Modifier
1058CB2C 0000????
Weight Modifier
0058CB2E 000000??
Evo Modifier
0058CB2F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB38 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB34 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB30 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB36 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB32 0000????
Power Modifier
0058CB3A 000000??

Gold Moon Dragon:

Identity Modifier
1058CB3C 0000????
Weight Modifier
0058CB3E 000000??
Evo Modifier
0058CB3F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB48 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB44 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB40 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB46 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB42 0000????
Power Modifier
0058CB4A 000000??

Lu Bu
---

Halberd:

Identity Modifier
1058CA8C 0000????
Weight Modifier
0058CA8E 000000??
Evo Modifier
0058CA8F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA98 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA94 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA90 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA96 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA92 0000????
Power Modifier
0058CA9A 000000??

Great Halberd:

Identity Modifier
1058CA9C 0000????
Weight Modifier
0058CA9E 000000??
Evo Modifier
0058CA9F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CAA8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CAA4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CAA0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CAA6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CAA2 0000????
Power Modifier
0058CAAA 000000??

Sky Piercer:

Identity Modifier
1058CAAC 0000????
Weight Modifier
0058CAAE 000000??
Evo Modifier
0058CAAF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CAB8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CAB4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CAB0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CAB6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CAB2 0000????
Power Modifier
0058CABA 000000??

Sky Scorcher:

Identity Modifier
1058CABC 0000????
Weight Modifier
0058CABE 000000??
Evo Modifier
0058CABF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CAC8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CAC4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CAC0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CAC6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CAC2 0000????
Power Modifier
0058CACA 000000??

Lu Meng
---

Glaive:

Identity Modifier
1058CD8C 0000????
Weight Modifier
0058CD8E 000000??
Evo Modifier
0058CD8F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD98 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD94 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD90 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD96 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD92 0000????
Power Modifier
0058CD9A 000000??

Great Glaive:

Identity Modifier
1058CD9C 0000????
Weight Modifier
0058CD9E 000000??
Evo Modifier
0058CD9F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CDA8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CDA4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CDA0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CDA6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CDA2 0000????
Power Modifier
0058CDAA 000000??

Tiger Hook:

Identity Modifier
1058CDAC 0000????
Weight Modifier
0058CDAE 000000??
Evo Modifier
0058CDAF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CDB8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CDB4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CDB0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CDB6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CDB2 0000????
Power Modifier
0058CDBA 000000??

White Tiger:

Identity Modifier
1058CDBC 0000????
Weight Modifier
0058CDBE 000000??
Evo Modifier
0058CDBF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CDC8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CDC4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CDC0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CDC6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CDC2 0000????
Power Modifier
0058CDCA 000000??

Lu Xun
---

Twin Sabers:

Identity Modifier
1058C94C 0000????
Weight Modifier
0058C94E 000000??
Evo Modifier
0058C94F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C958 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C954 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C950 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C956 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C952 0000????
Power Modifier
0058C95A 000000??

Wing Sabers:

Identity Modifier
1058C95C 0000????
Weight Modifier
0058C95E 000000??
Evo Modifier
0058C95F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C968 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C964 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C960 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C966 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C962 0000????
Power Modifier
0058C96A 000000??

Eagle:

Identity Modifier
1058C96C 0000????
Weight Modifier
0058C96E 000000??
Evo Modifier
0058C96F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C978 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C974 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C970 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C976 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C972 0000????
Power Modifier
0058C97A 000000??

Falcon:

Identity Modifier
1058C97C 0000????
Weight Modifier
0058C97E 000000??
Evo Modifier
0058C97F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C988 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C984 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C980 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C986 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C982 0000????
Power Modifier
0058C98A 000000??

Ma Chao
---

Iron Spear:

Identity Modifier
1058CC4C 0000????
Weight Modifier
0058CC4E 000000??
Evo Modifier
0058CC4F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC58 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC54 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC50 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC56 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC52 0000????
Power Modifier
0058CC5A 000000??

Stallion Spear:

Identity Modifier
1058CC5C 0000????
Weight Modifier
0058CC5E 000000??
Evo Modifier
0058CC5F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC68 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC64 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC60 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC66 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC62 0000????
Power Modifier
0058CC6A 000000??

Silver Stallion:

Identity Modifier
1058CC6C 0000????
Weight Modifier
0058CC6E 000000??
Evo Modifier
0058CC6F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC78 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC74 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC70 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC76 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC72 0000????
Power Modifier
0058CC7A 000000??

Stallion Fury:

Identity Modifier
1058CC7C 0000????
Weight Modifier
0058CC7E 000000??
Evo Modifier
0058CC7F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC88 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC84 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC80 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC86 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC82 0000????
Power Modifier
0058CC8A 000000??

Meng Huo
---

Nanman Gauntlet:

Identity Modifier
1058D04C 0000????
Weight Modifier
0058D04E 000000??
Evo Modifier
0058D04F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D058 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D054 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D050 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D056 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D052 0000????
Power Modifier
0058D05A 000000??

Beast Gauntlet:

Identity Modifier
1058D05C 0000????
Weight Modifier
0058D05E 000000??
Evo Modifier
0058D05F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D068 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D064 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D060 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D066 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D062 0000????
Power Modifier
0058D06A 000000??

Beast Master:

Identity Modifier
1058D06C 0000????
Weight Modifier
0058D06E 000000??
Evo Modifier
0058D06F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D078 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D074 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D070 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D076 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D072 0000????
Power Modifier
0058D07A 000000??

King of Beasts:

Identity Modifier
1058D07C 0000????
Weight Modifier
0058D07E 000000??
Evo Modifier
0058D07F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D088 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D084 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D080 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D086 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D082 0000????
Power Modifier
0058D08A 000000??

Pang De
---

War Pick:

Identity Modifier
1058D24C 0000????
Weight Modifier
0058D24E 000000??
Evo Modifier
0058D24F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D258 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D254 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D250 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D256 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D252 0000????
Power Modifier
0058D25A 000000??

Sturdy Halberd:

Identity Modifier
1058D25C 0000????
Weight Modifier
0058D25E 000000??
Evo Modifier
0058D25F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D268 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D264 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D260 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D266 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D262 0000????
Power Modifier
0058D26A 000000??

Pole Axe:

Identity Modifier
1058D26C 0000????
Weight Modifier
0058D26E 000000??
Evo Modifier
0058D26F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D278 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D274 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D270 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D276 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D272 0000????
Power Modifier
0058D27A 000000??

Heavenly Halberd:

Identity Modifier
1058D27C 0000????
Weight Modifier
0058D27E 000000??
Evo Modifier
0058D27F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D288 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D284 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D280 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D286 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D282 0000????
Power Modifier
0058D28A 000000??

Pang Tong
---

Vision Staff:

Identity Modifier
1058D00C 0000????
Weight Modifier
0058D00E 000000??
Evo Modifier
0058D00F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D018 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D014 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D010 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D016 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D012 0000????
Power Modifier
0058D01A 000000??

Mirage Staff:

Identity Modifier
1058D01C 0000????
Weight Modifier
0058D01E 000000??
Evo Modifier
0058D01F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D028 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D024 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D020 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D026 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D022 0000????
Power Modifier
0058D02A 000000??

Wind Staff:

Identity Modifier
1058D02C 0000????
Weight Modifier
0058D02E 000000??
Evo Modifier
0058D02F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D038 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D034 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D030 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D036 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D032 0000????
Power Modifier
0058D03A 000000??

Tornado Staff:

Identity Modifier
1058D03C 0000????
Weight Modifier
0058D03E 000000??
Evo Modifier
0058D03F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D048 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D044 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D040 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D046 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D042 0000????
Power Modifier
0058D04A 000000??

Pike
---

Pike:

Identity Modifier
1058D48C 0000????
Weight Modifier
0058D48E 000000??
Evo Modifier
0058D48F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D498 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D494 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D490 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D496 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D492 0000????
Power Modifier
0058D49A 000000??

War Pike:

Identity Modifier
1058D49C 0000????
Weight Modifier
0058D49E 000000??
Evo Modifier
0058D49F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D4A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D4A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D4A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D4A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D4A2 0000????
Power Modifier
0058D4AA 000000??

Star Pike:

Identity Modifier
1058D4AC 0000????
Weight Modifier
0058D4AE 000000??
Evo Modifier
0058D4AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D4B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D4B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D4B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D4B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D4B2 0000????
Power Modifier
0058D4BA 000000??

Eclipse:

Identity Modifier
1058D4BC 0000????
Weight Modifier
0058D4BE 000000??
Evo Modifier
0058D4BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D4C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D4C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D4C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D4C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D4C2 0000????
Power Modifier
0058D4CA 000000??

Rapier
---

Rapier:

Identity Modifier
1058D3CC 0000????
Weight Modifier
0058D3CE 000000??
Evo Modifier
0058D3CF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D3D8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D3D4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D3D0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D3D6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D3D2 0000????
Power Modifier
0058D3DA 000000??

Swift Rapier:

Identity Modifier
1058D3DC 0000????
Weight Modifier
0058D3DE 000000??
Evo Modifier
0058D3DF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D3E8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D3E4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D3E0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D3E6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D3E2 0000????
Power Modifier
0058D3EA 000000??

Celestial Blade:

Identity Modifier
1058D3EC 0000????
Weight Modifier
0058D3EE 000000??
Evo Modifier
0058D3EF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D3F8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D3F4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D3F0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D3F6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D3F2 0000????
Power Modifier
0058D3FA 000000??

Nu Wa's Rapier:

Identity Modifier
1058D3FC 0000????
Weight Modifier
0058D3FE 000000??
Evo Modifier
0058D3FF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D408 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D404 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D400 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D406 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D402 0000????
Power Modifier
0058D40A 000000??

Sima Yi
---

Strategist's Fan:

Identity Modifier
1058CD4C 0000????
Weight Modifier
0058CD4E 000000??
Evo Modifier
0058CD4F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD58 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD54 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD50 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD56 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD52 0000????
Power Modifier
0058CD5A 000000??

Command Feather:

Identity Modifier
1058CD5C 0000????
Weight Modifier
0058CD5E 000000??
Evo Modifier
0058CD5F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD68 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD64 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD60 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD66 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD62 0000????
Power Modifier
0058CD6A 000000??

Black Feather:

Identity Modifier
1058CD6C 0000????
Weight Modifier
0058CD6E 000000??
Evo Modifier
0058CD6F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD78 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD74 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD70 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD76 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD72 0000????
Power Modifier
0058CD7A 000000??

Dark Feather:

Identity Modifier
1058CD7C 0000????
Weight Modifier
0058CD7E 000000??
Evo Modifier
0058CD7F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD88 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD84 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD80 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD86 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD82 0000????
Power Modifier
0058CD8A 000000??

Spear
---

Spear:

Identity Modifier
1058D44C 0000????
Weight Modifier
0058D44E 000000??
Evo Modifier
0058D44F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D458 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D454 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D450 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D456 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D452 0000????
Power Modifier
0058D45A 000000??

Force Spear:

Identity Modifier
1058D45C 0000????
Weight Modifier
0058D45E 000000??
Evo Modifier
0058D45F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D468 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D464 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D460 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D466 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D462 0000????
Power Modifier
0058D46A 000000??

Sonic Spear:

Identity Modifier
1058D46C 0000????
Weight Modifier
0058D46E 000000??
Evo Modifier
0058D46F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D478 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D474 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D470 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D476 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D472 0000????
Power Modifier
0058D47A 000000??

Typhoon:

Identity Modifier
1058D47C 0000????
Weight Modifier
0058D47E 000000??
Evo Modifier
0058D47F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D488 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D484 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D480 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D486 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D482 0000????
Power Modifier
0058D48A 000000??

Sun Ce
---

Tonfa:

Identity Modifier
1058CF8C 0000????
Weight Modifier
0058CF8E 000000??
Evo Modifier
0058CF8F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF98 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF94 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF90 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF96 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF92 0000????
Power Modifier
0058CF9A 000000??

Studded Tonfa:

Identity Modifier
1058CF9C 0000????
Weight Modifier
0058CF9E 000000??
Evo Modifier
0058CF9F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CFA8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CFA4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CFA0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CFA6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CFA2 0000????
Power Modifier
0058CFAA 000000??

Conqueror:

Identity Modifier
1058CFAC 0000????
Weight Modifier
0058CFAE 000000??
Evo Modifier
0058CFAF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CFB8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CFB4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CFB0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CFB6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CFB2 0000????
Power Modifier
0058CFBA 000000??

Overlord:

Identity Modifier
1058CFBC 0000????
Weight Modifier
0058CFBE 000000??
Evo Modifier
0058CFBF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CFC8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CFC4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CFC0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CFC6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CFC2 0000????
Power Modifier
0058CFCA 000000??

Sun Jian
---

Tiger Sword:

Identity Modifier
1058CB4C 0000????
Weight Modifier
0058CB4E 000000??
Evo Modifier
0058CB4F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB58 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB54 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB50 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB56 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB52 0000????
Power Modifier
0058CB5A 000000??

Tiger Claw:

Identity Modifier
1058CB5C 0000????
Weight Modifier
0058CB5E 000000??
Evo Modifier
0058CB5F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB68 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB64 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB60 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB66 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB62 0000????
Power Modifier
0058CB6A 000000??

Lone Tiger:

Identity Modifier
1058CB6C 0000????
Weight Modifier
0058CB6E 000000??
Evo Modifier
0058CB6F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB78 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB74 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB70 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB76 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB72 0000????
Power Modifier
0058CB7A 000000??

Savage Tiger:

Identity Modifier
1058CB7C 0000????
Weight Modifier
0058CB7E 000000??
Evo Modifier
0058CB7F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB88 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB84 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB80 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB86 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB82 0000????
Power Modifier
0058CB8A 000000??

Sun Quan
---

Wolf Sword:

Identity Modifier
1058CB8C 0000????
Weight Modifier
0058CB8E 000000??
Evo Modifier
0058CB8F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB98 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB94 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB90 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB96 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB92 0000????
Power Modifier
0058CB9A 000000??

Wolf Claw:

Identity Modifier
1058CB9C 0000????
Weight Modifier
0058CB9E 000000??
Evo Modifier
0058CB9F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CBA8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CBA4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CBA0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CBA6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CBA2 0000????
Power Modifier
0058CBAA 000000??

King Wolf:

Identity Modifier
1058CBAC 0000????
Weight Modifier
0058CBAE 000000??
Evo Modifier
0058CBAF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CBB8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CBB4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CBB0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CBB6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CBB2 0000????
Power Modifier
0058CBBA 000000??

Master Wolf:

Identity Modifier
1058CBBC 0000????
Weight Modifier
0058CBBE 000000??
Evo Modifier
0058CBBF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CBC8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CBC4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CBC0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CBC6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CBC2 0000????
Power Modifier
0058CBCA 000000??

Sun Shang Xiang
---

Chakram:

Identity Modifier
1058CACC 0000????
Weight Modifier
0058CACE 000000??
Evo Modifier
0058CACF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CAD8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CAD4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CAD0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CAD6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CAD2 0000????
Power Modifier
0058CADA 000000??

Moon Chakram:

Identity Modifier
1058CADC 0000????
Weight Modifier
0058CADE 000000??
Evo Modifier
0058CADF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CAE8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CAE4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CAE0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CAE6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CAE2 0000????
Power Modifier
0058CAEA 000000??

Luna Chakram:

Identity Modifier
1058CAEC 0000????
Weight Modifier
0058CAEE 000000??
Evo Modifier
0058CAEF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CAF8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CAF4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CAF0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CAF6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CAF2 0000????
Power Modifier
0058CAFA 000000??

Sol Chakram:

Identity Modifier
1058CAFC 0000????
Weight Modifier
0058CAFE 000000??
Evo Modifier
0058CAFF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CB08 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CB04 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CB00 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CB06 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CB02 0000????
Power Modifier
0058CB0A 000000??

Sword
---

Sword:

Identity Modifier
1058D40C 0000????
Weight Modifier
0058D40E 000000??
Evo Modifier
0058D40F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D418 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D414 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D410 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D416 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D412 0000????
Power Modifier
0058D41A 000000??

High Sword:

Identity Modifier
1058D41C 0000????
Weight Modifier
0058D41E 000000??
Evo Modifier
0058D41F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D428 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D424 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D420 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D426 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D422 0000????
Power Modifier
0058D42A 000000??

Phoenix Sword:

Identity Modifier
1058D42C 0000????
Weight Modifier
0058D42E 000000??
Evo Modifier
0058D42F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D438 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D434 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D430 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D436 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D432 0000????
Power Modifier
0058D43A 000000??

Phoenix Tail:

Identity Modifier
1058D43C 0000????
Weight Modifier
0058D43E 000000??
Evo Modifier
0058D43F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D448 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D444 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D440 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D446 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D442 0000????
Power Modifier
0058D44A 000000??

Taishi Ci
---

Twin Rods

Identity Modifier
1058C98C 0000????
Weight Modifier
0058C98E 000000??
Evo Modifier
0058C98F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C998 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C994 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C990 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C996 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C992 0000????
Power Modifier
0058C99A 000000??

Spiral Rods:

Identity Modifier
1058C99C 0000????
Weight Modifier
0058C99E 000000??
Evo Modifier
0058C99F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C9A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C9A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C9A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C9A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C9A2 0000????
Power Modifier
0058C9AA 000000??

Wolf Slayer:

Identity Modifier
1058C9AC 0000????
Weight Modifier
0058C9AE 000000??
Evo Modifier
0058C9AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C9B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C9B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C9B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C9B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C9B2 0000????
Power Modifier
0058C9BA 000000??

Tiger Slayer:

Identity Modifier
1058C9BC 0000????
Weight Modifier
0058C9BE 000000??
Evo Modifier
0058C9BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C9C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C9C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C9C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C9C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C9C2 0000????
Power Modifier
0058C9CA 000000??

Wei Yan
---

Double Voulge:

Identity Modifier
1058CFCC 0000????
Weight Modifier
0058CFCE 000000??
Evo Modifier
0058CFCF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CFD8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CFD4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CFD0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CFD6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CFD2 0000????
Power Modifier
0058CFDA 000000??

Strike Voulge:

Identity Modifier
1058CFDC 0000????
Weight Modifier
0058CFDE 000000??
Evo Modifier
0058CFDF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CFE8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CFE4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CFE0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CFE6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CFE2 0000????
Power Modifier
0058CFEA 000000??

Double Star:

Identity Modifier
1058CFEC 0000????
Weight Modifier
0058CFEE 000000??
Evo Modifier
0058CFEF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CFF8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CFF4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CFF0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CFF6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CFF2 0000????
Power Modifier
0058CFFA 000000??

Comet Strike:

Identity Modifier
1058CFFC 0000????
Weight Modifier
0058CFFE 000000??
Evo Modifier
0058CFFF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D008 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D004 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D000 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D006 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D002 0000????
Power Modifier
0058D00A 000000??

Xiahou Dun
---

Scimitar:

Identity Modifier
1058C84C 0000????
Weight Modifier
0058C84E 000000??
Evo Modifier
0058C84F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C858 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C854 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C850 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C856 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C852 0000????
Power Modifier
0058C85A 000000??

Great Scimitar

Identity Modifier
1058C85C 0000????
Weight Modifier
0058C85E 000000??
Evo Modifier
0058C85F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C868 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C864 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C860 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C866 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C862 0000????
Power Modifier
0058C86A 000000??

Kirin Blade:

Identity Modifier
1058C86C 0000????
Weight Modifier
0058C86E 000000??
Evo Modifier
0058C86F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C878 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C874 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C870 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C876 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C872 0000????
Power Modifier
0058C87A 000000??

Kirin Fang:

Identity Modifier
1058C87C 0000????
Weight Modifier
0058C87E 000000??
Evo Modifier
0058C87F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C888 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C884 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C880 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C886 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C882 0000????
Power Modifier
0058C88A 000000??

Xiahou Yuan
---

Battle Rod:

Identity Modifier
1058CCCC 0000????
Weight Modifier
0058CCCE 000000??
Evo Modifier
0058CCCF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CCD8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CCD4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CCD0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CCD6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CCD2 0000????
Power Modifier
0058CCDA 000000??

Strike Rod:

Identity Modifier
1058CCDC 0000????
Weight Modifier
0058CCDE 000000??
Evo Modifier
0058CCDF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CCE8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CCE4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CCE0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CCE6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CCE2 0000????
Power Modifier
0058CCEA 000000??

Power Rod:

Identity Modifier
1058CCEC 0000????
Weight Modifier
0058CCEE 000000??
Evo Modifier
0058CCEF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CCF8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CCF4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CCF0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CCF6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CCF2 0000????
Power Modifier
0058CCFA 000000??

Enforcer Rod:

Identity Modifier
1058CCFC 0000????
Weight Modifier
0058CCFE 000000??
Evo Modifier
0058CCFF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD08 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD04 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD00 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD06 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD02 0000????
Power Modifier
0058CD0A 000000??

Xiao Qiao
---

Double Fans:

Identity Modifier
1058D10C 0000????
Weight Modifier
0058D10E 000000??
Evo Modifier
0058D10F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D118 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D114 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D110 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D116 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D112 0000????
Power Modifier
0058D11A 000000??

Peach Fans:

Identity Modifier
1058D11C 0000????
Weight Modifier
0058D11E 000000??
Evo Modifier
0058D11F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D128 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D124 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D120 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D126 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D122 0000????
Power Modifier
0058D12A 000000??

True Grace:

Identity Modifier
1058D12C 0000????
Weight Modifier
0058D12E 000000??
Evo Modifier
0058D12F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D138 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D134 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D130 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D136 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D132 0000????
Power Modifier
0058D13A 000000??

Qiao Grace:

Identity Modifier
1058D13C 0000????
Weight Modifier
0058D13E 000000??
Evo Modifier
0058D13F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D148 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D144 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D140 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D146 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D142 0000????
Power Modifier
0058D14A 000000??

Xing Cai
---

Long Fork:

Identity Modifier
1058D30C 0000????
Weight Modifier
0058D30E 000000??
Evo Modifier
0058D30F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D318 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D314 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D310 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D316 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D312 0000????
Power Modifier
0058D31A 000000??

Cobra Fork:

Identity Modifier
1058D31C 0000????
Weight Modifier
0058D31E 000000??
Evo Modifier
0058D31F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D328 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D324 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D320 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D326 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D322 0000????
Power Modifier
0058D32A 000000??

Sacred Light:

Identity Modifier
1058D32C 0000????
Weight Modifier
0058D32E 000000??
Evo Modifier
0058D32F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D338 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D334 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D330 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D336 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D332 0000????
Power Modifier
0058D33A 000000??

Ambition:

Identity Modifier
1058D33C 0000????
Weight Modifier
0058D33E 000000??
Evo Modifier
0058D33F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D348 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D344 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D340 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D346 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D342 0000????
Power Modifier
0058D34A 000000??

Xu Huang
---

Battle Axe:

Identity Modifier
1058CE8C 0000????
Weight Modifier
0058CE8E 000000??
Evo Modifier
0058CE8F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE98 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE94 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE90 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE96 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE92 0000????
Power Modifier
0058CE9A 000000??

Great Axe:

Identity Modifier
1058CE9C 0000????
Weight Modifier
0058CE9E 000000??
Evo Modifier
0058CE9F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CEA8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CEA4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CEA0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CEA6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CEA2 0000????
Power Modifier
0058CEAA 000000??

Destroyer:

Identity Modifier
1058CEAC 0000????
Weight Modifier
0058CEAE 000000??
Evo Modifier
0058CEAF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CEB8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CEB4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CEB0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CEB6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CEB2 0000????
Power Modifier
0058CEBA 000000??

Marauder:

Identity Modifier
1058CEBC 0000????
Weight Modifier
0058CEBE 000000??
Evo Modifier
0058CEBF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CEC8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CEC4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CEC0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CEC6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CEC2 0000????
Power Modifier
0058CECA 000000??

Xu Zhu
---

Club:

Identity Modifier
1058C8CC 0000????
Weight Modifier
0058C8CE 000000??
Evo Modifier
0058C8CF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C8D8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C8D4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C8D0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C8D6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C8D2 0000????
Power Modifier
0058C8DA 000000??

Spiked Club:

Identity Modifier
1058C8DC 0000????
Weight Modifier
0058C8DE 000000??
Evo Modifier
0058C8DF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C8E8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C8E4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C8E0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C8E6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C8E2 0000????
Power Modifier
0058C8EA 000000??

Bone Crusher:

Identity Modifier
1058C8EC 0000????
Weight Modifier
0058C8EE 000000??
Evo Modifier
0058C8EF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C8F8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C8F4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C8F0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C8F6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C8F2 0000????
Power Modifier
0058C8FA 000000??

Stone Crusher:

Identity Modifier
1058C8FC 0000????
Weight Modifier
0058C8FE 000000??
Evo Modifier
0058C8FF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C908 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C904 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C900 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C906 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C902 0000????
Power Modifier
0058C90A 000000??

Yuan Shao
---

Noble Sword:

Identity Modifier
1058CC0C 0000????
Weight Modifier
0058CC0E 000000??
Evo Modifier
0058CC0F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC18 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC14 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC10 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC16 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC12 0000????
Power Modifier
0058CC1A 000000??

Regal Sword:

Identity Modifier
1058CC1C 0000????
Weight Modifier
0058CC1E 000000??
Evo Modifier
0058CC1F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC28 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC24 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC20 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC26 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC22 0000????
Power Modifier
0058CC2A 000000??

Sword of Honor:

Identity Modifier
1058CC2C 0000????
Weight Modifier
0058CC2E 000000??
Evo Modifier
0058CC2F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC38 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC34 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC30 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC36 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC32 0000????
Power Modifier
0058CC3A 000000??

Sword of Kings:

Identity Modifier
1058CC3C 0000????
Weight Modifier
0058CC3E 000000??
Evo Modifier
0058CC3F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CC48 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CC44 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CC40 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CC46 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CC42 0000????
Power Modifier
0058CC4A 000000??

Yue Ying
---

War Spear:

Identity Modifier
1058D1CC 0000????
Weight Modifier
0058D1CE 000000??
Evo Modifier
0058D1CF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D1D8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D1D4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D1D0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D1D6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D1D2 0000????
Power Modifier
0058D1DA 000000??

Martial Spear:

Identity Modifier
1058D1DC 0000????
Weight Modifier
0058D1DE 000000??
Evo Modifier
0058D1DF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D1E8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D1E4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D1E0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D1E6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D1E2 0000????
Power Modifier
0058D1EA 000000??

Horizon:

Identity Modifier
1058D1EC 0000????
Weight Modifier
0058D1EE 000000??
Evo Modifier
0058D1EF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D1F8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D1F4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D1F0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D1F6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D1F2 0000????
Power Modifier
0058D1FA 000000??

Oblivion:

Identity Modifier
1058D1FC 0000????
Weight Modifier
0058D1FE 000000??
Evo Modifier
0058D1FF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D208 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D204 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D200 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D206 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D202 0000????
Power Modifier
0058D20A 000000??

Zhang Fei
---

Bronze Pike:

Identity Modifier
1058C80C 0000????
Weight Modifier
0058C80E 000000??
Evo Modifier
0058C80F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C818 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C814 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C810 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C816 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C812 0000????
Power Modifier
0058C81A 000000??

Iron Pike:

Identity Modifier
1058C81C 0000????
Weight Modifier
0058C81E 000000??
Evo Modifier
0058C81F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C828 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C824 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C820 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C826 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C822 0000????
Power Modifier
0058C82A 000000??

Serpent Blade:

Identity Modifier
1058C82C 0000????
Weight Modifier
0058C82E 000000??
Evo Modifier
0058C82F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C838 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C834 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C830 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C836 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C832 0000????
Power Modifier
0058C83A 000000??

Viper Blade:

Identity Modifier
1058C83C 0000????
Weight Modifier
0058C83E 000000??
Evo Modifier
0058C83F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C848 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C844 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C840 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C846 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C842 0000????
Power Modifier
0058C84A 000000??

Zhang He
---

Iron Claw:

Identity Modifier
1058CECC 0000????
Weight Modifier
0058CECE 000000??
Evo Modifier
0058CECF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CED8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CED4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CED0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CED6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CED2 0000????
Power Modifier
0058CEDA 000000??

Strike Claw:

Identity Modifier
1058CEDC 0000????
Weight Modifier
0058CEDE 000000??
Evo Modifier
0058CEDF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CEE8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CEE4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CEE0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CEE6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CEE2 0000????
Power Modifier
0058CEEA 000000??

Peacock Talon:

Identity Modifier
1058CEEC 0000????
Weight Modifier
0058CEEE 000000??
Evo Modifier
0058CEEF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CEF8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CEF4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CEF0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CEF6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CEF2 0000????
Power Modifier
0058CEFA 000000??

Phoenix Talon:

Identity Modifier
1058CEFC 0000????
Weight Modifier
0058CEFE 000000??
Evo Modifier
0058CEFF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF08 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF04 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF00 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF06 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF02 0000????
Power Modifier
0058CF0A 000000??

Zhang Jiao
---

Magic Staff:

Identity Modifier
1058CE4C 0000????
Weight Modifier
0058CE4E 000000??
Evo Modifier
0058CE4F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE58 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE54 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE50 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE56 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE52 0000????
Power Modifier
0058CE5A 000000??

Mystic Staff:

Identity Modifier
1058CE5C 0000????
Weight Modifier
0058CE5E 000000??
Evo Modifier
0058CE5F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE68 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE64 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE60 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE66 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE62 0000????
Power Modifier
0058CE6A 000000??

Fire Staff:

Identity Modifier
1058CE6C 0000????
Weight Modifier
0058CE6E 000000??
Evo Modifier
0058CE6F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE78 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE74 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE70 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE76 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE72 0000????
Power Modifier
0058CE7A 000000??

Volcano Staff:

Identity Modifier
1058CE7C 0000????
Weight Modifier
0058CE7E 000000??
Evo Modifier
0058CE7F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CE88 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CE84 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CE80 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CE86 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CE82 0000????
Power Modifier
0058CE8A 000000??

Zhang Liao
---

Pole Blade:

Identity Modifier
1058CD0C 0000????
Weight Modifier
0058CD0E 000000??
Evo Modifier
0058CD0F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD18 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD14 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD10 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD16 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD12 0000????
Power Modifier
0058CD1A 000000??

Great Blade:

Identity Modifier
1058CD1C 0000????
Weight Modifier
0058CD1E 000000??
Evo Modifier
0058CD1F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD28 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD24 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD20 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD26 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD22 0000????
Power Modifier
0058CD2A 000000??

Blue Wyvern:

Identity Modifier
1058CD2C 0000????
Weight Modifier
0058CD2E 000000??
Evo Modifier
0058CD2F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD38 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD34 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD30 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD36 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD32 0000????
Power Modifier
0058CD3A 000000??

Gold Wyvern:

Identity Modifier
1058CD3C 0000????
Weight Modifier
0058CD3E 000000??
Evo Modifier
0058CD3F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CD48 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CD44 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CD40 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CD46 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CD42 0000????
Power Modifier
0058CD4A 000000??

Zhen Ji
---

Flute:

Identity Modifier
1058CF0C 0000????
Weight Modifier
0058CF0E 000000??
Evo Modifier
0058CF0F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF18 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF14 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF10 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF16 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF12 0000????
Power Modifier
0058CF1A 000000??

Iron Flute:

Identity Modifier
1058CF1C 0000????
Weight Modifier
0058CF1E 000000??
Evo Modifier
0058CF1F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF28 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF24 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF20 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF26 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF22 0000????
Power Modifier
0058CF2A 000000??

Moon Flute:

Identity Modifier
1058CF2C 0000????
Weight Modifier
0058CF2E 000000??
Evo Modifier
0058CF2F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF38 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF34 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF30 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF36 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF32 0000????
Power Modifier
0058CF3A 000000??

Dark Moon Flute:

Identity Modifier
1058CF3C 0000????
Weight Modifier
0058CF3E 000000??
Evo Modifier
0058CF3F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CF48 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CF44 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CF40 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CF46 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CF42 0000????
Power Modifier
0058CF4A 000000??

Zhou Tai
---

Eastern Sword:

Identity Modifier
1058D18C 0000????
Weight Modifier
0058D18E 000000??
Evo Modifier
0058D18F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D198 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D194 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D190 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D196 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D192 0000????
Power Modifier
0058D19A 000000??

Katana:

Identity Modifier
1058D19C 0000????
Weight Modifier
0058D19E 000000??
Evo Modifier
0058D19F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D1A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D1A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D1A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D1A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D1A2 0000????
Power Modifier
0058D1AA 000000??

Dawn:

Identity Modifier
1058D1AC 0000????
Weight Modifier
0058D1AE 000000??
Evo Modifier
0058D1AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D1B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D1B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D1B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D1B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D1B2 0000????
Power Modifier
0058D1BA 000000??

Dusk:

Identity Modifier
1058D1BC 0000????
Weight Modifier
0058D1BE 000000??
Evo Modifier
0058D1BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D1C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D1C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D1C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D1C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D1C2 0000????
Power Modifier
0058D1CA 000000??

Zhou Yu
---

Bronze Sword:

Identity Modifier
1058C90C 0000????
Weight Modifier
0058C90E 000000??
Evo Modifier
0058C90F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C918 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C914 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C910 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C916 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C912 0000????
Power Modifier
0058C91A 000000??

Iron Sword:

Identity Modifier
1058C91C 0000????
Weight Modifier
0058C91E 000000??
Evo Modifier
0058C91F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C928 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C924 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C920 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C926 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C922 0000????
Power Modifier
0058C92A 000000??

Elder Sword:

Identity Modifier
1058C92C 0000????
Weight Modifier
0058C92E 000000??
Evo Modifier
0058C92F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C938 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C934 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C930 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C936 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C932 0000????
Power Modifier
0058C93A 000000??

Ancients Sword:

Identity Modifier
1058C93C 0000????
Weight Modifier
0058C93E 000000??
Evo Modifier
0058C93F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C948 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C944 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C940 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C946 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C942 0000????
Power Modifier
0058C94A 000000??

Zhao Yun
---

Bronze Spear:

Identity Modifier
1058C78C 0000????
Weight Modifier
0058C78E 000000??
Evo Modifier
0058C78F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C798 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C794 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C790 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C796 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C792 0000????
Power Modifier
0058C79A 000000??

Great Spear:

Identity Modifier
1058C79C 0000????
Weight Modifier
0058C79E 000000??
Evo Modifier
0058C79F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C7A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C7A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C7A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C7A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C7A2 0000????
Power Modifier
0058C7AA 000000??

Dragon Spear:

Identity Modifier
1058C7AC 0000????
Weight Modifier
0058C7AE 000000??
Evo Modifier
0058C7AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C7B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C7B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C7B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C7B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C7B2 0000????
Power Modifier
0058C7BA 000000??

Fierce Spear:

Identity Modifier
1058C7BC 0000????
Weight Modifier
0058C7BE 000000??
Evo Modifier
0058C7BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058C7C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058C7C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058C7C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058C7C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058C7C2 0000????
Power Modifier
0058C7CA 000000??

Zhu Rong
---

Boomerang:

Identity Modifier
1058D08C 0000????
Weight Modifier
0058D08E 000000??
Evo Modifier
0058D08F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D098 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D094 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D090 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D096 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D092 0000????
Power Modifier
0058D09A 000000??

Spitfire:

Identity Modifier
1058D09C 0000????
Weight Modifier
0058D09E 000000??
Evo Modifier
0058D09F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D0A8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D0A4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D0A0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D0A6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D0A2 0000????
Power Modifier
0058D0AA 000000??

Magma Wheel:

Identity Modifier
1058D0AC 0000????
Weight Modifier
0058D0AE 000000??
Evo Modifier
0058D0AF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D0B8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D0B4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D0B0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D0B6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D0B2 0000????
Power Modifier
0058D0BA 000000??

Inferno:

Identity Modifier
1058D0BC 0000????
Weight Modifier
0058D0BE 000000??
Evo Modifier
0058D0BF 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D0C8 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D0C4 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D0C0 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D0C6 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D0C2 0000????
Power Modifier
0058D0CA 000000??

Zhuge Liang
---

War Fan:

Identity Modifier
1058CA0C 0000????
Weight Modifier
0058CA0E 000000??
Evo Modifier
0058CA0F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA18 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA14 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA10 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA16 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA12 0000????
Power Modifier
0058CA1A 000000??

Warlord Fan:

Identity Modifier
1058CA1C 0000????
Weight Modifier
0058CA1E 000000??
Evo Modifier
0058CA1F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA28 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA24 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA20 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA26 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA22 0000????
Power Modifier
0058CA2A 000000??

White Feather:

Identity Modifier
1058CA2C 0000????
Weight Modifier
0058CA2E 000000??
Evo Modifier
0058CA2F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA38 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA34 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA30 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA36 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA32 0000????
Power Modifier
0058CA3A 000000??

Peacock Feather:

Identity Modifier
1058CA3C 0000????
Weight Modifier
0058CA3E 000000??
Evo Modifier
0058CA3F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058CA48 0000????
Attribute 2 Modifier
1058CA44 0000????
Attribute 3 Modifier
1058CA40 0000????
Attribute 4 Modifier
1058CA46 0000????
Attribute 5 Modifier
1058CA42 0000????
Power Modifier
0058CA4A 000000??

Zuo Ci
---

Cursed Deck:

Identity Modifier
1058D34C 0000????
Weight Modifier
0058D34E 000000??
Evo Modifier
0058D34F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D358 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D354 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D350 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D356 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D352 0000????
Power Modifier
0058D35A 000000??

Mystic Deck:

Identity Modifier
1058D35C 0000????
Weight Modifier
0058D35E 000000??
Evo Modifier
0058D35F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D368 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D364 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D360 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D366 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D362 0000????
Power Modifier
0058D36A 000000??

Crane Deck:

Identity Modifier
1058D36C 0000????
Weight Modifier
0058D36E 000000??
Evo Modifier
0058D36F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D378 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D374 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D370 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D376 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D372 0000????
Power Modifier
0058D37A 000000??

Trump Deck:

Identity Modifier
1058D37C 0000????
Weight Modifier
0058D37E 000000??
Evo Modifier
0058D37F 000000??
Attribute 1 Modifier
1058D388 0000????
Attribute 2 Modifier
1058D384 0000????
Attribute 3 Modifier
1058D380 0000????
Attribute 4 Modifier
1058D386 0000????
Attribute 5 Modifier
1058D382 0000????
Power Modifier
0058D38A 000000??

_______________________________________________________________________________

6. Records' Codes
_______________________________________________________________________________

In Free Mode, a record is kept of the best in KOs, points & time of a map. Use
these codes to modify the maps' records.

Battle of Bei Ping
---

KOs Modifier
1058D69E 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6A0 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6A4 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D69C 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D69C FFFFFFFF
2058D6A0 FFFFFFFF
2058D6A4 FFFFFFFF

Battle of Ye
---

KOs Modifier
1058D6AA 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6AC 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6B0 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6A8 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6A8 FFFFFFFF
2058D6AC FFFFFFFF
2058D6B0 FFFFFFFF

Battle of Jin Yang
---

KOs Modifier
1058D6B6 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6B8 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6BC ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6B4 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6B4 FFFFFFFF
2058D6B8 FFFFFFFF
2058D6BC FFFFFFFF

Battle of Ping Yuan
---

KOs Modifier
1058D6C2 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6C4 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6C8 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6C0 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6C0 FFFFFFFF
2058D6C4 FFFFFFFF
2058D6C8 FFFFFFFF

Battle of Pu Yang
---

KOs Modifier
1058D6CE 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6D0 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6D4 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6CC 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6CC FFFFFFFF
2058D6D0 FFFFFFFF
2058D6D4 FFFFFFFF

Battle of Luo Yang
---

KOs Modifier
1058D6DA 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6DC 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6E0 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6D8 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6D8 FFFFFFFF
2058D6DC FFFFFFFF
2058D6E0 FFFFFFFF

Battle of Xia Pi
---

KOs Modifier
1058D6E6 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6E8 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6EC ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6E4 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6E4 FFFFFFFF
2058D6E8 FFFFFFFF
2058D6EC FFFFFFFF

Battle of Xu Chang
---

KOs Modifier
1058D6F2 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D6F4 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D6F8 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6F0 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6F0 FFFFFFFF
2058D6F4 FFFFFFFF
2058D6F8 FFFFFFFF

Battle of Chang An
---

KOs Modifier
1058D6FE 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D700 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D704 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D6FC 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D6FC FFFFFFFF
2058D700 FFFFFFFF
2058D704 FFFFFFFF

Battle of Tian Shui
---

KOs Modifier
1058D70A 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D70C 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D710 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D708 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D708 FFFFFFFF
2058D70C FFFFFFFF
2058D710 FFFFFFFF

Battle of Xi Liang
---

KOs Modifier
1058D716 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D718 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D71C ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D714 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D714 FFFFFFFF
2058D718 FFFFFFFF
2058D71C FFFFFFFF

Battle of He Fei
---

KOs Modifier
1058D722 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D724 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D728 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
2058D720 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D720 FFFFFFFF
2058D724 FFFFFFFF
2058D728 FFFFFFFF

Battle of Jian Ye
---

KOs Modifier
1058D72E 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D730 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D734 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D72C 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D72C FFFFFFFF
2058D730 FFFFFFFF
2058D734 FFFFFFFF

Battle of Chai Sang
---

KOs Modifier
1058D73A 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D73C 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D740 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D738 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D738 FFFFFFFF
2058D73C FFFFFFFF
2058D740 FFFFFFFF

Battle of Xiang Yang
---

KOs Modifier
1058D746 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D748 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D74C ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D744 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D744 FFFFFFFF
2058D748 FFFFFFFF
2058D74C FFFFFFFF

Battle of Jiang Ling
---

KOs Modifier
1058D752 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D754 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D758 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D750 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D750 FFFFFFFF
2058D754 FFFFFFFF
2058D758 FFFFFFFF

Battle of Chang Sha
---

KOs Modifier
1058D75E 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D760 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D764 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D75C 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D75C FFFFFFFF
2058D760 FFFFFFFF
2058D764 FFFFFFFF

Battle of Wu Ling
---

KOs Modifier
1058D76A 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D76C 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D770 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D768 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D768 FFFFFFFF
2058D76C FFFFFFFF
2058D770 FFFFFFFF

Battle of Han Zhong
---

KOs Modifier
1058D776 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D778 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D77C ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D774 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D774 FFFFFFFF
2058D778 FFFFFFFF
2058D77C FFFFFFFF

Battle of Yong An
---

KOs Modifier
1058D782 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D784 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D788 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D780 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D780 FFFFFFFF
2058D784 FFFFFFFF
2058D788 FFFFFFFF

Battle of Cheng Du
---

KOs Modifier
1058D78E 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D790 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D794 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D78C 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D78C FFFFFFFF
2058D790 FFFFFFFF
2058D794 FFFFFFFF

Battle of Nanman
---

KOs Modifier
1058D79A 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D79C 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7A0 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D798 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D798 FFFFFFFF
2058D79C FFFFFFFF
2058D7A0 FFFFFFFF

Battle of Hui Ji
---

KOs Modifier
1058D7A6 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7A8 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7AC ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7A4 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7A4 FFFFFFFF
2058D7A8 FFFFFFFF
2058D7AC FFFFFFFF

Battle of Jiao Zhi
---

KOs Modifier
1058D7B2 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7B4 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7B8 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7B0 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7B0 FFFFFFFF
2058D7B4 FFFFFFFF
2058D7B8 FFFFFFFF

Battle of Jian Ning
---

KOs Modifier
1058D7BE 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7C0 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7C4 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7BC 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7BC FFFFFFFF
2058D7C0 FFFFFFFF
2058D7C4 FFFFFFFF

The Yellow Turban Rebellion
---

KOs Modifier
1058D7CA 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7CC 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7D0 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7C8 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7C8 FFFFFFFF
2058D7CC FFFFFFFF
2058D7D0 FFFFFFFF

Battle of Hu Lao Gate
---

KOs Modifier
1058D7D6 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7D8 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7DC ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7D4 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7D4 FFFFFFFF
2058D7D8 FFFFFFFF
2058D7DC FFFFFFFF

Battle of Guan Du
---

KOs Modifier
1058D7E2 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7E4 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7E8 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7E0 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7E0 FFFFFFFF
2058D7E4 FFFFFFFF
2058D7E8 FFFFFFFF

Battle of Chi Bi
---

KOs Modifier
1058D7EE 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7F0 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D7F4 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7EC 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7EC FFFFFFFF
2058D7F0 FFFFFFFF
2058D7F4 FFFFFFFF

Battle of Yi Ling
---

KOs Modifier
1058D7FA 0000????

0000 = 0 KOs
270F = 9,999 KOs

Points Modifier
1058D7FC 0000????

0000 = 0 Points
EA60 = 60,000 Points

Time Modifier
2058D800 ????????

00000000 = 0'00"00
7FFFFFFF = 596,523'14"

No Record (CB2v4+ & GS2v4)
4058D7F8 00030001
FFFFFFFF 00000000

No Record (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
2058D7F8 FFFFFFFF
2058D7FC FFFFFFFF
2058D800 FFFFFFFF

_______________________________________________________________________________

7. Joker Commands' Codes
_______________________________________________________________________________

Controller 1
D03FC11C 0000????

Controller 2
D03FC2DC 0000????

FEFF = L2
FDFF = R2
FCFF = R2 + L2
FBFF = L1
FAFF = L1 + L2
F9FF = L1 + R2
F7FF = R1
F6FF = R1 + L2
F5FF = R1 + R2
F3FF = R1 + L1
EFFF = Triangle
EEFF = Triangle + L2
EDFF = Triangle + R2
EBFF = Triangle + L1
E7FF = Triangle + R1
DFFF = Circle
DEFF = Circle + L2
DDFF = Circle + R2
DBFF = Circle + L1
D7FF = Circle + R1
CFFF = Circle + Triangle
BFFF = X
BEFF = X + L2
BDFF = X + R2
BBFF = X + L1
B7FF = X + R1
AFFF = X + Triangle
9FFF = X + Circle
7FFF = Square
7EFF = Square + L2
7DFF = Square + R2
7BFF = Square + L1
77FF = Square + R1
6FFF = Square + Triangle
5FFF = Square + Circle
3FFF = Square + X
FFFE = Select
FEFE = Select + L2
FDFE = Select + R2
FBFE = Select + L1
F7FE = Select + R1
EFFE = Select + Triangle
DFFE = Select + Circle
BFFE = Select + X
7FFE = Select + Square
FFFD = L3
FEFD = L3 + L2
FDFD = L3 + R2
FBFD = L3 + L1
F7FD = L3 + R1
EFFD = L3 + Triangle
DFFD = L3 + Circle
BFFD = L3 + X
7FFD = L3 + Square
FFFC = L3 + Select
FFFB = R3
FEFB = R3 + L2
FDFB = R3 + R2
FBFB = R3 + L1
F7FB = R3 + R1
EFFB = R3 + Triangle
DFFB = R3 + Circle
BFFB = R3 + X
7FFB = R3 + Square
FFFA = R3 + Select
FFF9 = R3 + L3
FFF7 = Start
FEF7 = Start + L2
FDF7 = Start + R2
FBF7 = Start + L1
F7F7 = Start + R1
EFF7 = Start + Triangle
DFF7 = Start + Circle
BFF7 = Start + X
7FF7 = Start + Square
FFF6 = Start + Select
FFF5 = Start + L3
FFF3 = Start + R3
FFEF = Up
FEEF = Up + L2
FDEF = Up + R2
FBEF = Up + L1
F7EF = Up + R1
EFEF = Up + Triangle
DFEF = Up + Circle
BFEF = Up + X
7FEF = Up + Square
FFEE = Up + Select
FFED = Up + L3
FFEB = Up + R3
FFE7 = Up + Start
FFDF = Right
FEDF = Right + L2
FDDF = Right + R2
FBDF = Right + L1
F7DF = Right + R1
EFDF = Right + Triangle
DFDF = Right + Circle
BFDF = Right + X
7FDF = Right + Square
FFDE = Right + Select
FFDD = Right + L3
FFDB = Right + R3
FFD7 = Right + Start
FFBF = Down
FEBF = Down + L2
FDBF = Down + R2
FBBF = Down + L1
F7BF = Down + R1
EFBF = Down + Triangle
DFBF = Down + Circle
BFBF = Down + X
7FBF = Down + Square
FFBE = Down + Select
FFBD = Down + L3
FFBB = Down + R3
FFB7 = Down + Start
FF7F = Left
FE7F = Left + L2
FD7F = Left + R2
FB7F = Left + L1
F77F = Left + R1
EF7F = Left + Triangle
DF7F = Left + Circle
BF7F = Left + X
7F7F = Left + Square
FF7E = Left + Select
FF7D = Left + L3
FF7B = Left + R3
FF77 = Left + Start

_______________________________________________________________________________

8. Converted Codes (Credit: Code Master)
_______________________________________________________________________________

Max Gold (Empire Mode)
200C0220 3403EA60
200C0224 A4430006
200C0228 080BC0F7
200C022C 7BB00000
202F03D4 08030088

Max Infinite Interim Saves
005E75C8 00000003

Infinite Interim Save Usage
D078453C 0000982D
20784544 00000000

Infinite Mission Time Left
201E92D0 AC2075CC

Infinite Powerups (On Pickup)
20199858 00000000

Infinite Arrows (Both Characters)
2019C8E0 00000000

1-Hit Death (Enemies)
200C02B0 342189A4
200C02B4 0201082B
200C02B8 50200003
200C02BC 24020000
200C02C0 0043082A
200C02C4 0061100A
200C02C8 03E00008
200C02CC 00000000
201AE1BC 0C0300AC
201AE1C0 3C010054

1-Hit Death (Enemies) & Infinite Health P1 & P2
200C02B0 342189A4
200C02B4 0201082B
200C02B8 50200003
200C02BC 24020000
200C02C0 00000000
200C02C4 00000000
200C02C8 03E00008
200C02CC 00000000
201AE1BC 0C0300AC
201AE1C0 3C010054

Unlock All Ending Edits
2058C208 FFFFFFFF
2058C20C FFFFFFFF

Unlock All Movies
2059051C FFFFFFFF
20590520 FFFFFFFF

Unlock All Artwork (CB2v4+ & GS2v4)
40590524 00060001
FFFFFFFF 00000000
0059053C 000000FF

Unlock All Artwork (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
20590524 FFFFFFFF
20590528 FFFFFFFF
2059052C FFFFFFFF
20590530 FFFFFFFF
20590534 FFFFFFFF
20590538 FFFFFFFF
0059053C 000000FF

All Items (Free Mode)
2058D66C FFFFFFFF
2058D670 131313FF
2058D674 13131313
1058D678 00001313
0058D67A 00000013

Max Health P1
10548950 00000190

Infinite Health P1
10548952 00001900

Max Infinite Health P1
20548950 19000190

Max Musou P1
10548956 000000C8

Infinite Musou P1
10548958 00000C80

Max Infinite Musou P1
10548956 000000C8
10548958 00000C80

Infinite Offense x2 P1 (On Pickup)
105488FC 00000708

Infinite Defense x2 P1 (On Pickup)
10548900 00000708

Infinite Speed Up P1 (On Pickup)
10548904 00000708

Infinite Musou Max P1 (On Pickup)
10548908 00000708

Always Have Offense x2 P1 (CB2v7+)
705488E1 00000080
205488FC 07080708

Always Have Offense x2 P1 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
005488E1 00000080
205488FC 07080708

Always Have Defense x2 P1 (CB2v7+)
705488E2 00000001
20548900 07080708

Always Have Defense x2 P1 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
005488E2 00000001
20548900 07080708

Always Have Speed Up x2 P1 (CB2v7+)
705488E2 00000002
20548904 07080708

Always Have Speed Up x2 P1 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
005488E2 00000002
20548904 07080708

Always Have Musou Max x2 P1 (CB2v7+)
705488E2 00000004
20548908 07080708

Always Have Musou Max x2 P1 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
005488E2 00000004
20548908 07080708

Always Have All Powerups P1 (CB2v7+)
705488E1 00000080
705488E2 00000007
405488FC 00040001
07080708 00000000

Always Have All Powerups P1 (CB2v4 ~ v6 & GS2v4)
005488E1 00000080
005488E2 00000007
405488FC 00040001
07080708 00000000

Always Have All Powerups P1 (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
005488E1 00000080
005488E2 00000007
205488FC 07080708
205488A0 07080708
205488A4 07080708
205488A8 07080708

Max KO Count P1
1050A584 0000270F

No KO Count P1
1050A584 00000000

Infinite Arrows P1
005A20E6 00000063

No Arrows P1
005A20E6 00000000

Always Musou Rage Mode P1
2054890C 03840384

Never Musou Rage Mode P1
2054890C 00000000

Always Have Musou Token P1
D054890C 00000000
1054890C 0000FFFF

Max Health P2
10548C00 00000190

Infinite Health P2
10548C02 00001900

Max Infinite Health P2
20548C00 19000190

Max Musou P2
10548C06 000000C8

Infinite Musou P2
10548C08 00000C80

Max Infinite Musou P2
10548C06 000000C8
10548C08 00000C80

Infinite Offense x2 P2 (On Pickup)
10548BAC 00000708

Infinite Defense x2 P2 (On Pickup)
10548BB0 00000708

Infinite Speed Up P2 (On Pickup)
10548BB4 00000708

Infinite Musou Max P2 (On Pickup)
10548BB8 00000708

Always Have Offense x2 P2 (CB2v7+)
70548B91 00000080
20548BAC 07080708

Always Have Offense x2 P2 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
00548B91 00000080
20548BAC 07080708

Always Have Defense x2 P2 (CB2v7+)
70548B92 00000001
20548BB0 07080708

Always Have Defense x2 P2 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
00548B92 00000001
20548BB0 07080708

Always Have Speed Up x2 P2 (CB2v7+)
70548B92 00000002
20548BB4 07080708

Always Have Speed Up x2 P2 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
00548B92 00000002
20548BB4 07080708

Always Have Musou Max x2 P2 (CB2v7+)
70548B92 00000004
20548BB8 07080708

Always Have Musou Max x2 P2 (CB2v1 ~ v6, GS2v3 & v4)
00548B92 00000004
20548BB8 07080708

Always Have All Powerups P2 (CB2v7+)
70548B91 00000080
70548B92 00000007
40548BAC 00040001
07080708 00000000

Always Have All Powerups P2 (CB2v4 ~ v6 & GS2v4)
00548B91 00000080
00548B92 00000007
40548BAC 00040001
07080708 00000000

Always Have All Powerups P2 (CB2v1 ~ v3 & GS2v3)
00548B91 00000080
00548B92 00000007
20548BAC 07080708
20548BB0 07080708
20548BB4 07080708
20548BB8 07080708

Max KO Count P2
1050A5CE 0000270F

No KO Count P2
1050A5CE 00000000

Infinite Arrows P2
005A210E 00000063

No Arrows P2
005A210E 00000000

Always Musou Rage Mode P2
20548BBC 03840384

Never Musou Rage Mode P2
20548BBC 00000000

Always Have Musou Token P2
D0548BBC 00000000
10548BBC 0000FFFF

_______________________________________________________________________________

Version Info.:

Version 1.7 - Added the codes: All Items at Level 20 & All Weapons at Level 5
       (Empire Mode Codes), Unlock All Maps (Misc. Codes/Free Mode),
       Battle of Bei Ping ~ The Yellow Turban Rebellion Modifiers, Infi-
       nite Time, Attack of the Clones 1 & Attack of the Clones 2 (Misc.
       Codes/In-Battle).
_______________________________________________________________________________